Útvary

Sekretariát zabezpečuje v celom rozsahu práce pre regionálneho hygienika:

 • administratívne, korešpondenčné a evidenčné práce, vybavovanie korešpondencie, telefónneho styku,
 • organizačné zabezpečenie zasadania stálych poradných orgánov, porád, rokovaní a návštev vedúceho služobného úradu,
 • vedenie evidencie a zúčtovania prostriedkov reprezentačného fondu regionálneho hygienika.

Podateľňa zabezpečuje centrálnu evidenciu došlej a odoslanej pošty, ktorú spracováva v elektronickej forme a vecne predeľuje príslušným organizačným útvarom. Zabezpečuje akty správoplatnenia rozhodnutí. Zabezpečuje práce ústrednej spisovne.

Registratúra vedie centrálnu registratúru úradu, zodpovedá za archiváciu písomností, ich uskladnenie, spracovanie, vyradenie, spolupracuje s okresným archívom pri vyraďovaní písomností. Usmerňuje a spolupracuje s organizačnými útvarmi pri spracovaní písomností podľa registratúrneho poriadku, ich archivácii v príručných registratúrach.

Manažér kvality je gestorom akreditačných činností NRC pri RÚVZ PD. Jedná sa o systém zabezpečenia kvality laboratórnych analýz. Činnosť sa zabezpečuje priebežne, nad rámec ostatných pracovných povinností zamestnancov. Činnosť nie je zabezpečovaná samostatne vyčleneným pracovným úväzkom, jedná sa o osobitné poverenie. Manažér kvality riadi a kontroluje systém manažérstva kvality pri skúšobnej činnosti a je priamo podriadený regionálnemu hygienikovi.

Vnútorná kontrola vykonáva vnútornú kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi a kontrolným poriadkom úradu.

Informatika a štatistika zabezpečuje systematickú aplikáciu informatiky, štatistiky, informačných a komunikačných technológií vo verejnom zdravotníctve, zefektívnenie procesov verejnej správy verejného zdravotníctva, zlepšenie informovanosti občanov a sprístupnenie verejnej správy v oblasti verejného zdravotníctva občanovi prostredníctvom informačných a komunikačných technológií:

Epidemiológia ako medicínsky odbor sa zaoberá skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných chorôb ako aj chronických neinfekčných chorôb, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. Cieľom epidemiológie je prispievať k znižovaniu chorobnosti na infekčné a chronické ochorenia, postupné obmedzovanie výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz ako aj znižovanie úmrtnosti.

Oddelenie hygieny detí a mládeže plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť oddelenia je zameraná na vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia v detskom a dorastovom veku prostredníctvom vylúčenia alebo obmedzenia výskytu rizík týchto ochorení. Sleduje a vyhodnocuje požiadavky na zdravé životné podmienky a spôsob života vo vzťahu k zdraviu a vývoju detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia mladej generácie.

Činnosť odddelenia sa realizuje v troch úrovniach:

 • na úrovni okresov Prievidza a Partizánske zabezpečovaním úloh vyplývajúcich z výkonu štátneho zdravotného dozoru, úradnej kontroly potravín, poradenskej činnosti a odborno-metodickým usmernením projektov podpory zdravia detí a mládeže,
 • na úrovni celoslovenskej, formou spolupráce na príprave materiálov koncepčnej, legislatívnej a odborno-metodickej povahy pre MZ SR - HH SR.

Oddelenie hygieny výživy plní úlohy v oblasti verejného zdravotníctva v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti so zdravou výživou obyvateľstva. Presadzuje hlavné smery zdravej výživy a výživovej politiky na ochranu, podporu a rozvíjanie verejného zdravia, monitoruje vplyv výživy na verejné zdravie a vykonáva štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania, nad kozmetickými výrobkami. Posudzuje návrhy na územné konanie, kolaudačné konanie a na zmenu v užívaní potravinárskych stavieb.
Plní úlohy orgánu verejného zdravotníctva v oblasti úradnej kontroly potravín podľa osobitných predpisov.

Činnosť oddelenia sa realizuje na úrovni regionálnej (okresy Prievidza a Partizánske) plní úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na úseku verejného zdravotníctva, z Programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, z Viacročného národného plánu úradnej kontroly potravín a z výkonu štátneho zdravotného dozoru (vrátane dozoru nad kozmetickými výrobkami) a úradnej kontroly potravín. Zamestnanci oddelenia zabezpečujú preskúšanie odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov a prípravu podkladov na vydanie osvedčení.

 

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolaných pracovnými podmienkami, o ochranu zamestnancov pred rizikami zo škodlivých faktorov pri práci, o umiestnenie zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí. Znamená to prispôsobenie práce človeku (Medzinárodná organizácia práce, Svetová zdravotnícka organizácia).

Činnosť oddelenia sa realizuje:

 • na úrovni celoslovenskej, formou prípravy materiálov koncepčnej, legislatívnej a odborno-metodickej povahy, podkladov pre rozhodovanie ÚVZ SR - hlavného hygienika SR, výkonom špecializovaných činností a zabezpečovaním činností Národného referenčného centra pre hodnotenie osobnej expozície a zdravotných rizík; zastupovaním SR v poradných výboroch orgánov Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť pri práci, v Európskej agentúre pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (OSHA), Európskej chemickej agentúre (ECHA), Poradnom výbore pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ACSHW),
 • na úrovni okresnej, zabezpečovaním úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy výkonom štátneho zdravotného dozoru s pôsobnosťou pre okresy Prievidza a Partizánske.

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia v oblasti verejného zdravotníctva plní úlohy štátu v ochrane, podpore a rozvoji environmentálneho zdravia určovaného životnými podmienkami a životným prostredím.

Činnosť oddelenia sa realizuje v troch úrovniach:

 • na úrovni celoslovenskej - formou prípravy materiálov koncepčnej, legislatívnej a odborno-metodickej povahy pre MZ SR - HH SR,
 • na úrovni okresnej - zabezpečovaním úloh vyplývajúcich z výkonu štátneho zdravotného dozoru na úrovni okresov Prievidza a Partizánske.

Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu je súčasťou verejného zdravotníctva, ktoré je zamerané na výchovu k zdraviu - ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. Cieľom odboru je aktívne vyhľadávanie a znižovanie výskytu zdravotných rizík chronických neprenosných ochorení prostredníctvom poradenstva a edukácie.

Hlavné zameranie oddelenia:

 • ozdravenie výživy - zameranie na zmenu výživových návykov obyvateľov a zvýšenie vedomostí o vplyve výživy na zdravie,
 • nefarmalogické ovplyvňovanie hypertenzie - prevencia zvyšovania TK, znižovanie následkov zvýšeného TK na zdravotný stav a dĺžku života,
 • podpora nefajčenia - zameraná na zníženie prevalencie fajčenia o 5 % a zvýšenie vedomostí o škodlivosti fajčenia,
 • pohybová aktivita - zvýšiť podiel rekreačnej pohybovej aktivity v rámci voľného času,
 • prevencia drogových závislostí - zameraná na predchádzanie vzostupu počtu závislých na drogách, vrátane alkoholu,
 • projekt CINDI - zameranie na zmenu postojov obyvateľov k vlastnému zdraviu, realizácia skríningov zdravotného stavu obyvateľstva každých 5 rokov
 • projekt Zdravé školy - zameranie na zvýšenie informovanosti o otázkach zdravia u školskej mládeže, zvýšiť vedomosti o možnostiach udržať a rozvíjať vlastné zdravie,
 • projekt Zdravé mestá - realizovať v súčinnosti s miestnymi inštitúciami, s MÚ – Kabinetom zdravé mesto a záujmovými skupinami zdravotnovýchovné aktivity smerujuce k naplneniu štátnej politiky ochrany zdravia (zdravý spôsob života, zdravá výživa, ochrana životného a pracovného prostredia),
 • projekt Zdravé pracoviská - ovplyvniť pracovné prostredie tak, aby sa obmedzil výskyt chorôb z povolania, znížiť expozíciu karcinogénom na pracoviskách a tým aj riziko vzniku nádorových ochorení, zvýšiť uroveň zdravotnej prevencie,
 • výchova k zodpovednému partnerstvu, rodičovstvu, manželstvu, zdôrazňovanie správnej životosprávy v tehotenstve a výživy dojčaťa, prevencia chorôb prenášaných pohlavným stykom vrátane HIV / AIDS - zameranie na zníženie chorobnosti a úmrtnosti v dôsledku sexuálne prenosných chorôb, zníženie počtu neželaných tehotenstiev a umelých prerušení tehotenstva,
 • Projekt „Vyzvi srdce k pohybu“

Osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti RÚVZ PD je osobitným útvarom, ktorý zabezpečuje plnenie úloh, ktoré RÚVZ PD vyplývajú zo štátnozamestnaneckých, ako aj pracovno-právnych vzťahov. Pri plnení týchto úloh postupuje v súlade so zákonom č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonníkom práce a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme ako aj ďalších súvisiacich právnych predpisov. V zmysle uvedených právnych úprav zabezpečuje najmä:

 • agendu výberových konaní
 • agendu súvisiacu so vznikom, zmenou alebo skončením štátnozamestnaneckého alebo pracovnoprávneho pomeru
 • agendu majetkových priznaní
 • agendu sťažností štátnych zamestnancov
 • agendu súvisiacu s odmeňovaním zamestnancov
 • agendu súvisiacu so vzdelávaním zamestnancov
 • agendu súvisiacu s cestovnými náhradami
 • štatistické spracovanie údajov personálneho riadenia
 • organizáciu a koordináciu vnútornej kontroly

Taktiež sa zaoberá kompletným zabezpečovaní ekonomických agend a vytváraním prevádzkovo-technických podmienok pre činnosť odborných pracovísk.