Oddelenie hygieny detí a mládeže

Oddelenie hygieny detí a mládeže plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa systémové opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky, podpory správneho životného štýlu detí a mládeže a výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín.

Náplňou činnosti oddelenia je:

 • monitorovať a vyhodnocovať zdravotný stav detí a mládeže
 • monitorovať a vyhodnocovať telesný rast detí a mládeže
 • sledovať a hodnotiť pozitívne a negatívne vplyvy prostredia a životného štýlu na vývin organizmu a jeho zdravotný stav so zameraním na rizikové faktory vybraných chorôb a porúch
 • vykonávať štátny zdravotný dozor nad plnením povinností stanovených zákonom a predpismi súvisiacich s ochranou, podporou a rozvíjaním zdravia detí a mládeže
 • vykonávať úradnú kontrolu potravín
 • podieľať sa na spracovávaní, presadzovaní a vyhodnocovaní opatrení a programov na ochranu zdravia a zdravého životného štýlu detí a mládeže, všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývinu detí a mládeže a prevencie vybraných chorôb a porúch
 • vykonávať identifikáciu zdravotných rizík a navrhovať riešenia v oblasti ochrany, podpory a rozvíjania zdravia detí a mládeže
 • výsledky získané výkonom štátneho zdravotného dozoru realizovať cielenými intervenčnými opatreniami zameranými na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení i iných porúch zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky, podpory správneho životného štýlu detí a mládeže
 • vykonávať metodickú, expertíznu, konzultačnú a poradenskú činnosť v rámci svojej pôsobnosti
 • kontrolovať účinnosť opatrení a rozhodnutí vydaných orgánmi verejného zdravotníctva
 • vykonávať zber, spracovanie, analýzu a prenos informácií medzi oddelením hygieny detí a mládeže a súvisiacimi odbormi
 • podieľať sa na zabezpečení odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti
 • spolupracovať s ostatnými odbormi verejného zdravotníctva a s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
 • spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, masovokomunikačnými prostriedkami a s inými organizáciami nemedicínskeho zamerania