Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

 

Oddelenie sa zaoberá vplyvom pracovného prostredia a spôsobu vykonávania práce na zdravie pracujúcej populácie formou podpory a udržania telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, prevenciou poškodení zdravia zamestnancov vyvolaných prácou a pracovným prostredím, ochranou zamestnancov pred rizikami z pôsobenia škodlivých faktorov pri práci, prispôsobovaním pracovného prostredia fyziologickým a psychickým schopnostiam zamestnancov.
 
Činnosť oddelenia sa realizuje:

 • na úrovni okresnej, zabezpečovaním úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy výkonom štátneho zdravotného dozoru s pôsobnosťou pre okres Dunajská Streda.

Činnosť oddelenia je zameraná na:

 • výkon štátnej správy a štátneho zdravotného dozoru nad ochranou zdravia pri práci a nad činnosťou pracovnej zdravotnej služby,
 • sledovanie a hodnotenie vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím ľudí pri práci, 
 • skúmanie príčin profesionálnych ochorení a iných poškodení zdravia podmienených prácou,
 • ovplyvňovanie rozvoja a podpory zdravia ľudí pri práci.

Pracovná náplň oddelenia: 

 • výkon štátneho zdravotného dozoru, vydávanie pokynov a ukladanie opatrení na odstraňovanie nedostatkov,
 • terénne šetrenia podozrení na profesionálne ochorenia,
 • činnosť poradne zdravia v ochrane zdravia pri práci,
 • sledovanie negatívnych a pozitívnych vplyvov faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov s cieľom chrániť a upevňovať ich zdravie a pracovnú pohodu, 
 • sledovanie podmienok práce osobitných skupín zamestnancov (osoby so zdravotným  postihnutím - chránené pracoviská),
 • zisťovanie  príčin vedúcich k poškodeniu zdravia faktormi práce a pracovného prostredia,
 • presadzovanie opatrení na znižovanie a odstraňovanie zdravotných rizík pri práci, 
 • odborné usmerňovanie fyzických a právnických osôb pri vytváraní zdravých pracovných podmienok, 
 • kontrola a usmerňovanie práce pracovnej zdravotnej služby 
 • spolupráca s odbormi klinického pracovného lekárstva a toxikológie,
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, 
 • výkon posudkovej činnosti (posudzovanie a vyhodnocovanie opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, ktorého výsledkom je vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia),
 • spolupráca s orgánmi verejnej správy a inými inštitúciami, 
 • vedenie registra rizikových prác,
 • uchovávanie zdravotných záznamov a záznamov o expozícii zamestnancov, ktoré po ukončení činnosti spoločnosti zamestnávateľ odovzdal orgánu verejného zdravotníctva,
 • výkon konzultačnej a expertíznej činnosť pre organizácie s cieľom presadzovať a zrealizovať opatrenia primárnej prevencie najmä pri: 
  1. výstavbe a rekonštrukcii výrobných objektov, 
  2. výrobe a dovoze nových strojov, technológií, zariadení, materiálov, chemikálií, 
  4. zabezpečovaní starostlivosti o zdravie zamestnancov,
 • poskytovanie konzultácií a poradenstva pre zamestnávateľov a zamestnancov v problematike ochrany, podpory a rozvoja zdravia pri práci,
 • prešetrovanie podnetov, sťažností a petícií z oblasti vplyvov na verejné zdravie,
 • spolupráca na riešení úloh v rámci programov a projektov úradov verejného zdravotníctva vyhlásených hlavným hygienikom SR.