Útvary

Kancelária regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu má nasledovnú náplň činností:

 • podieľanie sa na príprave podkladových materiálov pre rozhodovaciu činnosť regionálneho hygienika a GT SÚ,
 • pripravovanie podkladov na operatívne porady regionálneho hygienika a podkladov na rozhodnutia mimo RÚVZ,
 • zabezpečovanie evidencie uložených úloh, pokynov a príkazov, termínov zasielania správ a iných podkladov, kontrolovanie ich realizácie,
 • zabezpečovanie evidencie žiadostí podľa zákona č. 211/2007 Z. z. o slobodnom prístupe   k informáciám,
 • sledovanie uplatňovania sankčných opatrení v stanovených termínoch, sumarizovanie ich uloženia v rámci RÚVZ a pripravovanie správ o ich uplatňovaní pre ÚVZ SR,
 • kontrolovanie a kompletizovanie výročných správ a ďalších písomných materiálov zasielaných na ÚVZ SR,
 • zabezpečovanie centrálneho vyznačovania právoplatnosti rozhodnutí,
 • zabezpečovanie evidencie vyúčtovania a odvádzania blokových pokút,
 • vykonávanie administratívnej práce súvisiacej s činnosťou kancelárie regionálneho hygienika a GT SÚ,
 • zabezpečovanie porád a rokovaní na úrovni regionálneho hygienika a GT SÚ,
 • zúčastňovanie sa odborných podujatí a oboznamovanie sa s novými právnymi predpismi.

Osobný úrad RÚVZ je osobitným útvarom, ktorý zabezpečuje plnenie úloh, ktoré RÚVZ vyplývajú zo štátnozamestnaneckých, ako aj pracovno-právnych vzťahov. Pri plnení týchto úloh postupuje v súlade so zákonom č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonníkom práce a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme ako aj ďalších súvisiacich právnych predpisov. V zmysle uvedených právnych úprav zabezpečuje najmä:

 • agendu výberových konaní
 • agendu súvisiacu so vznikom, zmenou alebo skončením štátnozamestnaneckého alebo pracovnoprávneho pomeru
 • agendu majetkových priznaní
 • agendu sťažností štátnych zamestnancov
 • agendu súvisiacu s odmeňovaním zamestnancov
 • agendu súvisiacu so vzdelávaním zamestnancov
 • agendu súvisiacu s cestovnými náhradami
 • štatistické spracovanie údajov personálneho riadenia
 • organizáciu a koordináciu vnútornej kontroly

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvu komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom odboru hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí  a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života ľudí.

Činnosť odboru sa realizuje na úrovni okresnej - zabezpečovaním úloh vyplývajúcich z výkonu štátneho zdravotného dozoru na úrovni okresov Prešov a Sabinov.

Viac informácií

Hygiena detí a mládeže je lekársky vedecký odbor, ktorého hlavným cieľom je starostlivosť o ochranu a upevňovanie zdravia detskej populácie v ich životných podmienkach. Skúma vplyvy životného prostredia vo vzájomnej súvislosti s reakciami detí a mládeže, ich schopnosti prispôsobovať sa im a vyrovnávať sa s nimi.

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov zabezpečuje plnenie úloh v oblasti hygieny výživy, zaoberá sa zdravou výživou, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému optimu. Zabezpečuje plnenie úloh v oblasti hygieny výživy vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam a k spôsobu života. 

Viac informácií

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolaných pracovnými podmienkami, o ochranu zamestnancov pred rizikami zo škodlivých faktorov pri práci, o umiestnenie zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí. Znamená to prispôsobenie práce človeku (Medzinárodná organizácia práce, Svetová zdravotnícka organizácia).

Viac informácií

Epidemiológia je medicínsky vedný odbor sa zaoberá skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných chorôb, ako aj chronických neinfekčných chorôb, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť.

Cieľom epidemiológie je zdravie ochraňovať, podporovať a obnovovať a prispievať k znižovaniu chorobnosti na infekčné a chronické ochorenia, postupné obmedzovanie výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz, ako aj znižovanie úmrtnosti.

Viac informácií

Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu je súčasťou verejného zdravotníctva, ktoré je zamerané na výchovu k zdraviu - ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. Cieľom odboru je aktívne vyhľadávanie a znižovanie výskytu zdravotných rizík chronických neprenosných ochorení prostredníctvom poradenstva a edukácie.

Hlavné zameranie oddelenia:

 • ozdravenie výživy - zameranie na zmenu výživových návykov obyvateľov a zvýšenie vedomostí o vplyve výživy na zdravie,
 • nefarmalogické ovplyvňovanie hypertenzie - prevencia zvyšovania TK, znižovanie následkov zvýšeného TK na zdravotný stav a dĺžku života,
 • podpora nefajčenia - zameraná na zníženie prevalencie fajčenia o 5 % a zvýšenie vedomostí o škodlivosti fajčenia,
 • pohybová aktivita - zvýšiť podiel rekreačnej pohybovej aktivity v rámci voľného času,
 • prevencia drogových závislostí - zameraná na predchádzanie vzostupu počtu závislých na drogách, vrátane alkoholu,
 • projekt CINDI - zameranie na zmenu postojov obyvateľov k vlastnému zdraviu, realizácia skríningov zdravotného stavu obyvateľstva každých 5 rokov
 • projekt Zdravé školy - zameranie na zvýšenie informovanosti o otázkach zdravia u školskej mládeže, zvýšiť vedomosti o možnostiach udržať a rozvíjať vlastné zdravie,
 • projekt Zdravé mestá - realizovať v súčinnosti s miestnymi inštitúciami, s MÚ – Kabinetom zdravé mesto a záujmovými skupinami zdravotnovýchovné aktivity smerujuce k naplneniu štátnej politiky ochrany zdravia (zdravý spôsob života, zdravá výživa, ochrana životného a pracovného prostredia),
 • projekt Zdravé pracoviská - ovplyvniť pracovné prostredie tak, aby sa obmedzil výskyt chorôb z povolania, znížiť expozíciu karcinogénom na pracoviskách a tým aj riziko vzniku nádorových ochorení, zvýšiť uroveň zdravotnej prevencie,
 • výchova k zodpovednému partnerstvu, rodičovstvu, manželstvu, zdôrazňovanie správnej životosprávy v tehotenstve a výživy dojčaťa, prevencia chorôb prenášaných pohlavným stykom vrátane HIV / AIDS - zameranie na zníženie chorobnosti a úmrtnosti v dôsledku sexuálne prenosných chorôb, zníženie počtu neželaných tehotenstiev a umelých prerušení tehotenstva,
 • Projekt „Vyzvi srdce k pohybu“ – gestor celoslovenskej kampane, realizácia v nepárnych kalendárnych rokoch v súčinnosti s RÚVZ v SR.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok  pozostáva z :      

Pre neklinické monitorovanie faktorov životného a pracovného prostredia vykonáva:

 • chemické a fyzikálno-chemické skúšky vôd, požívatín, pracovného a vnútorného ovzdušia
 • mikrobiologické skúšky vôd, požívatín,  predmetov bežného používania
 • biologické skúšky vôd
 • skúšky sanitárnej mikrobiológie
 • merania emisie a imisie hluku a umelého osvetlenia v zložkách životného a pracovného prostredia
 • odber vzoriek pracovného a vnútorného ovzdušia

Pracovisko má zavedený systém manažérstva kvality v súlade s normou STN EN ISO/IEC 17025 a je držiteľom osvedčenia o akreditácii

Výsledky skúšok slúžia najmä pre potreby výkonu štátneho zdravotného dozoru, štátneho potravinového dozoru, sledovania zdravotného stavu obyvateľstva, činností priamo spojených s preventívnou zdravotnou starostlivosťou alebo odrážajúcich záťaž organizmu.

Za úhradu vykonáva tieto skúšky aj pre potreby fyzických a právnických osôb.

Laboratória odboru okrem základného vybavenia pre fyzikálne, chemické a mikrobiologické skúšky a merania sú vybavené aj pre možnosť stanovení špeciálnymi analytickými metódami ako atómovej absorbčnej spektrofotometrie, plynovej chromatografie, kvapalinovej chromatografie, polarografie a pod.

Do pôsobnosti oddelenia hospodársko-technických činností spadá zabezpečenie ekonomických  a  prevádzkových  podmienok pre činnosť všetkých organizačných útvarov RÚVZ Prešov. 

pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín

Národné referenčné centrum pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v v oblasti potravín bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR podľa § 8 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2011 pod číslom: S008834-1/OOš-20111 na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove.

Medzilaboratórne porovnávacie testy sú spracované v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 17043:2010 Posudzovanie zhody – Všeobecné požiadavky na skúšky spôsobilosti.

Účelom medzilaboratórneho porovnania je umožniť laboratóriám preukázať schopnosť správne vykonávať analýzy.
Národné referenčné centrum (NRC) pre organizovanie medzilaboratórnych porovnaní v oblasti potravín na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, organizuje medzilaboratórne porovnania pre laboratóriá ako dôležitý prostriedok hodnotenia technickej spôsobilosti laboratórií.

Viac informácií o NRC