Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

Oddelenie sa zaoberá vplyvom životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Cieľom je odborné zdravotnícke usmerňovanie právnických a fyzických osôb v oblasti kvality životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života tak, aby sa dosiahla ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.

Pracovná náplň:

 • posudzuje  návrhy územnoplánovacích dokumentácií, návrhy na územné a kolaudačné  konanie stavieb, zmenu v užívaní stavieb, na určenie ochranných pásiem vodárenských zdrojov,
 • posudzuje, kontroluje uplatňovanie hygienických požiadaviek pri oznámeniach o začatí prevádzky priestorov ubytovacích zariadení vrátane zariadení cestovného ruchu, zariadení starostlivosti o ľudské telo, telovýchovných a športových zariadení, zariadení sociálnych služieb ambulantnou formou, pri návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a schvaľovanie prevádzkových poriadkov a návrhov na ich zmenu (zariadení sociálnych služieb s pobytovou formou, prírodných a umelých kúpalísk),
 • posudzuje, kontroluje uplatňovanie hygienických požiadaviek pri návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebísk, pohrebných služieb, krematórií a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov,
 • posudzuje, kontroluje  uplatňovanie hygienických požiadaviek pri návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody v zariadeniach podliehajúcich dozoru oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia, 
 • vypracováva rozhodnutia  o  výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, o manažmente rizík systému zásobovania pitnou vodou a jeho zmene vrátane miest odberu vzoriek pitnej vody v programe monitorovania na základe stanoviska okresného úradu a o zmene v programe monitorovania na základe stanoviska okresného úradu alebo na základe žiadosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
 • posudzuje  možný vplyv obytného prostredia a prostredia s dlhodobým pobytom osôb na zdravie z hľadiska zdravotne významných faktorov (ovzdušie, hluk, denné osvetlenie, preslnenie),
 • vykonáva  štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia v oblasti hygieny životného prostredia a zdravia,
 • zabezpečuje  odber vzoriek v množstve a v rozsahu potrebnom na vyšetrenie a vykonáva ich odborné posúdenie (pitná voda, prach z lôžok a lôžkovín) odbornými zamestnancami oddelenia,
 • zabezpečuje monitoring kvality pitnej vody v spotrebnej sieti verejných vodovodov,
 • kontroluje dodržiavanie podmienok na ochranu nefajčiarov v prevádzkach podliehajúcich dozoru oddelenia,
 • zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách,
 • plní úlohy národných programoch a projektoch,
 • poskytuje  odborné konzultácie a poradenskú  činnosť, informuje verejnosť v otázkach environmentálneho zdravia,
 • vedie  prax v rámci pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania odborných pracovníkov (študentov a absolventov lekárskych fakúlt, fakúlt verejného zdravotníctva),
 • zabezpečuje  ochranu verejného zdravia počas mimoriadnych udalostí v životnom prostredí,
 • zabezpečuje opatrenia proti vzniku a šíreniu prenosných chorôb a iných poškodení zdravia súvisiacich s vplyvom faktorov životného prostredia a spôsobom života na zdravie,
 • podieľa  sa na zdravotnej výchove obyvateľov najmä v súvislosti so životným prostredím a životným štýlom ako determinantov zdravia a v oblasti osvojovania si návykov s cieľom ochrany zdravia (zverejňovanie a distribúcia edukačných materiálov, prezentácie v médiách, konzultácie).