Zoznam pracovníkov verejného zdravotníctva s absolvovaným tretím stupňom vysokoškolského vzdelania (CSc., PhD.), docenti, profesori a doktori vied (DrSc.), ktorí pracovali alebo pracujú vo verejnom zdravotníctve

Vo verejnom zdravotníctve evidujeme pracovníkov s ukončeným tretím stupňom vysokoškolského vzdelania (PhD., philosophiae doctor), prípadne ešte z minulosti s hodnosťou kandidáta vied (CSc., candidatus scientiarum), ktorý sa udeľoval do roku 1996. Tento titul umožňoval získať aj titul DrSc. (doctor scientiarum), doktor vied, po úspešnom zavŕšení toho ktorého smeru vedeckej činnosti. Titul DrSc. sa na rozdiel od titulu CSc. na Slovensku stále udeľuje. Pri rozhodovaní ministra v otázkach týkajúcich sa udeľovania vedeckej hodnosti doktor vied (DrSc.) slúži ako nezávislý odborný a poradný orgán Slovenská komisia pre vedecké hodnosti (SKVH). SKVH sa riadi zákonom č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení neskorších predpisov a vyhláškou SKVH č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností v znení vyhlášky SKVH č. 302/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností.

Je potrebné zdôrazniť, že získavanie týchto titulov na úradoch verejného zdravotníctva nikdy nebolo kvalifikačnou podmienkou a námety vedeckých prác boli a vždy sú z praktického života a výsledkov, ku ktorým sa naši pracovníci dopracovali na pracoviskách verejného zdravotníctva a predtým hygienickej služby. Usilovní pracovníci využili dosiahnuté výsledky nielen vo svoj prospech, ale dokázali, že vedu, výskum a inovácie je možné realizovať v spolupráci s vysokými školami a vedeckými pracoviskami a prispieť tak ku vzájomnému obohateniu vlastných inštitúcii.

Dokladom tejto činnosti je aj publikačná činnosť pracovníkov verejného zdravotníctva.

Veda, výskum, vzdelávanie a inovácie by mali byť súčasťou činnosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR v rozličnej miere.

Prepojenie vedy a praxe predstavuje v súčasnosti v domácom a medzinárodnom kontexte najefektívnejší prístup k poznaniu a riešeniu vzťahov a súvislostí medzi zdravím a chorobami.

Ministerstvu zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnym úradom verejného zdravotníctva poskytujeme dokonalý prehľad o možnostiach a prípadných schopnostiach pracovísk verejného zdravotníctva uplatniť sa na tomto úseku činnosti verejného zdravotníctva.

V Banskej Bystrici 1.6.2024

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.