Odbor hygieny životného prostredia a zdravia

Hygiena životného prostredia sa zaoberá hodnotením vplyvu komplexu vlastností a faktorov životného prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí. Cieľom odboru hygieny životného prostredia je vytváranie takých podmienok v životnom prostredí, ktoré zabezpečujú zlepšovanie zdravotného stavu ľudí  a vytvárajú predpoklady pre zdravý spôsob života ľudí.

Činnosť odboru sa realizuje na úrovni okresnej - zabezpečovaním úloh vyplývajúcich z výkonu štátneho zdravotného dozoru na úrovni okresov Prešov a Sabinov.

Práca odboru hygieny životného prostredia sa orientuje najmä na tieto odborné okruhy:

 • sledovanie a vyhodnocovanie kvality pitnej vody slúžiacej na verejné zásobovanie ľudí pitnou vodou, hodnotenie vplyvu kvality vody používanej na pitné  účely na zdravie ľudí
 • sledovanie a vyhodnocovanie kvality vôd určených na rekreačné účely, hodnotenie ich možného vplyvu na zdravie obyvateľov
 • problematiku územného plánovania a pri realizácii vybraných hygienicky významných investícií
 • sledovanie a vyhodnocovanie hlukovej situácie v životnom prostredí ľudí, problematiku hluku z cestnej automobilovej dopravy, ale i zo stacionárnych zdrojov hluku
 • zdravotno-hygienickú problematiku zariadení poskytujúcich osobné služby obyvateľstvu, najmä v zariadeniach v ktorých sú vykonávané epidemiologicky závažné činnosti
 • zdravotno-hygienickú problematiku zariadení cestovného ruchu /ubytovanie/

Pri plánovaní uvedených cieľov HŽP spolupracuje s ostatnými odbormi hygieny a epidemiológie, klinickými a medicínskymi odbormi, orgánmi rezortu životného prostredia, štátnej správy a samosprávy, výskumnými pracovníkmi a inými zložkami verejného života.

Ako metódy práce sú využívané:

 • štátny zdravotný dozor
 • terénne prieskumy
 • epidemiologické štúdie zdravotného stavu vybraných skupín obyvateľstva

V rámci štátneho zdravotného dozoru (ŠZD) oddelenie HŽP plní tieto hlavné úlohy dané Hlavným hygienikom SR:

 • Zabezpečovať  ŠZD nad hromadným zásobovaním pitnou vodou v súlade so zásadami ŠZD a jeho výsledky evidovať pomocou jednotného programového systému
 • Sledovať kvalitu rekreačných lokalít so zameraním na ochranu zdravia obyvateľstva