Oznamovacia povinnosť na úseku verejného zdravotníctva

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, vykonávajúcu činnosti spojené s oblasťou verejného zdravia, ktorá má v určených prípadoch povinnosť predkladať oznámenia.

Činnosti v oblasti verejného zdravia, pre ktoré vyplýva povinnosť podať oznámenie a detailnejšie informácie o službe sú uvedené na centrálnom portáli ÚVZ.

Podanie oznámenia je možné listinne alebo elektronicky:

  • osobne v podateľni úradu alebo písomne na adresu úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov,
  • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk,
  • elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb.

Oznámenie v listinnej forme je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a spolu s prípadnými priloženými prílohami zaslať na adresu regionálneho úradu alebo osobne doručiť do podateľne úradu.

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Výsledkom je obdržanie úradného listu o potvrdení splnenia oznamovacej povinnosti.