Odbor epidemiológie

1. Epidemiológia infekčných ochorení

Epidemiológia infekčných ochorení ako medicínsky odbor sa zaoberá skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných ochorení, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. Cieľom infekčnej epidemiológie je prispievať k znižovaniu chorobnosti na infekčné ochorenia, postupné obmedzovanie výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz ako aj znižovanie úmrtnosti na infekčné diagnózy.

Náplň práce

 • ​​​sledovanie, resp. monitorovanie výskytu infekčných chorôb a analýza epidemiologickej situácie
 • analýza faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky infekčných chorôb
 • vykonávanie surveillance vybraných nákaz
 • vykonávanie činností spojených s elimináciou až eradikáciou vybraných nákaz
 • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone v ohniskách nákazy
 • sledovanie a kontrola účinnosti preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení
 • prešetrovanie chorôb z povolania infekčnej etiológie
 • realizácia tranzverzálnych a longitudiálnych štúdií s cieľom hodnotiť vývoj epidemiologickej situácie
 • hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy
 • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia imunizčného programu, vrátane organizácie a riadenia výkonov špecifickej profylaxie a účasť na ich výkone
 • hodnotenie imunitného stavu obyvateľstva na základe kontrol očkovania, resp. imunologických prehľadov
 • vedenie poradne pre prevenciu AIDS a poradne pre cestujúcich do zahraničia vrátane vydávania certifikátov o výsledku vyšetrenia na AIDS a medzinárodných očkovacích preukazov
 • konzultačná činnosť v oblasti ochorení preventabilných očkovaním
 • realizovanie odporúčaní Európskeho centra pre kontrolu chorôb - ECDC a Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu chorôb
 • zdravotno-výchovná činnosť v oblasti prevencie infekčných ochorení

2. Epidemiológia zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou

Epidemiológia zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou ako medicínsky odbor sa zaoberá skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných ochorení prenosných zo zvierat na ľudí a nákaz prenášaných živými vektormi. Navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. V súčinnosti s veterinárnou službou navrhuje aj opatrenia, ktorými by sa zabránilo prenosu ochorení zo zvierat na ľudí. Jej cieľom je prispievať k znižovaniu chorobnosti na ochorenia prenosné zo zvierat na ľudí, postupné obmedzovanie výskytu, spomalenie až zastavenie šírenia nákaz ako aj znižovanie úmrtnosti na tieto diagnózy.

Práca je sústredená na tieto odborné okruhy:

 • sledovanie, resp. monitorovanie výskytu zoonóz a analýza epidemiologickej situácie
 • analýza faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky zoonóz
 • vykonávanie surveillance vybraných nákaz
 • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone v ohniskách nákazy
 • sledovanie a kontrola účinnosti preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení
 • realizácia tranzverzálnych a longitudiálnych štúdií s cieľom hodnotiť vývoj epidemiologickej situácie
 • hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy vrátane veterinárnych opatrení
 • realizovanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu chorôb
 • zdravotno-výchovná činnosť v oblasti zoonóz

3. Epidemiológia nemocničných nákaz

Pracovná náplň:

 • vykonávanie surveillance vybraných nozokomiálnych nákaz
 • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone pri výskyte závažných nozokomiálnych nákaz alebo pri epidemickom výskyte nozokomiálnych nákaz
 • prešetrovanie chorôb z povolania infekčnej etiológie u zdravotníckych pracovníkov
 • hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy
 • konzultačná a metodická činnosť na úseku boja proti nozokomiálnym nákazám endogénneho a exogénneho charakteru spojená s výkonom hygienického dozoru v zdravotníckych zariadeniach
 • edukácia zdravotníckych pracovníkov v problematike sterilizácie a dezinfekcie
 • výuková základňa pre činnosť DDD skupín
 • realizovanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu nozokomiálnych nákaz, výskytu multirezistentných bakteriálnych kmeňov
 • účasť na celospoločensky závažných projektoch a programoch