Osobný úrad a technicko-hospodárske činnosti

 

Osobný úrad

Zabezpečuje plnenie úloh v oblasti ekonomicko - finančných, personálnych a prevádzkovo-majetkových činností na úrade. 
Zabezpečuje celú oblasť ľudských zdrojov, personalistiku, odmeňovanie, vzdelávanie, sociálnu politiku zamestnávateľa. Po stránke hospodárskej a prevádzkovej zabezpečuje chod úradu.
Zabezpečuje plnenie úloh, ktoré služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov.  Zabezpečuje  uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme a

 • úlohy vyplývajúce so štátnozamestnaneckých pomerov alebo pracovných pomerov zamestnancov úradu
 • výkon personálnej agendy vyplývajúcej zo štátnozamestnaneckých vzťahov ( vznik, zmenu a zánik) a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vo verejnej službe
 • organizačné zabezpečenie výberových konaní v spolupráci s príslušným organizačným útvarmi služobného úradu
 • realizácia a plnenia úloh na úseku odmeňovania zamestnancov v štátnej službe a verejnej službe ,mzdové účtovníctvo
 • štatistika ohľadne miezd
 • vedenie komplexnej osobnej agendy zamestnancov, vedenie osobných spisov
 • vedenie evidencie dochádzky zamestnancov úradu pre účely zúčtovania miezd
 • evidencia dovoleniek, materských, rodičovských dovoleniek, neplateného, služobného a pracovného voľna, študijného voľna
 • zaraďovanie zamestnancov na jednotlivé voľné štátnozamestnanecké miesta a voľné miesta vo verejnej službe podľa platnej organizačnej štruktúry
 • organizovanie a zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania štátnych zamestnancov a zamestnancov


THČ

Prejednáva a vybavuje kompletnú agendu správneho konania na úseku ukladania pokút a priestupkov. Zabezpečuje vymáhanie pohľadávok úradu. Administratívne spracováva osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle §15 ods. 2 zák.č. 355/2007 Z.z. Informuje o nových právnych predpisov týkajúcich sa predmetu činnosti útvaru, zabezpečuje a koordinuje tvorbu organizačných noriem úradu. Spracováva podklady vnútro organizačných smerníc a pokynov na realizáciu všeobecne záväzných právnych noriem v podmienkach úradu. Vybavuje agendu súvisiacu s uplatňovaním zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov. Zabezpečuje výkon kontrolnej činnosti služobného úradu, sledovanie plnenia príkazov regionálnej hygieničky, generálnej tajomníčky služobného úradu. Plní úlohy v oblasti zákona  č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, v znení neskorších zmien a doplnkov. Zabezpečuje previerky a kontroly na základe plánu kontrol a na základe požiadavky kompetentných orgánov. 

Podrobnejšie informácie o činnosti:

 • prejednáva a vybavuje kompletnú agendu správneho konania na úseku ukladania pokút a priestupkov v zmysle zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, zák. č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších právnych predpisov, zák. č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších právnych predpisov a zák.č. 102/2004 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prevádzajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zabezpečuje celú oblasť ľudských zdrojov, personalistiku, odmeňovanie, vzdelávanie, sociálnu politiku zamestnávateľa
 • zabezpečuje plnenie úloh v oblasti ekonomicko - finančných, personálnych a prevádzkovo-majetkových činností na úrade
 • špecializované odborné činnosti spojené s aplikovaním právnych predpisov a noriem zdravotníckeho práva a všeobecne záväzných právnych predpisov pri výkone štátneho zdravotného dozoru
 • koordinácia riešení a spracovanie podkladov pre rozhodovaciu činnosť regionálneho hygienika
 • riešenie aktuálnych problémov právneho posudzovania odborných činností ústavu
 • zabezpečovanie adekvátnej právnej klasifikácie sťažností, podnetov a analýza poznatkov z ich riešenia
 • usmerňovanie poskytovania informácií v súlade so zákonom NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • príjem sťažnosti a petícií, vedenie ich evidencie, ich prešetrenie a kontrola plnenia prijatých opatrení
 • vedenie evidencie sankcií uložených právoplatnými rozhodnutiami úradu, vrátane blokovej agendy
 • zabezpečovanie informačných, organizačných a evidenčných prác sekretariátu
 • vybavovanie korešpondencie, termínov a úloh vedúceho SÚ
 • vedenie agendy odbornej literatúry úradu, vedenie evidencie všetkých vnútorných predpisov, smerníc a dokumentov vydaných regionálnym hygienikom, zakladanie týchto predpisov v časovom slede v písomnej aj elektronickej forme
 • zabezpečovanie všetkých pohľadávok úradu
 • administratívne spracovávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle §15 ods. 2 zák.č. 355/2007 Z.z
 • zabezpečovanie informačných, organizačných a evidenčných prác sekretariátu
 • vybavovanie korešpondencie, termínov a úloh vedúceho SÚ
 • vedenie evidencie všetkých vnútorných predpisov, smerníc a dokumentov vydaných regionálnym hygienikom, zakladanie týchto predpisov v časovom slede v písomnej aj aj elektronickej forme, odbornej literatúry úradu
 • zastupovanie pracovníčky referátu sekretariátu a registratúry
 • koordinácia činnosti pri zabezpečovaní funkčnosti vnútorného a vonkajšieho kontrolného systému RÚVZ, analýza a vyhodnotenie zistení z vykonanej kontrolnej činnosti a kontrola plnenia prijatých opatrení
 • dohliada na plnenie úloh na úseku BOZP a PO, ktoré sú zabezpečené dodávateľským spôsobom na základe zmluvy