Oznamovacia povinnosť na úseku verejného zdravotníctva

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, vykonávajúcu činnosti spojené s oblasťou verejného zdravia, ktorá má v určených prípadoch povinnosť predkladať oznámenia.

Činnosti v oblasti verejného zdravia, pre ktoré vyplýva povinnosť podať oznámenie a detailnejšie informácie o službe sú uvedené na centrálnom portáli ÚVZ.
 

Podanie oznámenia je možné listinne alebo elektronicky:

  • osobne v podateľni úradu alebo písomne na adresu úradu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra,
  • elektronickou poštou na e-mailovú adresu: nr.sekretariat@uvzsr.sk,
  • elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy: www.slovensko.sk,
  • elektronicky prostredníctvom portálu elektronických služieb.

Oznámenie v listinnej forme je potrebné vytlačiť, vyplniť, podpísať a spolu s prípadnými priloženými prílohami zaslať na adresu regionálneho úradu alebo osobne doručiť do podateľne úradu.

Vzor podania oznámenia

Pred stiahnutím formulára podania oznámenia si, prosíme, prečítajte informáciu o spracúvaní osobných údajov (pdf, 649 kB). K žiadosti je potrebné doložiť "Súhlas so spracúvaním osobných údajov" (pdf, 188 kB)

K zostaveniu podania oznámenia je možné využiť vzor oznámenia o začatí prevádzky (pdf, 243 kB)


 

Služba nie je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Výsledkom je obdržanie úradného listu o potvrdení splnenia oznamovacej povinnosti.

Každý subjekt právnická osoba alebo fyzická  osoba – podnikateľ sú povinné pred začatím činnosti podať oznámenie príslušnému úradu verejného zdravotníctva. 

V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov sú riešené tieto prípady ako iný správny delikt,  čo je dôvod na uloženie pokuty.

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru, ktorý sa vykonáva ako dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná súčinnosť zo strany oznamovateľa a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.