Oddelenie chemických analýz vôd

Vykonáva analýzy vôd pitných, povrchových a čistených so zameraním na zdravotné dopady pre populáciu

Pitné vody

 • Minimálny rozbor podľa tabuľky č.2,  NV SR č.354/2006 Z.z.
 • Úplný rozbor podľa príl.č.1 k NV SR č.354/2006 Z.z., ktorý stanovuje fyzikálne a chemické ukazovatele:
  anorganické
  ​​​​​​​organické
  ​​​​​​​dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty
  ​​​​​​​ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody
  ​​​​​​​látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiadúca

 Povrchové vody

 • Podľa príl.č.1 k NV SR č.296/2005 Z.z.
 • Podľa príl.č.2 k NV SR č.296/2005 Z.z.– časť A

 
Rekreačné vody

 • Prírodné kúpaliská podľa  tabuľky č.1 príl.č.1 k NV SR č.252/2006 Z.z.
 • Bazény umelých kúpalísk podľa  tabuľky č. 2  príl.č.1 k NV SR č.252/2006 Z.z.

 
Čistená voda  (Aqua purificata)

 • Podľa SL 1 – III zv. (2000)