Odbor preventívneho pracovného lekárstva

 Štátna správa v oblasti verejného zdravia

 • posudzuje územnoplánovacie dokumentácie , územné plány, návrhy na územné konanie, návrhy na kolaudácie stavieb a návrhy na zmenu v užívaní stavieb
 • rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky , ak si prevádzka vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia aj o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky
 • schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu
 • rozhoduje o návrhoch na používanie biologických faktorov, návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými  látkami a prípravkami vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín
 • rozhoduje o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, skladovaním , manipuláciou s chemickými karcinogénmi a mutagénmi
 • rozhoduje o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest
 • rozhoduje o návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie a vyradenie prác z tretej  alebo štvrtej kategórie

Špecializovaná odborná činnosť

 • šetrenie podozrení na chorobu z povolania a iných poškodení zdravia v súvislosti s prácou
 • konzultačná a poradenská činnosť v problematike ochrany zdravia a prevencie chorôb z povolania v dôsledku fyzikálno-chemických a biologických faktorov práce a pracovného prostredia :

hluk, prach, vibrácie, chemické látky, karcinogénne a mutagénne faktory, biologické faktory,  žiarenie - ELM - UV - IČ - ionizujúce - lasery, fyzická záťaž, neuropsychická záťaž, záťaž teplom, záťaž chladom , osvetlenie, vplyv pracovnej polohy na zdravie

 • konzultačná a poradenská činnosť pri projektovaní a výstavbe nových objektov, zavádzaní nových technológií, pri rekonštrukciách objektov a zmenách v užívaní stavieb
 • skúšky odbornej spôsobilosti na prácu s toxickými látkami a prípravkami
 • riešenie podnetov zamestnancov a občanov na faktory ohrozujúce zdravie.

Expertízy

 • hodnotenie hluku  a hlukovej záťaže pracovníkov
 • hodnotenie expozície vibráciám
 • hodnotenie osvetlenia
 • hodnotenie mikroklimatických podmienok na pracoviskách – teplo, chlad
 • hodnotenie energetického výdaja pri práci, režim práce a odpočinku
 • posúdenie práce z hľadiska jednostranného a nadmerného zaťaženia svalových skupín