Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

Oddelenie plní úlohy v oblasti verejného zdravotníctva v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti so zdravou výživou obyvateľstva. Presadzuje hlavné smery zdravej výživy a výživovej politiky na ochranu, podporu a rozvíjanie verejného zdravia, monitoruje vplyv výživy na verejné zdravie a vykonáva štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania, nad kozmetickými výrobkami. Posudzuje návrhy na územné konanie, kolaudačné konanie a na zmenu v užívaní potravinárskych stavieb.
Plní úlohy orgánu verejného zdravotníctva v oblasti úradnej kontroly potravín podľa osobitných predpisov.


V súlade so základným cieľom sa práca oddelenia hygieny výživy zameriava na

plnenie úloh podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 •  v súvislosti so zdravou výživou obyvateľstva presadzuje hlavné smery zdravej výživy a výživovej politiky, monitoruje vplyv výživy na verejné zdravie
 • zbiera a spracováva údaje z monitoringu výživového stavu obyvateľstva, z monitoringu príjmu vybraných prídavných látok, potravinárskych aróm a kontaminantov potravín a údaje z výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly
 • posudzuje návrhy a vydáva záväzné stanoviská k návrhom na územné konanie, kolaudačné konanie a na zmenu v užívaní stavieb na potravinárske účely (projektové dokumentácie)
 • posudzuje spôsoby zásobovania potravinárskych prevádzok pitnou vodou
 • posudzuje spôsob odstraňovania odpadov z potravinárskych prevádzok
 • rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky, vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní, prípadne o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky
 • vykonáva štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania a  nad kozmetickými výrobkami
 • kontroluje povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú registrované  prevádzkarne súvisiace s bezpečnosťou potravín, materiálov určených na styk s potravinami a kozmetických výrobkov
 • prijíma, rieši a odovzdáva informácie v súvislosti s výskytom nebezpečných  kozmetických výrobkov  v rámci rýchleho výstražného systému (RAPEX)
 • pri výkone štátneho zdravotného dozoru ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a pokuty
 • rieši priestupky a iné správne delikty
 • rieši podnety a sťažnosti spotrebiteľov súvisiacich s problematikou OHVBPKV

plnenie úloh podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, pričom sa vykonáva úradná kontrola:

 • v prevádzkarniach verejného stravovania, vrátane výroby cukrárskych výrobkov, zmrzliny a prípravy hotových pokrmov a jedál na predajných miestach
 • vo vzťahu k epidemiologicky rizikovým činnostiam osôb vo výrobe, manipulácií a umiestňovaniu na trh
 • výživových doplnkov, potravín určených na osobitné výživové účely, ako aj detskej a dojčenskej výživy a materiálov a premetov určených na styk s potravinami
 • nových potravín
 • z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok do potravín
 • v súvislosti s prídavnými látkami do potravín

Ďalej v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov:

 • vydáva stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce, ak ide o predaj potravín
 • v rámci svojej pôsobnosti ukladá na mieste výkonu úradnej kontroly potravín opatrenia  a pokuty a prerokúva priestupky, ktoré sú zistené pri výkone úradnej kontroly potravín
 • rieši a ukladá  pokuty za správne delikty
 • prijíma, rieši a odovzdáva informácie v súvislosti s výskytom nebezpečných potravín a materiálov určených na styk s potravinami v rámci rýchleho výstražného systému (RASFF)
 • vykonáva a vedie registráciu potravinárskych prevádzkarní

V záujme predchádzania vzniku a šírenia ochorení z potravín, popri kontrolnej činnosti vykonáva odber vzoriek potravín v pravidelných intervaloch na laboratórny rozbor. Mikrobiologická a chemická analýza vzoriek sa vykonáva v laboratóriu RÚVZ so sídlom v Trnave.