Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva je nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sa usiluje o podporu telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov. Ide o multidisciplinárny odbor integrujúci poznatky z fyziológie a psychológie práce, ergonómie, priemyselnej toxikológie a poznatky z prešetrovania poškodenia zdravia v súvislosti s výkonom práce. Zaoberá sa najmä hodnotením vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím.

Predmet činnosti a náplň práce: 
1. výkon štátneho zdravotného dozoru na úseku verejného verejného zdravotníctva v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci
2. posudzovanie vzťahov medzi pracovným prostredím, podmienkami výkonu práce a ochranou zdravia zamestnancov 
3. usmerňovanie spoločnosti a zamestnancov  v oblasti prevencie vzniku chorôb podmienených prácou
4. šetrenie chorôb z povolania
5. šetrenie sťažností a podnetov
6. vedenie evidencie rizikových prác vykonávaných v okrese Vranov nad Topľou 
7. posudková činnosť v oblastiach:

  • návrhov na zaradenie prác do 3. alebo 4. kategórie rizika, vyradenie z rizika alebo ich zmenu (kategorizácia prác)
  • územného plánovania a kolaudačného konania stavieb a pri zmene v užívaní stavby 
  • uvedenia priestorov do prevádzky a skúšobnej prevádzky
  • uvedenia priestorov chráneného pracoviska alebo chránenej dielne do prevádzky
  • návrhov na používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia
  • návrhov na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku
  • návrhov na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami na pracovisku
  • návrhov na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb 

8. konzultačná a poradenská činnosť pre zamestnávateľov, zamestnancov, podnikateľské subjekty a verejnosť
9. aktívna účasť v oblasti informačných kampaní