Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu je súčasťou verejného zdravotníctva, ktoré je zamerané na výchovu k zdraviu, jeho ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. Cieľom odboru je aktívne vyhľadávanie a znižovanie výskytu zdravotných rizík chronických neprenosných ochorení prostredníctvom poradenstva a edukácie.  

Odbor výchova k zdraviu je medicínskym odborom interdisciplinárneho charakteru. V tomto odbore sú využívané predovšetkým poznatky medicíny založenej na dôkazoch, ako aj poznatky ďalších spoločenských a prírodovedných vied.

Primárnou organizačnou jednotkou je základná poradňa zdravia. Činnosť základnej poradne zdravia spočíva v aktívnom vyhľadávaní a stanovovaní rizikových faktorov vybraných chronických neprenosných ochorení a zo sprostredkovaní informácií o zásadách životného štýlu pre ochranu, udržanie a podporu zdravia.  

Poradne zdravia sú určené všetkým obyvateľom Slovenska, ktorí prejavia záujem svoje zdravie a chcú poznať svoje individuálne riziká vzniku chronických neinfekčných ochorení.

Poradňa zdravej výživy patrí medzi naše takzvané nadstavbové poradne.

Výživa je jedným z hlavných faktorov, ktoré sa spolupodieľajú na vzniku rôznorodých ochorení, avšak v prípade, že sa dodržiavajú zásady správnej výživy, potom pôsobí ako dôležitý preventívny činiteľ v boji proti chorobám. Správna výživa je jedným z najdôležitejších faktorov zachovania a upevnenia zdravia a preto je neoddeliteľnou súčasťou preventívnej medicíny. Má rozhodujúci vplyv na rast a vývin organizmu, pracovnú schopnosť, strednú dĺžku života, pôrodnosť a úmrtnosť obyvateľstva.

Ovplyvňovaním stravovacích zvyklostí možno dosiahnuť výrazný efekt v znížení chorobnosti aj úmrtnosti na kardiovaskulárne i onkologické ochorenia. Výživa je preto nutnou súčasťou terapeutických metód.

Vo všeobecnosti sa poradňa zameriava na odstránenie nedostatkov vo výžive ľudí, kde patrí :

  • nadmerný energetický príjem v strave
  • priveľká spotreba najmä živočíšnych tukov
  • nadmerná spotreba cukru
  • prílišné solenie jedál
  • nedostatočný príjem čerstvého ovocia a zeleniny
  • nízka spotreba rybieho mäsa

U klienta v tejto poradni vykonávame klasický preventologický postup spočívajúci zo základného vyšetrenia, následne sa poradenstvo rozširuje o hodnotenie stravovacích zvyklostí, kuchynskej úpravy stravy, dietologických zásad platných pri hypercholesterolémii (zvýšenej hodnote cholesterolu), hypertriacylglycerolémii (vysoké ostatné tuky v krvi), hyperglykémii (zvýšenej hladine glukózy v krvi).
Súčasťou výživových odporúčaní sú aj ďalšie odporúčania v zmysle zmeny spôsobu života, zníženie energetického príjmu, analýza pohybových zvyklostí a odporúčanie vhodnej pohybovej aktivity.

Náplňou poradenstva je motivovať klienta k prijatiu racionálnej výživy ( kvantitatívne a kvalitatívne aspekty, celkový režim výživy, a príjmu tekutín, jedálne lístky, pestrosť výživy, zdravé výživové návyky), výživové rizikové aj ochranné faktory výživy a správne technologické prípravy pokrmov.

Poskytovanie poradenstva v problematike stravovacích návykov je určené pre jednotlivých záujemcov, ale aj pre skupiny ľudí, všetkým, ktorí chcú upraviť svoju hmotnosť a zmeniť stravovacie návyky v prospech svojho zdravia.

Klientom je poskytované vyšetrenie a poradenstvo založené na vyšetreniach vykonávaných v základnej poradni zdravia. Po zhodnotení jedálneho lístka je poskytnuté poradenstvo na úpravu hmotnosti formou opakovaných konzultácii a sú poskytnuté aj vzorové jedálne lístky.