Národné referenčné centrum pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 

vedúca NRC: Ing. Kadlecová Iveta  
pracovník: Mgr. Lucia Katerinková

Rozhodnutie o zriadení NRC (pdf, 618kB) 

Hlavné zameranie činnosti

 • odber a vyhodnotenie vzoriek odobratých v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, 
 • odber a vyhodnotenie vzoriek na základe požiadaviek fyzických a právnických osôb,
 • odber a vyhodnotenie vzoriek na základe podnetov a sťažností osôb,
 • odber a vyhodnotenie vzoriek pre orgány činné v trestnom konaní

Laboratórna činnosť

NRC zabezpečuje:

 1. odber a analýzu vzoriek ovzdušia na prítomnosť anorganických vláknitých častíc (azbestové vlákna, umelé minerálne vlákna) vo vnútornom prostredí budov a pracovnom prostredí, rastovacím elektrónovým mikroskopom (REM) a energiovodisperzným spektrometrom (EDXA),
 2. odber a analýzu vzoriek pevného materiálu na prítomnosť anorganických vláknitých častíc,
 3. konzultačnú činnosť (telefonicky, elektronicky alebo v písomnej forme) pre fyzické a právnické osoby o problematike ochrany zdravia pred pôsobením anorganických vláknitých častíc na zdravie ľudí,
 4. usmerňuje odborných pracovníkov RÚVZ v Slovenskej republike o problematike správneho odberu vzoriek ovzdušia a materiálu,
 5. v prípade vzoriek štátneho zdravotného dozoru neodkladne informuje príslušné RÚVZ o výsledkoch merania
 6. vydáva rozhodnutia o poskytovaní služieb - odber, analýzu a spracovanie vzoriek s obsahom azbestového materiálu pre spoločnosti,
 7. zúčastňuje sa spolu s terénnym oddelením preventívneho pracovného lekárstva na riešení podnetov a sťažností od občanov, odoberá vzorky materiálu,
 8. spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní pri odbere pevných vzoriek.

Legislatíva

 1. VDI 3492 (SRN, June 2013) Indoor air measurement. Ambient air measurement. Measurement of inorganic fibrous particles. Scaning electron microscopy method.
 2. VDI 3866 (SRN, December 2021) 
  1.  Part 1 Determination of asbestos in technical products. Sampling and sample preparation
  2.  Part 5 Determination of asbestos in technical products. Scaning epectron microscopy method.
 3. Nariadenie vlády SR o ochrane zdravia pri práci s azbestom z 5.4.2006 (Zb. zákonov č.253/2006)
 4. Nariadenie vlády SR o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia (Zb. zákonov č. 259/2008)
 5. STN EN ISO 16000-7: Ochrana ovzdušia: Vnútorné ovzdušie. Časť7: Stratégia odberu vzoriek na stanovenie koncentrácií azbestových vlákien vo vzduchu. (ISO 16000-7:2007)

Dokumenty