Oddelenie epidemiológie

Epidemiológia je medicínsky vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom rozšírenia a rozdelenia determinantov stavov a javov spojených so zdravím v špecifikovaných populáciách a aplikovaním výsledkov tohto štúdia na kontrolu zdravotných problémov. Epidemiológia vychádza z vlastných teoretických základov a praktických skúseností a integruje poznatky preventívnych, klinických, laboratórnych a ďalších medicínskych a nemedicínskych odborov do moderného systému prevencie. 

Predmetom činnosti epidemiológie je výskyt chorôb, porúch zdravia a ich príčin v populácii, zisťovanie, analýza a hodnotenie prírodných, sociálnych, ekonomických faktorov a faktorov spojených s ľudskou činnosťou upevňujúcich zdravie alebo ovplyvňujúcich vznik chorôb. Predmet činnosti epidemiológie infekčných ochorení je aj proces šírenia nákazy. Epidemiológia sa podľa predmetu záujmu rozdeľuje na epidemiológiu prenosných ochorení vrátane nemocničných nákaz, zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou a epidemiológiu neprenosných, najmä chronických ochorení.

Odbor epidemiológie plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a výkonu štátneho zdravotného dozoru. Základnou činnosťou je nariaďovanie, organizovanie, riadenie a vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a v tomto rozsahu tiež usmerňovanie činnosti zdravotníckych zariadení a ich kontrola. Ďalšou činnosťou je nariaďovanie mimoriadnych opatrení pri epidémiách a nebezpečenstve ich vzniku.

Činnosť
Epidemiológia je medicínsky vedný odbor, ktorý sa zaoberá teoretickými a praktickými otázkami ochrany obyvateľstva predovšetkým pred prenosnými ochoreniami.  Cieľom epidemiológie je prispievať k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti, k ochrane a upevneniu zdravia ako aj k predĺženiu života a jeho kvality u jednotlivcov a populácie. Základom je epidemiologická metóda práce pozostávajúca zo zberu údajov, deskripcie, analýzy, interpretácie výsledkov, navrhovania opatrení a vyhodnocovania efektívnosti opatrení.
Úlohy, ktoré plní oddelenie epidemiológie počas celého roka:
Pri pláne pracovnej činnosti oddelenia epidemiológie sa vychádza v prvom rade z aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese Vranov nad Topľou. Ostatné výkony ŠZD sú vykonávané v zmysle plánovaných výkonov tak, aby nedošlo k negatívnemu ovplyvneniu celkovej epidemiologickej situácie.  

Oddelenie epidemiológie zabezpečuje:

 • výkon ŠZD a prípravu podkladov pre orgány na ochranu zdravia v oblasti infekčných a neinfekčných chorôb
 • plnenie a odborné zabezpečenie HÚ, Projektov na ochranu zdravia obyvateľov a odborných usmernení vydaných MZ SR – hlavným hygienikom a ÚVZ SR Bratislava
 • spracovávanie ohnísk prenosných infekčných ochorení, riadenie a koordinácia represívnych a preventívnych opatrení v ohniskách nákaz črevných vrátane vírusových hepatitíd, bakteriálnych menigitíd, akútnych chabých paréz, hemophilových infekcií a zoonóz 
 • priebežné vykonávanie administratívnych kontrol očkovania a preočkovania vybraných skupín obyvateľstva, analýza výsledkov kontrol a zabezpečenie potrebných nápravných opatrení
 • konzultatívnu činnosť na úseku imunizácie, usmerňovanie očkovania osôb odchádzajúcich do zahraničia a očkovania v ohniskách nákazy
 • konzultatívna činnosť na úseku boja proti NN 
 • vykonávanie ŠZD v lôžkových zdravotníckych zariadeniach
 • komplexné zabezpečenie kontroly sterilizačných prístrojov, sterilizácie a dezinfekcie v zmysle prevencie NN a dodržiavanie HER v zdravotníckych zariadeniach
 • vykonávanie ŠZD v zdravotníckych zariadeniach
 • monitorovanie výskytu infekčných chorôb a analýza epidemiologickej situácie počítačovým programom EPIS, pravidelné týždenné zasielanie údajov prostredníctvom internetového epidemiologického portálu EPIS.
 • príprava pravidelných mesačných analýz hlásených prenosných ochorení na okresných úrovniach, príprava mimoriadnych analýz podľa potrieb MZ a aktuálnej epidemiologickej situácie
 • odborné riešenie problémov vyplývajúcich z aktuálnej epidemiologickej situácie
 • vykonávanie zdravotno-výchovnej činnosti ( prednášateľská, publikačná a pod.)