Oddelenie epidemiológie


Epidemiológia je medicínsky odbor, ktorý skúma  výskyt a rozdelenie infekčných a iných spoločensky závažných ochorení, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť.  Predmetom činnosti oddelenia epidemiológie je analýza výskytu chorôb a zdravia populácie, vzájomné vzťahy medzi ľuďmi a prostredím s dôrazom na zisťovanie faktorov podporujúcich vznik ochorenia resp. ich príčiny. Študuje vzťahy medzi človekom a prostredím, predovšetkým so zreteľom na možnosti prevencie hromadného výskytu ochorení. 

Náplň práce:

  • sledovanie výskytu infekčných ochorení a analýza epidemiologickej situácie
  • vykonávanie surveillance vybraných nákaz
  • plánovanie, vypracovanie, organizácia , riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone v ohniskách
  • sledovanie  a kontrola účinnosti preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení
  • hodnotenie imunitného stavu obyvateľstva na základe kontrol očkovania, resp. imunologických prehľadov
  • výkon štátneho zdravotného dozoru v zdravotníckych zariadeniach
  • vykonávanie posudkovej činnosti  pri zriaďovaní zdravotníckych zariadení, posudzovanie prevádzkových poriadkov
  • vykonáva surveillance a analýzy výskytu nozokomiálnych nákaz.