Zoznam pracovníkov RÚVZ TO s absolvovaným tretím stupňom vysokoškolského vzdelania a docenti, ktorí pracovali alebo pracujú vo verejnom zdravotníctve

Kandidáti vied

MUDr. Anna Egnerová, CSc.
Téma kandidátskej práce: Analýza procesu šírenia vírusovej hepatitídy so zreteľom na vekovú štruktúru a osídlenie obyvateľstva v okrese Topoľčany.
Školiteľ: prof. MUDr. Juraj Červenka, CSc.
Od - do: 1969 - 1976
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Katedra epidemiológie

Pracovníci, ktorí získali vedecko-pedagogický titul docent

doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc.
Téma habilitačnej prednášky: Prevencia vybraných kardiovaskulárnych chorôb
Názov habilitačnej práce: Epidemiologická problematika kardiovaskulárnych chorôb
Rok habilitácie: 1996
Univerzita, fakulta: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce