Útvary

Epidemiológia je medicínsky odbor, ktorý skúma  výskyt a rozdelenie infekčných a iných spoločensky závažných ochorení, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť.  Predmetom činnosti oddelenia epidemiológie je analýza výskytu chorôb a zdravia populácie, vzájomné vzťahy medzi ľuďmi a prostredím s dôrazom na zisťovanie faktorov podporujúcich vznik ochorenia resp. ich príčiny. Študuje vzťahy medzi človekom a prostredím, predovšetkým so zreteľom na možnosti prevencie hromadného výskytu ochorení.

Viac informácií

Oddelenie hygieny detí a mládeže plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Vychádza z poznatkov o zdravotnom stave a o vekových zvláštnostiach jednotlivých etáp vývoja mladej generácie.
Činnosť oddelenia je zameraná na vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia, ako aj rozvoj a zlepšovanie zdravia v detskom a mladistvom veku. Sleduje a vyhodnocuje požiadavky na zdravé životné a pracovné podmienky a spôsob života vo vzťahu k zdraviu a vývoju detí a mládeže. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia mladej generácie.

Viac informácií

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia sa zaoberá vplyvom životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Cieľom je odborné zdravotnícke usmerňovanie právnických a fyzických osôb v oblasti kvality životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života tak, aby sa dosiahla ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.

Viac informácií

Oddelenie plní úlohy v oblasti verejného zdravotníctva v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti so zdravou výživou obyvateľstva. Presadzuje hlavné smery zdravej výživy a výživovej politiky na ochranu, podporu a rozvíjanie verejného zdravia, monitoruje vplyv výživy na verejné zdravie a vykonáva štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania, nad kozmetickými výrobkami. Posudzuje návrhy na územné konanie, kolaudačné konanie a na zmenu v užívaní potravinárskych stavieb.
Plní úlohy orgánu verejného zdravotníctva v oblasti úradnej kontroly potravín podľa osobitných predpisov.

Viac informácií

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva sa zaoberá vplyvom pracovného prostredia a spôsobu vykonávania práce na zdravie pracujúcej populácie formou podpory a udržania telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, prevenciou poškodení zdravia zamestnancov vyvolaných prácou a pracovným prostredím, ochranou zamestnancov pred rizikami z pôsobenia škodlivých faktorov pri práci, prispôsobovaním pracovného prostredia fyziologickým a psychickým schopnostiam zamestnancov.

Viac informácií

Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu je súčasťou verejného zdravotníctva, ktoré je zamerané na výchovu k zdraviu - ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. Cieľom oddelenia je aktívne vyhľadávanie a znižovanie výskytu zdravotných rizík chronických neprenosných ochorení prostredníctvom poradenstva a edukácie.

Viac informácií

Osobný úrad

Zabezpečuje plnenie úloh v oblasti ekonomicko - finančných, personálnych a prevádzkovo-majetkových činností na úrade. 
Zabezpečuje celú oblasť ľudských zdrojov, personalistiku, odmeňovanie, vzdelávanie, sociálnu politiku zamestnávateľa. Po stránke hospodárskej a prevádzkovej zabezpečuje chod úradu.
Zabezpečuje plnenie úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov.  Zabezpečuje  uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme.


THČ

Prejednáva a vybavuje kompletnú agendu správneho konania na úseku ukladania pokút a priestupkov. Zabezpečuje vymáhanie pohľadávok úradu. Administratívne spracováva osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle §15 ods. 2 zák.č. 355/2007 Z.z. Informuje o nových právnych predpisov týkajúcich sa predmetu činnosti útvaru, zabezpečuje a koordinuje tvorbu organizačných noriem úradu. Spracováva podklady vnútro organizačných smerníc a pokynov na realizáciu všeobecne záväzných právnych noriem v podmienkach úradu. Vybavuje agendu súvisiacu s uplatňovaním zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov. Zabezpečuje výkon kontrolnej činnosti služobného úradu, sledovanie plnenia príkazov regionálnej hygieničky, generálnej tajomníčky služobného úradu. Plní úlohy v oblasti zákona  č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, v znení neskorších zmien a doplnkov. Zabezpečuje previerky a kontroly na základe plánu kontrol a na základe požiadavky kompetentných orgánov. 
Viac informácií

Regionálny hygienik je generálnym tajomníkom služobného úradu pre štátnych zamestnancov úradu a štatutárnym orgánom zamestnávateľa pre ostatných zamestnancov úradu. Je oprávnený konať vo všetkých veciach v mene úradu. Je štatutárnym zástupcom úradu. V riadiacej a rozhodovacej činnosti je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Úsek regionálneho hygienika vykonáva hospodárne dispozície podľa poverenia regionálnej hygieničky a generálnej tajomníčky služobného úradu. Zabezpečuje výkon finančnej kontroly a vypracovanie ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol. Zastupuje úrad v konaní pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, orgánmi štátnej správy v sporných právnych veciach. Zabezpečuje administratívne, korešpondenčné a evidenčné práce, vybavovanie korešpondencie, telefónneho styku. Zabezpečí prideľovanie  úradnej pošty vecne príslušným organizačným útvarom. Zabezpečuje akty správoplatnenia rozhodnutí. Usmerňuje a spolupracuje s organizačnými útvarmi pri spracovaní písomností podľa registratúrneho poriadku, ich archivácii v príručných registratúrach. Úloha zahrňuje bezhotovostný bankový styk prostredníctvom Štátnej pokladnice a styk s peňažnými ústavmi. Zabezpečuje dodávateľské –odberateľské vzťahy, finančné účtovníctvo. Vedie  evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetok v správe úradu, vedie operatívnej evidenciu majetku. Zabezpečuje likvidáciu neupotrebiteľného majetku, nákupu majetku a materiálu , rozdeľovanie a výdaj tohto materiálu. Zabezpečuje dopravné služby a údržba vozového parku a  ďalšie služby prevádzkových činností.
Zaoberá sa so spracovaním, uchovávaním a analyzovaním štatistických údajov na úseku ochrany verejného zdravia. Údaje a spätné informácie spracúva do informačného systému na základe získaných výsledkov v spolupráci s jednotlivými oddeleniami úradu. Zabezpečuje a aktualizuje počítačové a programové vybavenie úradu.
Zabezpečuje previerky a kontroly na základe plánu kontrol a na základe požiadavky kompetentných orgánov.
Viac informácií