Národné referenčné centrum pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín

Národné referenčné centrum pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR podľa § 8 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2011 pod číslom: S008834-1/OOš-20111 na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove.

 Medzilaboratórne porovnávacie testy sú spracované v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 17043:2010 Posudzovanie zhody – Všeobecné požiadavky na skúšky spôsobilosti.

Účelom medzilaboratórneho porovnania je umožniť laboratóriám preukázať schopnosť správne vykonávať analýzy.
Národné referenčné centrum (NRC) pre organizovanie medzilaboratórnych porovnaní v oblasti potravín na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, organizuje medzilaboratórne porovnania pre laboratóriá ako dôležitý prostriedok hodnotenia technickej spôsobilosti laboratórií.

Plán medzilaboratórnych porovnaní na rok 2024

Dokumenty