Útvary na RÚVZ Vranov nad Topľou

Epidemiológia je medicínsky vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom rozšírenia a rozdelenia determinantov stavov a javov spojených so zdravím v špecifikovaných populáciách a aplikovaním výsledkov tohto štúdia na kontrolu zdravotných problémov. Epidemiológia vychádza z vlastných teoretických základov a praktických skúseností a integruje poznatky preventívnych, klinických, laboratórnych a ďalších medicínskych a nemedicínskych odborov do moderného systému prevencie. 

Predmetom činnosti epidemiológie je výskyt chorôb, porúch zdravia a ich príčin v populácii, zisťovanie, analýza a hodnotenie prírodných, sociálnych, ekonomických faktorov a faktorov spojených s ľudskou činnosťou upevňujúcich zdravie alebo ovplyvňujúcich vznik chorôb. Predmet činnosti epidemiológie infekčných ochorení je aj proces šírenia nákazy. Epidemiológia sa podľa predmetu záujmu rozdeľuje na epidemiológiu prenosných ochorení vrátane nemocničných nákaz, zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou a epidemiológiu neprenosných, najmä chronických ochorení.

Odbor epidemiológie plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a výkonu štátneho zdravotného dozoru. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a v tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďalšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku.

Čítať viac...

Oddelenie hygieny detí a mládeže plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa systémové opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky, podpory správneho životného štýlu detí a mládeže a výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín.

Náplňou činnosti oddelenia je:

  • monitorovať a vyhodnocovať zdravotný stav detí a mládeže
  • monitorovať a vyhodnocovať telesný rast detí a mládeže
  • sledovať a hodnotiť pozitívne a negatívne vplyvy prostredia a životného štýlu na vývin organizmu a jeho zdravotný stav so zameraním na rizikové faktory vybraných chorôb a porúch

Čítať viac...

Hygiena životného prostredia a zdravia je medicínsky odbor, ktorý sa v rámci verejného zdravotníctva zaoberá ochranou, podporou a rozvojom verejného zdravia vo vzťahu k životným podmienkam, životnému prostrediu a spôsobu života populácie i jednotlivcov. Predmetom jeho skúmania sú tie aspekty ľudského zdravia a chorôb, ktoré sú určované životnými podmienkami a životným prostredím. 

Cieľom odboru hygieny životného prostredia a zdravia je zlepšenie verejného zdravia, odborným usmerňovaním vytvárania takých životných podmienok v životnom prostredí, ktoré prispejú k ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia a minimalizovaniu zdravotných rizík zo životného prostredia pôsobiacich na zdravie ľudí. 

Odborná činnosť hygieny životného prostredia v rámci svojej miestnej pôsobnosti je zameraná na prípravu podkladov pre posudkovú činnosť orgánu verejného zdravotníctva, výkon štátneho zdravotného dozoru, plnenie špecializovaných úloh a ďalších úloh v rámci náplne odboru hygieny životného prostredia.
Príprava podkladov k záväzným stanoviskám a rozhodnutiam podľa zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Oznámenia o začatí prevádzky podľa § 52 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. a následný výkon ŠZD.

Čítať viac...

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych životných a pracovných podmienkach. Sleduje výživu a výživový stav vybraných skupín obyvateľstva, nedostatky výživy. Oddelenie zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Monitoruje a sleduje zdravotnú bezpečnosť potravín, ich biologickú a energetickú hodnotu, posudzuje úroveň spoločného stravovania  a vykonáva štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín vo vybraných zariadeniach:

  • posudzuje návrhy na územné konanie, kolaudačné konanie a na zmenu v užívaní potravinárskych stavieb
  • rieši základné problémy hygieny výroby potravín, úpravy, spracovania, uskladňovania, predaja a používania 
  • sleduje hygienickú problematiku všetkých foriem spoločného stravovania, so zvláštnym zreteľom na výživovú hodnotu, zmyslovú hodnotu a zdravotnú neškodnosť podávaných pokrmov

Čítať viac...

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva je nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sa usiluje o podporu telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov. Ide o multidisciplinárny odbor integrujúci poznatky z fyziológie a psychológie práce, ergonómie, priemyselnej toxikológie a poznatky z prešetrovania poškodenia zdravia v súvislosti s výkonom práce. Zaoberá sa najmä hodnotením vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím.

Predmet činnosti a náplň práce: 
1. výkon štátneho zdravotného dozoru na úseku verejného verejného zdravotníctva v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci
2. posudzovanie vzťahov medzi pracovným prostredím, podmienkami výkonu práce a ochranou zdravia zamestnancov 
3. usmerňovanie spoločnosti a zamestnancov  v oblasti prevencie vzniku chorôb podmienených prácou
4. šetrenie chorôb z povolania

Čítať viac...

Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu je súčasťou verejného zdravotníctva, ktoré je zamerané na výchovu k zdraviu, jeho ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. Cieľom odboru je aktívne vyhľadávanie a znižovanie výskytu zdravotných rizík chronických neprenosných ochorení prostredníctvom poradenstva a edukácie.  

Odbor výchova k zdraviu je medicínskym odborom interdisciplinárneho charakteru. V tomto odbore sú využívané predovšetkým poznatky medicíny založenej na dôkazoch, ako aj poznatky ďalších spoločenských a prírodovedných vied.

Primárnou organizačnou jednotkou je základná poradňa zdravia. Činnosť základnej poradne zdravia spočíva v aktívnom vyhľadávaní a stanovovaní rizikových faktorov vybraných chronických neprenosných ochorení a zo sprostredkovaní informácií o zásadách životného štýlu pre ochranu, udržanie a podporu zdravia.  

Poradne zdravia sú určené všetkým obyvateľom Slovenska, ktorí prejavia záujem svoje zdravie a chcú poznať svoje individuálne riziká vzniku chronických neinfekčných ochorení.

Poradňa zdravej výživy patrí medzi naše takzvané nadstavbové poradne.

Čítať viac...

Osobný úrad RÚVZ je osobitným útvarom, ktorý zabezpečuje plnenie úloh, ktoré RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovno-právnych vzťahov. Náplňou osobného úradu je aj personálna a mzdová agenda úradu a oblasť sociálnych vecí. Pri plnení týchto úloh postupuje v súlade so zákonmi č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme, Zákonníka práce a ďalších súvisiacich právnych predpisov. 

Osobný úrad zabezpečuje najmä: 

  • agendu súvisiacu so vznikom, zmenou alebo skončením štátnozamestnaneckého alebo pracovnoprávneho pomeru,
  • evidenciu o obsadených a voľných pracovných miestach, plánovanie a koordináciu obsadzovania voľných pracovných pozícií vo väzbe na plnenie rozpisu plánovaného počtu zamestnancov, 
  • plnenie úloh spojených s obsadzovaním voľných štátnozamestnaneckých miest alebo s obsadzovaním voľných pracovných miest; komplexnú prípravu a zabezpečovanie procesu výberových konaní,

Čítať viac...