Úsek regionálneho hygienika a generálneho tajomníka služobného úradu

Regionálny hygienik je generálnym tajomníkom služobného úradu pre štátnych zamestnancov úradu a štatutárnym orgánom zamestnávateľa pre ostatných zamestnancov úradu. Je oprávnený konať vo všetkých veciach v mene úradu. Je štatutárnym zástupcom úradu. V riadiacej a rozhodovacej činnosti je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 • zodpovedá za výkon štátneho zdravotného dozoru vykonávaného zamestnancami RÚVZ,
 • zodpovedá za rozpracovanie a plnenie uznesení vlády a jej orgánov,
 • zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a vnútorných predpisov v činnosti RÚVZ,
 • podieľa sa na vytváraní podmienok pre odborný rast zamestnancov RÚVZ a zodpovedá za ich služobnú a pracovnú disciplínu,
 • zodpovedá za hospodárne a efektívne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami RÚVZ,
 • zodpovedá za ochranu utajovaných skutočností,
 • zodpovedá za plnenie úloh v krízových situáciách,
 • zodpovedá za vytváranie podmienok na dodržiavanie predpisov na ochranu a bezpečnosť pri práci,
 • podpisuje rozhodnutia vydávané RÚVZ
 • zodpovedá za vypracovanie podkladu k návrhu systemizácie za RÚVZ  a za jeho predloženie, zodpovedá za zabezpečenie, sledovanie a dodržiavanie schválenej systemizácie,
 • oznamuje Úradu pre štátnu službu obsadenie a uvoľnenie štátnozamestnaneckého miesta v služobnom úrade,
 • vymenúva štátnych zamestnancov na štátnozamestnanecké miesto v stálej štátnej službe, v dočasnej štátnej službe a v prípravnej štátnej službe,
 • vymenúva zamestnanca v stálej štátnej službe na zastupovanie predstaveného počas jeho neprítomnosti presahujúcej dva týždne,
 • vykonáva zmeny štátnozamestnaneckého pomeru, rozhoduje o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru, vydáva potvrdenia o skončení štátnozamestnaneckého pomeru,
 • rozhoduje o sťažnostiach štátnych zamestnancov vo veciach vykonávania štátnej služby,
 • zabezpečuje vyhodnocovanie majetkových priznaní štátnych zamestnancov,
 • zriaďuje disciplinárnu komisiu a podáva návrhy na disciplinárne konanie za služobné previnenia,
 • vydáva a ruší služobné predpisy, smernice, pokyny a iné vnútorné predpisy,
 • zabezpečuje prerokovanie návrhov podľa § 118 zákona o štátnej službe,
 • je vecným gestorom na vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona 211/2000 Z.z
 • zabezpečovanie porád a rokovaní na úrovni regionálnej hygieničky a GT SÚ,
 • sledovanie uplatňovania sankčných opatrení v stanovených termínoch, sumarizovanie ich uloženia v rámci RÚVZ a pripravovanie správ o ich uplatňovaní pre ÚVZ SR,
 • kontrolovanie a kompletizovanie výročných správ a ďalších písomných materiálov zasielaných na ÚVZ SR,
 • zabezpečovanie centrálneho vyznačovania právoplatnosti rozhodnutí

Úsek regionálneho hygienika
Vykonáva hospodárne dispozície podľa poverenia regionálnej hygieničky a generálnej tajomníčky služobného úradu. Zabezpečuje výkon finančnej kontroly a vypracovanie ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol. Zastupuje úrad v konaní pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, orgánmi štátnej správy v sporných právnych veciach. Zabezpečuje administratívne, korešpondenčné a evidenčné práce, vybavovanie korešpondencie, telefónneho styku. Zabezpečí prideľovanie  úradnej pošty vecne príslušným organizačným útvarom. Zabezpečuje akty správoplatnenia rozhodnutí. Usmerňuje a spolupracuje s organizačnými útvarmi pri spracovaní písomností podľa registratúrneho poriadku, ich archivácii v príručných registratúrach. Úloha zahrňuje bezhotovostný bankový styk prostredníctvom Štátnej pokladnice a styk s peňažnými ústavmi. Zabezpečuje dodávateľské –odberateľské vzťahy, finančné účtovníctvo. Vedie  evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetok v správe úradu, vedie operatívnej evidenciu majetku. Zabezpečuje likvidáciu neupotrebiteľného majetku, nákupu majetku a materiálu, rozdeľovanie a výdaj tohto materiálu. Zabezpečuje dopravné služby a údržba vozového parku a  ďalšie služby prevádzkových činností.
Zaoberá sa so spracovaním, uchovávaním a analyzovaním štatistických údajov na úseku ochrany verejného zdravia. Údaje a spätné informácie spracúva do informačného systému na základe získaných výsledkov v spolupráci s jednotlivými oddeleniami úradu. Zabezpečuje a aktualizuje počítačové a programové vybavenie úradu.
Zabezpečuje previerky a kontroly na základe plánu kontrol a na základe požiadavky kompetentných orgánov.

Právnik
Vykonáva hospodárne dispozície podľa poverenia regionálnej hygieničky a generálnej tajomníčky služobného úradu. Zabezpečuje výkon finančnej kontroly a vypracovanie ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol. Zastupuje úrad v konaní pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, orgánmi štátnej správy v sporných právnych veciach.

 • zabezpečuje účelné vynaloženie rozpočtových prostriedkov
 • zostavuje rozpis finančných prostriedkov a sleduje ich čerpanie
 • vykonáva hospodárne dispozície podľa poverenia regionálnej hygieničky a generálnej tajomníčky služobného úradu
 • spracovanie a dokumentácia odborných podkladov a konkrétnych postupov pre vnútorné riadiace činnosti v rámci úradu s aktualizáciou zodpovedajúcou zmenám legislatívy
 • výkon finančnej kontroly a vypracovanie ročnej správy o výsledkoch finančných kontrol
 • zabezpečuje financovanie a rozpočtovanie, zodpovedá za dodržiavanie rozpočtovej disciplíny, účtovnú evidenciu a sociálno- ekonomických informácií
 • zastupovanie úradu v konaní pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, orgánmi štátnej správy v sporných právnych veciach

Sekretariát
Zabezpečuje administratívne, korešpondenčné a evidenčné práce, vybavovanie korešpondencie, telefónneho styku. Zabezpečí prideľovanie  úradnej pošty vecne príslušným organizačným útvarom. Zabezpečuje akty správoplatnenia rozhodnutí. Usmerňuje a spolupracuje s organizačnými útvarmi pri spracovaní písomností podľa registratúrneho poriadku, ich archivácii v príručných registratúrach.

•    administratívne, korešpondenčné a evidenčné práce, vybavovanie korešpondencie, telefónneho styku
•    prideľovanie úradnej pošty vecne príslušným organizačným útvarom
•    vedenie centrálnej evidencie došlej a odoslanej pošty, ktorú spracováva v elektronickej forme
•    zabezpečuje akty správoplatnenia rozhodnutí
•    zabezpečuje práce ústrednej spisovne a registratúry, vedie centrálnu registratúru úradu, zodpovedá za archiváciu písomností, ich uskladnenie, spracovanie, vyradenie.
•    usmerňuje a spolupracuje s organizačnými útvarmi pri spracovaní písomností podľa registratúrneho poriadku, ich archivácii v príručných registratúrach
•    vedie evidenciu úradných pečiatok a pečatidiel, kľúčov a náhradných kľúčov od miestností a trezorov.

Referát prevádzkovo – technické
Úloha zahrňuje bezhotovostný bankový styk prostredníctvom Štátnej pokladnice a styk s peňažnými ústavmi. Zabezpečuje dodávateľské –odberateľské vzťahy, finančné účtovníctvo. Vedie  evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetok v správe úradu, vedie operatívnej evidenciu majetku. Zabezpečuje likvidáciu neupotrebiteľného majetku, nákupu majetku a materiálu , rozdeľovanie a výdaj tohto materiálu. Zabezpečuje dopravné služby a údržba vozového parku a  ďalšie služby prevádzkových činností.

 • plánovanie, rozpočtovanie,
 • bezhotovostný bankový styk prostredníctvom Štátnej pokladnice a styk s peňažnými ústavmi,
 • dodávateľská –odberateľské vzťahy
 • finančné účtovníctvo
 • výkazníctvo prostredníctvom Štátnej pokladnice a rozborovú činnosť,
 • spracovanie štatistických výkazov
 • vedenie a účtovanie pokladne úradu
 • vedenie evidencie hnuteľného a nehnuteľného majetok v správe úradu,
 • vedenie operatívnej evidenciu majetku
 • zabezpečuje likvidáciu neupotrebiteľného majetku
 • zabezpečenie likvidácie cestovných náhrad pri tuzemských aj zahraničných pracovných cestách zamestnancov úradu,
 • vedie evidenciu úradných pečiatok a pečatidiel, kľúčov a náhradných kľúčov od miestností a trezorov
 • údržbu a opravy budov a majetku organizácie vlastnými prostriedkami resp. dodávateľsky
 • nákupu majetku a materiálu , rozdeľovanie a výdaj tohto materiálu
 • dopravné služby a údržba vozového parku, ďalšie služby prevádzkových činností
 • zabezpečuje upratovanie priestorov úradu

Informatika 
Zaoberá sa so spracovaním, uchovávaním a analyzovaním štatistických údajov na úseku ochrany verejného zdravia. Údaje a spätné informácie spracúva do informačného systému na základe získaných výsledkov v spolupráci s jednotlivými oddeleniami úradu. Zabezpečuje a aktualizuje počítačové a programové vybavenie úradu. Zabezpečuje previerky a kontroly na základe plánu kontrol a na základe požiadavky kompetentných orgánov.

 • zabezpečenie a vykonávanie údržby počítačovej siete a výpočtovej techniky
 • operatívne sledovanie a prijímanie centrálnej emailovej pošty
 • zasielanie centrálnej emailovej pošty zo všetkých oddelení
 • odborné poradenstvo pre pracovníkov jednotlivých oddelení
 • zadávanie štatistických údajov jednotlivých oddelení podľa usmernenia odborných pracovníkov
 • odborné poradenstvo pri nákupe výpočtovej techniky
 • agendu webovej stránky úradu, zodpovedá za jej aktualizáciu, vyhodnocuje sledovanosť stránky
 • zálohovanie potrebných údajov v rámci jednotlivých oddelení
 • zabezpečuje a aktualizuje počítačové a programové vybavenie úradu
 • zabezpečuje previerky a kontroly na základe plánu kontrol a na základe požiadavky kompetentných orgánov
 • zaoberá sa so spracovaním, uchovávaním a analyzovaním štatistických údajov na úseku ochrany verejného zdravia