Osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti

Osobný úrad RÚVZ je osobitným útvarom, ktorý zabezpečuje plnenie úloh, ktoré RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovno-právnych vzťahov. Náplňou osobného úradu je aj personálna a mzdová agenda úradu a oblasť sociálnych vecí. Pri plnení týchto úloh postupuje v súlade so zákonmi č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme, Zákonníka práce a ďalších súvisiacich právnych predpisov. 

Osobný úrad zabezpečuje najmä: 

 • agendu súvisiacu so vznikom, zmenou alebo skončením štátnozamestnaneckého alebo pracovnoprávneho pomeru,
 • evidenciu o obsadených a voľných pracovných miestach, plánovanie a koordináciu obsadzovania voľných pracovných pozícií vo väzbe na plnenie rozpisu plánovaného počtu zamestnancov, 
 • plnenie úloh spojených s obsadzovaním voľných štátnozamestnaneckých miest alebo s obsadzovaním voľných pracovných miest; komplexnú prípravu a zabezpečovanie procesu výberových konaní,
 • komplexnú osobnú agendu zamestnancov, vedenie osobných spisov, spracúvanie podkladov k evidencii dochádzky zamestnancov pre účely zúčtovania miezd, kontrolu a posudzovanie nárokov zamestnancov na dovolenku, poskytovanie pracovného voľna z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci a iných úkonov, 
 • agendu miezd,
 • spracovanie rozborov analýz a štatistík týkajúcich sa zamestnancov, mzdových prostriedkov, vzdelávania podľa potrieb zamestnávateľa, Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Národného centra zdravotníckych informácií a štatistiky,
 • vypracovanie opisov činnosti štátnozamestnaneckých miest, pracovných náplní zamestnancov, príprava a predkladanie návrhov platových náležitostí zamestnancov úradu,
 • agendu súvisiacu so vzdelávaním zamestnancov.

Úsek hospodársko-technických činností zabezpečuje plnenie úloh v oblasti ekonomicko-finančných a prevádzkovo-majetkových činností na úrade. Zabezpečuje financovanie a rozpočtovanie, zodpovedá za dodržiavanie rozpočtovej disciplíny, účtovnú evidenciu a tok sociálno-ekonomických informácií. Zabezpečuje chod úradu po stránke hospodárskej a prevádzkovej. Pri týchto činnostiach úzko spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi úradu, od ktorých získava podklady na zabezpečenie svojej činnosti.  

HTČ zabezpečuje úlohy na:

 1. Úseku rozpočtovania, financovania a výkazníctva:
 • zostavenie, rozpis a všetky úpravy rozpočtu,
 • spracovávanie všetkých finančných operácií v súlade so zákonom o účtovníctve, finančných a štatistických výkazov a uzávierok, uloženie do registra uzávierok,
 • fakturácie za služby, vedenie evidencie o pohľadávkach RÚVZ a zabezpečenie vymáhania pohľadávok, 
 • styk so štátnou pokladnicou a rozpočtovým informačným systémom,
 • styk s peňažnými ústavmi.
 1. Úseku správy majetku a operatívnej evidencie:
 • centrálna evidencia hmotného a nehmotného majetku a činnosti s tým spojené.
 1. Úseku hotovostného platobného styku:
 • vykonávanie všetkých hotovostných platobných operácií,
 • vedenie pokladničnej agendy.
 1. Ostatné činnosti:
 • spracovanie podkladov pre konsolidáciu vo verejnej správe, odsúhlasovanie vzájomných vzťahov v rámci konsolidačného celku prostredníctvom portálu štátnej pokladnice,
 • vedenie evidencie zmluvných vzťahov a vnútorných predpisov,
 • zabezpečenie procesov verejného obstarávania, 
 • vykonávanie základnej finančnej kontroly,
 • zabezpečovanie nepeňažných plnení pre zamestnancov zo sociálneho fondu.