Národné referenčné centrum pre termotolerantné améby

Základná náplň činnosti:

  • zabezpečenie základnej a nadstavbovej diagnostiky termotolerantných améb, predovšetkým rodov Naegleria a Acanthamoeba v celoštátnej pôsobnosti
  • vypracovávanie nových metód pre lepšiu a rýchlejšiu diagnostiku patogénnych kmeňov termotolerantných améb na základe najnovších vedeckých poznatkov
  • koordinácia epidemiologickej surveillance termotolerantných améb v rámci Slovenskej republiky
  • účasť na programoch a projektoch úradov verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, v rámci ktorých je potrebné sledovanie výskytu termotolerantných améb vo vodnom prostredí kúpalísk, vo vodovodných sieťach, klimatizovaných priestoroch, vo vybraných nebytových budovách, zdravotníckych zariadeniach, vo fontánach a na tobogánoch kúpalísk
  • vykonávanie biologického a mikrobiologického vyšetrovania a diagnostiky pitných, povrchových a termálnych vôd (v prípade potreby aj iných druhov vôd), vzoriek pôd, sterov z vodovodných zariadení a systémov, bazénov, klimatizačných zariadení a cieleného vyšetrovania iných zložiek životného prostredia
  • vykonávanie úzko špecializovaných vyšetrení vzoriek klinického materiálu pri podozrení na amébovú keratitídu prípadne prípadne amébovú encefalitídu (očné a kožné výtery, mozgomiešny mok)
  • vykonávanie expertíz na základe objednávok podnikateľských subjektov