Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

Hygiena životného prostredia a zdravia je medicínsky odbor, ktorý sa v rámci verejného zdravotníctva zaoberá ochranou, podporou a rozvojom verejného zdravia vo vzťahu k životným podmienkam, životnému prostrediu a spôsobu života populácie i jednotlivcov. Predmetom jeho skúmania sú tie aspekty ľudského zdravia a chorôb, ktoré sú určované životnými podmienkami a životným prostredím. 

Cieľom odboru hygieny životného prostredia a zdravia je zlepšenie verejného zdravia, odborným usmerňovaním vytvárania takých životných podmienok v životnom prostredí, ktoré prispejú k ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia a minimalizovaniu zdravotných rizík zo životného prostredia pôsobiacich na zdravie ľudí. 

Odborná činnosť hygieny životného prostredia v rámci svojej miestnej pôsobnosti je zameraná na prípravu podkladov pre posudkovú činnosť orgánu verejného zdravotníctva, výkon štátneho zdravotného dozoru, plnenie špecializovaných úloh a ďalších úloh v rámci náplne odboru hygieny životného prostredia.
Príprava podkladov k záväzným stanoviskám a rozhodnutiam podľa zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Oznámenia o začatí prevádzky podľa § 52 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. a následný výkon ŠZD.

Vykonáva štátny zdravotný dozor v odborných oblastiach:

 • kontrola hygienicko – prevádzkových podmienok a osobnej hygieny pracovníkov v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, športovo-telovýchovných, ubytovacích zariadeniach, na kúpaliskách s organizovanou rekreáciou, vplyvy týchto prevádzok na zdravie a predchádzanie poškodeniam zdravia
 • monitoring pitnej vody  u spotrebiteľa podľa NV SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
 • monitoring kvality vody na kúpanie v prírodných a umelých kúpaliskách
 • odbery a laboratórne analýzy vzoriek pitnej vody z verejného vodovodu i individuálnych vodných zdrojov (studní) na základe objednávok jednotlivcov i organizácií (platená služba), a to napr. pri uvádzaní vodných zdrojov, nových alebo zrekonštruovaných vodovodných rozvodov do predčasného alebo trvalého užívania alebo počas ich sezónneho využívania,
 • hromadné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejného vodovodu v prípade podnetov na zhoršenú kvalitu pitnej vody
 • kontrola kvality pitnej vody v lokalitách postihnutých povodňami, hodnotenie zdravotných rizík, nápravné opatrenia
 • kontrola kvality vnútorného prostredia budov nevýrobného charakteru vo vzťahu k zdraviu užívateľov,
 • vykonávanie konzultačnej činnosti pre právnické a fyzické osoby, ich odborné usmerňovanie v záujme vytvárania a ochrany životných podmienok priaznivých pre ochranu a podporu zdravia
 • agenda pohrebníctva podľa zákona NR SR č. 131/2010 Z.z.
 • ochrana nefajčiarov podľa zákona NR SR č. 337/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Iné úlohy:

 • plnenie úloh vyplývajúcich z programov a projektov úradov verejného zdravotníctva v SR
 • riešenie podnetov a sťažností občanov a organizácií na nedostatky v životnom prostredí z hľadiska vplyvu na zdravie, overovanie možnej zdravotnej záťaže
 • ukladanie nápravných opatrení a sankcií pri porušení legislatívy na ochranu verejného zdravia
 • činnosť skúšobných komisií na úseku epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, vo vodárenstve a v zariadeniach umelých kúpalísk 
 • konzultačná , poradenská činnosť, informovanie verejnosti v otázkach environmentálneho zdravia (hodnotenie vplyvov faktorov životného prostredia na zdravie, najmä v oblasti kvality pitnej a rekreačných vôd na kúpanie, hluku, svetla)