Útvary

V rámci epidemiologickej bdelosti sleduje odbor epidemiológie výskyt a povahu infekčných ochorení, príčiny a podmienky ich vzniku a šírenia v ľudskej populácii, vrátane nemocničných nákaz a ochorení prenosných zo zvierat na človeka. Uplatňuje metódy ich prevencie a potlačovania. Získané poznatky prenáša do praxe organizovaním a riadením odborne zdôvodnených protiepidemických opatrení preventívneho i represívneho charakteru. Riadi a kontroluje úroveň činností v oblasti dezinfekcie a sterilizácie.
 

Činnosť oddelenia HDM bola zameriavaná na plnenie činností v súlade s platnou
koncepciou odboru, na riešenie národných programov a projektov ochrany verejného zdravia
detí a mladistvých, na plnenie Programového vyhlásenia vlády na úseku verejného
zdravotníctva v oblasti hygieny detí a mládeže, ale aj hygieny výživy, podpory zdravia
a politiky kontroly tabaku. Odbor HDM sa zameriava na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej
generácie a zahŕňa systémové opatrenia zamerané na vylúčenie, príp. zníženie rizika výskytu
ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné a pracovné
podmienky, podpory správneho životného štýlu detí a mládeže, výkonu štátneho zdravotného
dozoru a úradnej kontroly potravín. 

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia sa zaoberá vplyvom životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Cieľom je odborné zdravotnícke usmerňovanie právnických a fyzických osôb v oblasti kvality životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života tak, aby sa dosiahla ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.
 

Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych životných a pracovných podmienkach. Sleduje výživu a výživový stav vybraných skupín obyvateľstva, nedostatky výživy. Monitoruje a sleduje zdravotnú bezpečnosť potravín, ich biologickú a energetickú hodnotu, posudzuje úroveň spoločného stravovania  a vykonáva štátny zdravotný dozor vo vybraných zariadeniach. Taktiež sleduje zdravotnú bezpečnosť kozmetických výrobkov ako aj predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami.
 

 

Odbor preventívneho pracovného lekárstva je interdisciplinárny odbor, ktorý sa zaoberá vplyvmi práce a pracovných podmienok na zdravotný stav zamestnancov a dohľadom nad dodržiavaním zdravých pracovných podmienok.  
 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre je podľa § 4 ods.2 písm. c) zákona č. 87/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 87/2018 Z. z.) príslušným orgánom štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany v územnom obvode
Nitrianskeho kraja (okresy Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa, Topoľčany, Levice, Nové Zámky a Komárno).

V tejto oblasti sa zaoberá sledovaním a hodnotením vplyvu ionizujúceho žiarenia na zdravie pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, pacientov pri lekárskom ožiarení ako aj obyvateľov vo všeobecnosti a tiež vplyvu na životné prostredie. Pracovisko je odborne usmerňované Odborom radiačnej ochrany ÚVZ SR, pričom rozsah jeho pôsobnosti a kompetencie ustanovuje zákon č. 87/2018 Z. z. a súvisiace právne predpisy. 

Oddelenie radiačnej ochrany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vykonáva štátny dozor v oblasti radiačnej ochrany v Nitrianskom kraji v zmysle zákona č.87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z., ako aj štátny zdravotný dozor v problematike vybraných zdrojov neionizujúceho žiarenia (lasery, intenzívne pulzné svetlo, magnetická rezonancia) v okresoch Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V rámci  štátneho dozoru v oblasti radiačnej ochrany sa kontroluje u jednotlivých prevádzkovateľov splnenie povinnosti zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby a posudzovania rizík pracovného prostredia podľa príslušných ustanovení
zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Odbor laboratórnych činností na RÚVZ so sídlom v Nitre je akreditované pracovisko, ktoré má osvedčenie o akreditácii podľa ISO/IEC 17025:2017, udelené Slovenskou národnou akreditačnou službou. Odbor laboratórnych činností zabezpečuje laboratórnu činnosť pre RÚVZ v regióne Nitrianskeho kraja.

Predmetom akreditácie Odboru laboratórnych činností je chemické, fyzikálnochemické, mikrobiologické a biologické skúšanie vôd, požívatín, predmetov bežného používania, mikrobiologické skúšanie kontroly funkcie sterilizátorov, merania fyzikálnych veličín v zložkách životného a pracovného prostredia, odber vzoriek pre chemické a fyzikálne skúšky pracovného a životného prostredia.

Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok sa organizačne člení na:
- oddelenie chemických a fyzikálnych analýz
- oddelenie mikrobiológie životného prostredia a molekulárnej biológie

Laboratóriá analyzujú vzorky životného a pracovného prostredia na základe požiadaviek terénnych oddelení RÚVZ v regióne Nitrianskeho kraja, právnických a fyzických osôb. 

Národné referenčné centrum pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov zabezpečuje odbery a analýzy anorganických vláknitých prachov v ovzduší a v pevných materiáloch elektrónovým mikroskopom pre celé územie Slovenskej republiky.

Odbor podpory zdravia a výchovy ku zdraviu je súčasťou verejného zdravotníctva, ktoré je zamerané na výchovu k zdraviu - ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. Cieľom odboru je aktívne vyhľadávanie a znižovanie výskytu zdravotných rizík chronických neprenosných ochorení prostredníctvom poradenstva a edukácie. 

Ekonomická časť oddelenia sa zaoberá kompletným zabezpečovaním ekonomických agend a vytváraním prevádzkovo-technických podmienok pre činnosť odborných pracovísk.

Odbor ekonomiky a prevádzky sa organizačne člení na:
- oddelenie ekonomiky
- oddelenie prevádzkovo technických činností

 

Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov ako aj uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátnej správy alebo nevykonávajú štátne záležitosti. Osobný úrad zabezpečuje úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona o štátnej službe, zákona o výkone práce vo verejnom záujme a Zákonníka práce.  Vykonáva agendu súvisiacu so vznikom, zmenou a skončením štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov a zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme. Zabezpečuje mzdovú agendu. Pôsobí v oblasti vzdelávania zamestnancov. Vydáva interné a služobné predpisy úradu. 

Úsek regionálneho hygienikav sebe zahŕňa : sekretariát,referát kontroly, metrológiu, manažérstvo kvality, referát krízového riadania, referát vzdelávania.

Dokumentačno právny odbor v sebe zahŕňa : informatika a štatistika, podateľňa a registratúra, petície a sťažnosti, právne služby