Zoznam pracovníkov RÚVZ KE s absolvovaným tretím stupňom vysokoškolského vzdelania (CSc., PhD.), docenti, profesori a doktori vied (DrSc.), ktorí pracovali alebo pracujú vo verejnom zdravotníctve

Kandidáti vied a absolventi doktorandského štúdia

RNDr. Zdenko Vostál, CSc.
Téma doktorandskej práce: Skúsenosti z boja voči rezistentným synantropným muchám na východnom Slovensku
Školiteľ: bez školiteľa
Rok obhajoby: 1967
Školiace pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicich, Prírodovedecká fakulta

MUDr. Albína Koporová, CSc.
Téma doktorandskej práce: Vplyv metalurgického závodu na zdravotný stav vybranej skupiny detí
Školiteľ: bez školiteľa
Rok obhajoby: do roku 1984
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

RNDr. Andrej Gajdoš, CSc
Téma doktorandskej práce: Helmintocenózy vybraných stavovcov v oblasti ZOO v Košiciach a niektoré faunisticko-ekologické poznatky o nich
Školiteľ: Ing. Jozef K. Macko, CSc.,
Od – do: 1984 – máj 1988
Školiace pracovisko: Helmintologický ústav SAV, Košice

RNDr. Andrea Čipáková, PhD.
Téma doktorandskej práce: Rádiochemická špeciácia stroncia a cézia v pôdach a vplyv zeolitu na ich migráciu
Školiteľ: prof. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.
Od – do: 1998 – 1999
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie

RNDr. Michal Giboda, CSc.
Téma kandidátskej práce:
Školiteľ:
Od – do:
Školiace pracovisko:

MVDr. Andrea Kašková, PhD.
Téma doktorandskej práce: Vplyv hygieny a sanitácie na kvalitu a bezpečnosť potravín
Školiteľ: doc. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.
Od – do: 2002 – 2005
Školiace pracovisko: Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Katedra životného prostredia

RNDr. Vladislava Mičková, PhD.
Téma doktorandskej práce: Vývoj, optimalizácia a validácia moderných metód bezrozkladovej spektrochemickej analýzy
Školiteľ: prof. Ing. Karol Flórián, DrSc.
Od – do: 2004 – 2007
Školiace pracovisko: Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta

RNDr. Viktor Vrábeľ, PhD.
Téma doktorandskej práce: Vplyv pórovitosti na nauhličovanie spekaných železných výliskov
Školiteľ: doc. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc.
Od – do: 2003 – 2008
Školiace pracovisko: Ústav materiálového výskumu SAV, Košice

MUDr. Jana Seligová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Epidemiológia a diagnostika chrípky
Školiteľ: prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc.
Od – do: 01.09.2006 – 04.03.2010
Školiace pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicich, Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva

MUDr. Zuzana Dietzová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Vplyv zložiek životného prostredia na environmentálne zdravie obyvateľov Košického regiónu
Školiteľ: doc. RNDr. Gabriela Holéczyová, CSc.
Od – do: 2009 – 2011
Školiace pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicich, Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva

RNDr. Eva Schnitzerová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Sociálna práca v oblasti prevencie a riešenia drogových závislostí u mládeže
Školiteľ: doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD.
Od – do: 2008/2009 – 2014/2015 (10 semestrov/5-ročné externé štúdium)
(zo zdravotných dôvodov štúdium prerušené v dĺžke 3 semestrov)
Školiace pracovisko: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút edukológie a sociálnej práce

Mgr. Michaela Mrázová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Vplyv vybraných rizikových a protektívnych faktorov na zdravý vývin adolescentov s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami.
Školiteľ: prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD., Mgr. Daniela Fiľakovská, PhD.
Od – do: 2014 – 2018
Školiace pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicich, Lekárska fakulta, Ústav verejného zdravotníctva
Pracovisko: Ústav psychológie zdravia, Košice

RNDr. Michal Bečka, PhD.
Téma doktorandskej (dizertačnej) práce: Nové deriváty akridínu obsahujúce hydrazónové a hydrazidové zoskupenie
Školiteľ: doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
Od – do: 2014 – 2018
Školiace pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicich, Prírodovedecká fakult, Ústav chemických vied

Pracovníci, ktorí získali vedecko-pedagogickú hodnosť docent

doc. RNDr. Zdenko Vostál
Menovaný: 1980
Univerzita, fakulta: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicich, Prírodovedecká fakutla

doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD.
Téma habilitačnej prednášky: Akreditácia analytického laboratória v zmysle požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025
Názov habilitačnej práce: 3-substituované deriváty indol-2,3-diónu v analytickej chémii a iných odboroch
Rok habilitácie: 2002
Univerzita, fakulta: Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta

doc. RNDr. Andrea Čipáková, PhD.
Téma habilitačnej prednášky: Zdroje a obsah rádionuklidov v potravinách
Názov habilitačnej práce: Migrácia kontaminantov v článkoch potravového reťazca
Rok habilitácie: 2018
Univerzita, fakulta: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva

Pracovníci, ktorí získali vedecko-pedagogickú hodnosť profesor

prof. MUDr. Ivan Porázik