Elektronická úradná tabuľa

Zverejňovanie dokumentov na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (ďalej len „CUET“) popisuje § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. CUET je elektronické úložisko, na ktoré sa zasielajú a na ktorom sa zverejňujú elektronické úradné dokumenty, ak tak ustanovuje zákon.

Orgán verejnej moci zverejňuje na CUET elektronické úradné dokumenty, ktoré sú podľa zákona o e-Governmente z hľadiska právnych účinkov totožné s dokumentmi v listinnej podobe, o ktorých osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručujú vyvesením na úradnej tabuli orgánu, verejnou vyhláškou alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.

Okrem toho orgány verejnej moci na CUET zverejňujú aj iné elektronické dokumenty, o ktorých osobitný predpis ustanovuje, že sa majú zverejniť alebo vyvesiť na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - opatrenia pri ohrození verejného zdravia a opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Žehňa

Verejná vyhláška -  opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia vírusovej hepatitídy typu A v obci Žehňa

Verejná vyhláška č. RÚVZPO/OE/2233/11210/2023 zo dňa 8.9.2023 ( pdf, 162 kB) - Červenica očkovanie

Verejná vyhláška č. RÚVZPO/OE/2233/11213/2023 zo dňa 8.9.2023 ( pdf, 156 kB) - Červenica zákaz

Verejná vyhláška č. RÚVZPO/OE/2224/11203/2023 zo dňa 8.9.2023 ( pdf, 161 kB) - Tuhrina očkovanie

Verejná vyhláška č. RÚVZPO/OE/2224/11207/2023 zo dňa 8.9.2023 ( pdf, 156 kB) - Tuhrina zákaz

Verejná vyhláška č. RÚVZPO/OE/1988/9818/2023 zo dňa 9.8.2023 ( pdf, 156 kB )

Verejná vyhláška č. RÚVZPO/OE/1988/9813/2023 zo dňa 9.8.2023( pdf, 162 kB )