Zoznam pracovníkov RÚVZ PP s absolvovaným tretím stupňom vysokoškolského vzdelania (CSc., PhD.), ktorí pracovali alebo pracujú vo verejnom zdravotníctve

Kandidáti vied a absolventi doktorandského štúdia

MUDr. Pavel Bělín, CSc.
Téma kandidátskej práce: Možnosti sledovania celkovej nešpecifickej odpovede organizmu na záťaž
Školiteľ: bez školiteľa
Od - do: do roku 1979
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

MUDr. Viktor Príkazský, CSc.
Téma kandidátskej práce: Epidemiologické aspekty rooming in
Školiteľ: bez školiteľa
Od - do: do roku 1985
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta