Oddelenie hygieny detí a mládeže

Oddelenie hygieny detí a mládeže plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Vychádza z poznatkov o zdravotnom stave a o vekových zvláštnostiach jednotlivých etáp vývoja mladej generácie.
Činnosť oddelenia je zameraná na vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia, ako aj rozvoj a zlepšovanie zdravia v detskom a mladistvom veku. Sleduje a vyhodnocuje požiadavky na zdravé životné a pracovné podmienky a spôsob života vo vzťahu k zdraviu a vývoju detí a mládeže. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia mladej generácie. 

Náplň činnosti:

 • monitorovanie a vyhodnocovanie zdravotného stavu a telesného rastu detí a mládeže,
 • monitorovanie a vyhodnocovanie podmienok pre zdravý vývoj, výchovu, psychický a fyzický rozvoj detí a mládeže,
 • sledovanie a hodnotenie pozitívnych a negatívnych vplyvov životných a pracovných podmienok na vývoj organizmu a jeho zdravotný stav,
 • realizácia projektov na podporu zdravia detí a mládeže na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
 • spracovávanie, presadzovanie a vyhodnotenie opatrení a programov ochrany zdravia a zdravého spôsobu života, všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývoja detí  a mládeže, ako aj primárnej prevencie vybraných chorôb a chýb,
 • stanovovanie zdravotných kritérií pre  životné a pracovné podmienky detí a mládeže a kontrolovanie ich dodržania,
 • hodnotenie zdravotných rizík v rámci primárnej prevencie vybraných chorôb,
 • vykonávanie štátneho zdravotného dozoru (podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nad vytváraním a ochranou zdravých životných podmienok,
 • vykonávanie úradnej kontroly (podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov) v zariadeniach spoločného stravovania pre deti a mládež
 • vykonávanie zberu, spracovania, analýzy a prenosu informácií z odboru hygieny detí a mládeže a súvisiacimi odbormi, 
 • vykonávanie expertíznej a konzultačnej činnosť,
 • spolupráca pri výchove mladej generácie ku zdraviu,
 • kontrolovanie účinnosti opatrení a rozhodnutí vydaných orgánmi verejného zdravotníctva,
 • spolupracovanie s orgánmi štátnej správy a samosprávy, masovokomunikačnými prostriedkami a s inými organizáciami nemedicínskeho zamerania,
 • hodnotenie problematiky predškolských a školských zariadení všetkých typov,
 • hodnotenie problematiky spoločného stravovania detí a mládeže a zabezpečenie pitného režimu detí,
 • hodnotenie problematiky zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • sledovanie a vyhodnocovanie stavu pieskovísk,
 • sledovanie a vyhodnocovanie kvality pitnej vody a vody na kúpanie v zariadeniach pre deti a mládež, kúpanie batoliat,
 • sledovanie a vyhodnocovanie hlukovej situácie, mikroklimatických podmienok a kvality vnútorného ovzdušia v zariadeniach pre deti a mládež,
 • preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
 • zabezpečovanie ochrany zdravia nefajčiarov,
 • problematika územného plánovania z hľadiska uplatňovania zdravotno-hygienických požiadaviek v zariadeniach pre deti a mládež,
 • poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

Pracovná náplň:

 • Príprava podkladov pre posudkovú činnosť orgánu verejného zdravotníctva podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Schvaľovanie návrhov prevádzkových poriadkov zariadení pre deti a mládež, vrátane ich zmien.
 • Výkon štátneho zdravotného dozoru nad plnením povinností stanovených zákonom a predpismi súvisiacimi s ochranou, podporou a rozvojom zdravia detí a mládeže.
 • Vykonávanie úradnej kontroly potravín podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
 • Zabezpečovať vkladanie údajov o prevádzkach spoločného stravovania pre deti a mládež a školských bufetov do informačného systému IS UVZ.
 • Vykonávanie dozoru podľa zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Prešetrovanie podnetov.
 • Ukladanie blokových pokút na mieste kontroly za zistené porušenia povinností stanovených právnymi predpismi, navrhovanie sankčných a represívnych opatrení v závažných prípadoch.
 • Účasť v komisiách na preskúšavanie osôb z odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti pracujúcich v zariadeniach spoločného stravovania.
 • Podieľanie sa na projektoch a programoch súvisiacich s ochranou, podporou a rozvojom zdravia detí a mládeže, zdravotnej výchove obyvateľstva v oblasti zdravia detí a mládeže.
 • Realizácia a návrhy programov a projektov na národnej a medzinárodnej úrovni
 • Zabezpečovanie špecializovaných činností v rámci expertíz.
 • Sledovanie kvality vody a piesku, ako aj mikroklimatických podmienok a vnútorného ovzdušia v zariadeniach pre deti a mládež.
 • Poradenská a konzultačná činnosť.