Administratívne informácie

Profil verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO: 

Profil verejného obstarávateľa

Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:     

Odkaz na úplné znenie postupu poskytovania informácií

V rámci boja proti korupcii Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou dáva do pozornosti možnosť oznámiť ju prostredníctvom e-mailovej adresy

Ministerstva zdravotníctva SR:
protispolocenskacinnost@health.gov.sk 

alebo prostredníctvom e-mailovej adresy

Úradu verejného zdravotníctva SR:
korupcia@uvzsr.sk 

podozrenie zo spáchania kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oznámenie o podozrení zo spáchania protispoločenskej činnosti musí obsahovať meno a priezvisko oznamovateľa,  konkrétne skutočnosti nasvedčujúce spáchanie niektorej protispoločenskej činnosti - prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, zneužitie právomoci verejného činiteľa a pod.