Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych životných a pracovných podmienkach. Sleduje výživu a výživový stav vybraných skupín obyvateľstva, nedostatky výživy. Oddelenie zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Monitoruje a sleduje zdravotnú bezpečnosť potravín, ich biologickú a energetickú hodnotu, posudzuje úroveň spoločného stravovania  a vykonáva štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín vo vybraných zariadeniach:

 • posudzuje návrhy na územné konanie, kolaudačné konanie a na zmenu v užívaní potravinárskych stavieb
 • rieši základné problémy hygieny výroby potravín, úpravy, spracovania, uskladňovania, predaja a používania 
 • sleduje hygienickú problematiku všetkých foriem spoločného stravovania, so zvláštnym zreteľom na výživovú hodnotu, zmyslovú hodnotu a zdravotnú neškodnosť podávaných pokrmov
 • sleduje hygienickú a zdravotnú bezpečnosť a biologickú hodnotu potravinových surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pokrmov
 • sleduje hygienickú a zdravotnú bezpečnosť výživových doplnkov, počiatočnej a následnej dojčenskej výživy a detských potravín 
 • sleduje nákazy a otravy z potravín a pokrmov a vypracováva návrhy opatrení na ich prevenciu
 • kontroluje kritické kontrolné body systémov správnej výrobnej praxe (HACCP) v určených potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania
 • sleduje a hodnotí priestory a podmienky potravinárskych prevádzok a zariadení spoločného stravovania vo vzťahu ovplyvňovania zdravotnej neškodnosti potravín a pokrmov
 • kontroluje dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, týkajúcich sa zdravotného stavu a odbornej spôsobilosti zamestnancov pracujúcich v potravinárskych prevádzkach a zariadeniach spoločného stravovania
 • kontroluje úroveň vykonávania sanitácie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v potravinárskych prevádzkach a zariadeniach spoločného stravovania
 • vykonáva poradenskú a expertíznu činnosť s osobitným zreteľom na ochranu potravín a pokrmov pred narušením ich hygienickej a zdravotnej bezpečnosti
 • posudzuje stavebno-technické a prevádzkové podmienky z hygienického hľadiska v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania, so zameraním sa na ich umiestnenie, členenie a technické vybavenie, s cieľom vytvorenia podmienok na minimalizáciu rizík, ktoré by mohli viesť k narušeniu hygienickej a zdravotnej bezpečnosti potravín a pokrmov
 • vykonáva a vedie registráciu potravinárskych prevádzkarní
 • vykonáva opatrenia na ochranu zdravia, súvisiace so zistením nebezpečných potravín, pokrmov alebo nápojov a odovzdáva a prijíma informácie v súvislosti s výskytom nebezpečných potravín v rámci rýchleho výstražného systému.

Zaoberá sa hygienou predmetov bežného používania, kde patria materiály a predmety určené na styk s potravinami a kozmetické výrobky:

 • kontroluje materiály a predmety určené na styk s potravinami a pokrmami, so zameraním sa na sledovanie a hodnotenie ich zdravotnej bezpečnosti pri priamom alebo nepriamom styku s potravinami a pokrmami
 • vykonáva štátny zdravotný dozor nad kozmetickými výrobkami
 • vykonáva opatrenia na ochranu zdravia, súvisiace so zistením nebezpečných materiálov a predmetov určených na styk s potravinami a nebezpečných kozmetických výrobkov a odovzdáva a prijíma informácie v súvislosti s výskytom týchto nebezpečných výrobkov
 • vykonáva a vedie registráciu predajcov materiálov a predmetov určených na styk s potravinami a predajcov kozmetických výrobkov.