Odborná spôsobilosť a registre

Na centrálnom portáli ÚVZ nájdete úvodné informácie o odbornej spôsobilosti:

 • Čo je to odborná spôsobilosť
 • Činnosti vyžadujúce odbornú spôsobilosť
 • Kto môže získať odbornú spôsobilosť
 • Legislatívny rámec odbornej spôsobilosti
 • Spôsob získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Viac informácií

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom Bojniciach zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti:

 • vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
 • vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
 • vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,
 • vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách,

Žiadosť o vykonanie skúšky
Podanie žiadosti je možné listinne alebo elektronicky. Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti je potrebné doručiť RÚVZ PD najneskôr 1 deň pred konaním skúšky:

 • osobne alebo písomne na adresu úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice,
 • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk,
 • elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb: https://eformulare.uvzsr.sk/.

Vzor žiadosti
Pred stiahnutím formulára žiadosti si, prosíme, prečítajte informáciu o spracúvaní osobných údajov (pdf, 224 kB).
K žiadosti je potrebné doložiť "Súhlas so spracúvaním osobných údajov" (pdf, 206 kB).

Formuláre žiadostí o overenie odbornej spôsobilosti na RÚVZ PD na činnosti:

 • ​​​​​​vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody
 • vzor žiadosti (pdf, 227 kB)
 • vykonávanie epidemiologicky závažných činností v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách
  vzor žiadosti (pdf, 240 kB)
 • vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
  vzor žiadosti (pdf, 227 kB)
 • vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
  vzor žiadosti (pdf, 224 kB)
 • epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe kozmetických výrobkov
  vzor žiadosti (pdf, 232 kB)

Formuláre v listinnej forme je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a spolu s prípadnými priloženými prílohami zaslať na adresu regionálneho úradu alebo osobne doručiť do podateľne úradu.

Uchádzači o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti budú po posúdení žiadosti pozývaní na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti osobitne oficiálnou pozvánkou.

V prípade potreby je možné nás kontaktovať mailom na ruvzpd@ruvzpd.sk alebo telefonicky na č. 046 / 519 20 30 alebo 046 / 519 20 11.

RÚVZ PD zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v termínoch uvedených na stránke Termíny prípravy. Poplatok za odbornú prípravu je 10 € v hotovosti. Na odbornú prípravu nie je potrebné sa vopred nahlasovať.

Študijný materiál
je zverejnený na centrálnom portáli ÚVZ.

Termíny skúšok odbornej spôsobilosti
Skúšky odbornej spôsobilosti pre jednotlivé činnosti sa budú konať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice v termínoch uvedených na stránke Termíny skúšok.

Poplatky
Získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti je spojené s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Skladá  sa z dvoch častí - poplatok za overenie odbornej spôsobilosti a poplatok za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Pre listinné podanie 30 € a 20 €, spolu 50 € a v prípade elektronického podania 15 € a 10 € spolu 25 €.

Opravná skúška
Žiadateľ, ktorý nevyhovel z jednej časti skúšky, môže opravnú skúšku vykonať najneskôr do 6 mesiacov, ak tak nevykoná, z evidencie uchádzačov sa vyradí. Pri opravnej skúške sa postupuje rovnako ako pri skúške.

Žiadosť o opravnú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti (pdf, 252 kB).

Podmienky získania osvedčenia
V prípade požadovanej skúšky je vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podmienené úspešne vykonanou skúškou pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo na základe dokladov o vzdelaní, odbornej praxi a odbornej príprave.
Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť; predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň. Podrobnejšie informácie sú v položke menu Skúška.

Výsledok konania a platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti
Výsledkom je vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré obsahuje:

 • evidenčné číslo osvedčenia,
 • meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, ak je žiadateľom fyzická osoba,
 • meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, ktorá vykonáva prácu samostatne,
 • druh odbornej spôsobilosti.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú.

Spôsob vydania osvedčenia
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bude zaslané do elektronickej  schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania, bude osvedčenie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Duplikát osvedčenia
Duplikát vydáva RÚVZ PD na základe žiadosti o vydanie duplikátu.
Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku vo výške 10,00 €. Pre listinné podanie 20,00 € a v prípade elektronického podania 10,00 €. Vydaný duplikát Vám bude doručený do 30 dní.
Duplikát Vám bude zaslaný do el. schránky slovensko.sk. V prípade neaktivovanej el. schránky na doručovanie bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

RÚVZ PD zaznamená údaje o odborne spôsobilej osobe do registra odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie úrad verejného zdravotníctva a je verejne prístupný na jeho webovom sídle.

Register odborne spôsobilých osôb obsahuje meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu odborne spôsobilej osoby a druh činnosti, na ktorú sa osvedčenie vydáva.

Register odborne spôsobilých osôb slúži na účel informovania verejnosti o odborne spôsobilých osobách.

Centrálny register odborne spôsobilých osôb