Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov zabezpečuje plnenie úloh v oblasti hygieny výživy, zaoberá sa zdravou výživou, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému optimu. Zabezpečuje plnenie úloh v oblasti hygieny výživy vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam a k spôsobu života.  

1. Plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku ochrany zdravia a výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín:

a) zaoberá sa posudzovaním stavebno-technických a prevádzkových podmienok z hygienického hľadiska v zariadeniach potravinárskej činnosti, umiestnenia potravinárskych závodov, dispozičným riešením a technickými ukazovateľmi s cieľom vytvorenia podmienok pre minimalizáciu zdrojov, ktoré by mohli viesť k narušeniu hygienickej a zdravotnej bezchybnosti požívatín:

 • posudzuje hygienické podmienky pre výrobu, spracovanie, skladovanie, dopravu, predaj požívatín a akejkoľvek inej manipulácie s požívatinami a kontroluje ich dodržiavanie
 • posudzuje návrhy umiestnenia potravinárskych závodov , poskytuje konzultácie k projektovým dokumentáciám z hľadiska riešenia hygienických otázok, ktoré súvisia s výstavbou alebo rekonštrukciou zariadení potravinárskej výroby, spoločného stravovania, potravinárskych skladov, dopravy požívatín a predaja vo vzťahu k ochrane požívatín pred biologickou, fyzikálnou a chemickou kontamináciou
 • posudzuje hygienickú neškodnosť nových technologických a nových pracovných postupov pri výrobe potravín
 • schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu
 • posudzuje spôsoby zásobovania všetkých potravinárskych zariadení pitnou vodou
 • posudzuje spôsoby odstraňovania tuhých a tekutých odpadov z potravinárskych zariadení

b) zaoberá sa hygienou predmetov bežného používania, ktorá sa zaoberá posudzovaním predmetov, ktoré prichádzajú do priameho alebo nepriameho styku s požívatinami, resp. do kontaktu s ľudským telom:

 • vykonáva štátny zdravotný dozor nad zdravotnou neškodnosťou základných predmetov dennej potreby, ktoré prichádzajú do priameho styku s požívatinami ( najmä potravinárske stroje, obaly, uzávery a iné predmety, ktoré sa používajú na výrobu, balenie, uchovávanie a prepravu požívatín ) alebo sú súčasťou osobnej hygieny, ako sú kozmetické výrobky a iné výrobky spotrebnej chémie podľa vypracovaných normatív
 • vykonáva expertíznu a konzultačnú činnosť v otázkach predmetov bežného používania
 • vykonáva ŠZD v rámci hláseného rýchleho výstražného systému RAPEX ( kozmetika ) a úradnú kontrolu potravín RAPID ( požívatiny )

c) zaoberá sa hygienou požívatín, ktorá skúma požívatiny ako objekty výživy človeka na rôznych stupňoch ich úpravy, spracovania, uskladňovania a obehu, sleduje a posudzuje biologickú hodnotu, hygienickú neškodnosť požívatín, zásobovanie obyvateľstva biologicky hodnotnými, zdravotne neškodnými požívatinami:

 • sleduje hygienickú a zdravotnú neškodnosť a biologickú hodnotu potravinových surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pokrmov
 • sleduje alimentárne nákazy a otravy a vypracováva návrhy opatrení na ich prevenciu
 • odborne posudzuje návrhy na zavedenie správnej hygienickej praxe monitorovania kontrolných kritických bodov
 • kontroluje a hodnotí vedenie evidencie monitorovania kontrolných kritických bodov pracovníkmi potravinárskych zariadení a ich verifikácie
 • sleduje a hodnotí pracovné prostredie vo vzťahu ovplyvňovania hygienickej neškodnosti požívatín a hotových jedál
 • sleduje a hodnotí dodržiavanie zásad o osobnej hygiene pracovníkov
 • hodnotí vedomostí pracovníkov v potravinárstve, vrátane manažmentu zo znalostí legislatívnych v oblasti hygieny výživy požívatín
 • posudzuje úroveň vykonávania sanitácie, dezinfekcie a deratizácie v tých zariadeniach, kde sa vyrábajú, skladujú, dopravujú, podávajú alebo predávajú požívatiny
 • hodnotí zdravotnú neškodnosť požívatín a potravinárskych surovín, včítane obsahu cudzorodých látok a toxických škodlivín

2. Plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva

 • zaoberá sa fyziológiou požívatín, základnými životnými pochodmi výmeny látok medzi organizmom a vonkajším prostredím, sleduje otázky vo vzťahu prostredia a človeka ich vzájomnej podmienenosti a usmerňovania výživy obyvateľstva
 • sleduje hygienickú problematiku spoločného stravovania ( vrátane nemocničného stravovania ) so zvláštnym zreteľom na biologickú hodnotu a zdravotnú nezávadnosť podávanej stravy
 • ustanovuje správny pomer výživových látok pri ich zastúpení vo výžive v jednotlivých skupinách obyvateľstva, ako aj optimálny režim výživy, počet a frekvenciu príjmu denných jedál
 • plní projekt „ Sledovanie výživového stavu obyvateľstva vo vybraných skupinách obyvateľstva SR „  - gestor ÚVZ SR
 • sleduje jodidáciu jedlej kuchynskej soli v okrese Prešov a Sabinov
 • pracuje v nadstavbovej poradni zdravej výživy , kde využíva nutričný program „ Body Control Software „ a presadzuje hlavné zásady správnej výživy obyvateľstva v závislosti od základných fyziologických charakteristík a životných podmienok, potreby energie, základných živín, ich štruktúry a biogénnych faktorov
 • vykonáva výchovnú a poradenskú činnosť so zvláštnym zreteľom na ovplyvňovanie stravovacích zvyklostí obyvateľov