Zoznam pracovníkov ÚVZ SR s absolvovaným tretím stupňom vysokoškolského vzdelania (CSc., PhD.), docenti, profesori a doktori vied (DrSc.), ktorí pracovali alebo pracujú vo verejnom zdravotníctve

Kandidáti vied a absolventi doktorandského štúdia

Ing. Dr. Fridrich Görner, CSc.
Téma kandidátskej práce: Mliekárenská sterilizácia roztokmi chlórového vápna
Školiteľ:
Rok obhajoby: 1952
Školiace pracovisko: Slovenská technická univerzita v Bratislave (SVŠT), Chemická fakulta

MUDr. Ferdinand Krutý, CSc.
Téma kandidátskej práce:
Školiteľ:
Rok obhajoby: 1977
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

MUDr. Leopoldina Hubačová, CSc.
Téma doktorandskej práce: Fyziologická výkonová pohotovosť žien počas menštruačného cyklu
Školiteľ: MUDr. Miloslav Hubač, CSc.
Od – do: 1975 – 1980
Školiace pracovisko: Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Bratislava

MUDr. Pavol Kohút, CSc.
Téma kandidátskej práce: Bakteriálni pôvodcovia infekcií močového ústrojenstva
Školiteľ: prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc.
Rok obhajoby: 1981
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

MUDr. Milan Nikš, CSc.
Téma kandidátskej práce: Antigény hlavného histokompatibilitného systému človeka (HLA) určované na B lymfocytoch
Školiteľ: Akademik Ján Štefanovič, DrSc.
Od – do: 1977 – 1981
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

Ing. Štefan Rakovský, CSc.
Téma doktorandskej práce: Kvantitatívne hodnotenie svetelného prostredia v obytných miestnostiach
Školiteľ:
Rok obhajoby: 1983
Školiace pracovisko: Slovenská technická univerzita v Bratislave (SVŠT)

MUDr. Jana Nováková, CSc.
Téma doktorandskej práce: Antropometrické ukazovatele a ich využitie na sledovanie trendov telesného vývinu detí a mládeže: dizertačná práca
Školiteľ: doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
Rok obhajoby: 1983
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav hygieny

MUDr. Emil Tomášik, CSc.
Téma kandidátskej práce: Sledovanie nosičstva a cirkulácie Neisseria menigitidis v zdravej populácii vojakov základnej služby
Školiteľ: plk. prof. MUDr. František Kyntera, CSc.
Od – do: 1983 – 1988
Školiace pracovisko: Vojenský lékařský a doškolovací ústav Jana Evangelisty Purkykně Hradec Králové, Katedra vojenskej epidemiológie

MUDr. František Valášek, CSc.
Téma kandidátskej práce: Ukazovatele skorej diagnózy gestózy
Školiteľ: doc. MUDr. Michal Kliment, CSc.
Rok obhajoby: 1988
Univerzita, fakulta: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

RNDr. Mária Horecká, CSc.
Téma kandidátskej práce: Hydrobiologický výskum rekreačného štrkoviskového jazera v Senci vo vzťahu k hygienickej kvalite vody.
Školiteľ: prof. RNDr. František Hindák, DrSc.
Od – do: 1990 – 1995
Školiace pracovisko: SAV

MUDr. Margaréta Šulcová, CSc. (rod. Špaňárová)
Téma kandidátskej práce: Využitie testov genotoxicity na posudzovanie profesionálnej expozície chemickým látkam s neskorými účinkami
Školiteľ: prof. MUDr. L. Rosival, DrSc.
Od – do: 1993 – 1997
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

Mgr. Lucia Chomová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Pôdne a vegetačné pomery lesných spoločenstiev okolia obce Brusno (Veporské vrchy)
Školiteľ: prof. RNDr. Ladislav Šomšák, DrSc.
Od – do: 1996 – 2001
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

MUDr. Ivan Rovný, PhD.
Téma doktorandskej práce: Transformácia ÚHE na štátne zdravotné ústavy na Slovensku
Školiteľ: prof. MUDr. Margaréta Šulcová, PhD.
Rok obhajoby: október 2002
Školiace pracovisko:

Ing. Eva Jóžeffiová, PhD.
Téma kandidátskej práce:
Školiteľ: doc. Vojtech Horčin, CSc.
Rok obhajoby: 2004
Školiace pracovisko: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinárstva

Ing. Milena Dömötörová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Rýchla plynová chromatografia v (ultra) stopovej analýze semiprchavých látok. Využitie v analýze pesticídov
Školiteľ: prof. Ing. Eva Matisová, DrSc.
Od – do: 01.10.2002 – 02.03.2005
Školiace pracovisko: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav analytickej chémie

RNDr. Jana Gőczeová, PhD. (prácu obhajovala za slobodna - Černická)
Téma doktorandskej práce: Mechanizmy mnohonásobnej rezistencie proti antifungálnym látkam v laboratórnych kmeňoch a klinických izolátoch kvasiniek
Školiteľ: prof. RNDr. Július Šubík, DrSc.
Od – do: 2002 – 2005
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie

Ing. Jana Jašková, PhD.
Téma doktorandskej práce: Príprava a štúdium štruktúry, fyzikálno-chemických a biologických vlastností pyridínkarboxylátov Cu2 a Co2 s biologicky aktívnymi ligandami
Školiteľ: doc. Ing. Peter Segľa, PhD.
Od – do: 2003 – 2006
Školiace pracovisko: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Katedra anorganickej chémie

MUDr. Jana Hamade, PhD.
Téma doktorandskej práce: Zneužívanie návykových látok u mladistvých na Slovensku a vybraných európskych krajinách
Školiteľ: prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
Od – do: 2003 – 2006
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

RNDr. Edita Staroňová, PhD. (prácu obhajovala za slobodna – Kollerová)
Téma doktorandskej práce: Štúdium pH regulujúcej aktivity iónových kanálov M2, NB, BM2 a CM2 a ich úloha v replikácii vírusov chrípky A, B a C.
Školiteľ: doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.
Od – do: 2004 – 2007
Školiace pracovisko: Virologický ústav Slovenskej akadémie vied

MUDr. Beata Černáková, PhD.
Téma doktorandskej práce: Surveillance poliomyelitídy a riešenie neobvyklých situácií v postcertifikačnom období
Školiteľ: doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc.
Od – do: 2003 – 2008
Školiace pracovisko: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva

JUDr. Marcela Božíková, PhD.
Téma doktorandskej práce: Zdravotné poistenie v práve EÚ v kontexte právneho vedomia občanov
Školiteľ: prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Od – do: 2003 – 2008
Školiace pracovisko: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva

PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
Téma doktorandskej práce: Právne aspekty ochrany nefajčiarov
Školiteľ: prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH
Od – do: 2004 – 2008
Školiace pracovisko: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva

PhDr. Ivan Bielik, PhD.
Téma doktorandskej práce: Možnosti výchovy k zdraviu v prostriedkoch masovej komunikácie
Školiteľ: prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Od – do: 2004 – 2008
Školiace pracovisko: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva

Ing. Janka Kišacová, PhD.
Téma kandidátskej práce: Genetický polymorfizmus Myf-5 a myostatínu pri mäsových plemenách hovädzieho dobytka
Školiteľ: prof. Ing. Alojz Kúbek, CSc.
Rok obhajoby: 2008
Školiace pracovisko: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

RNDr. Elena Tichá, PhD.
Téma doktorandskej práce: Anionické fosfolipidy a ich úloha vo fyziologických procesoch kvasiniek Saccharomyces cerevisiae a Kluyveromyces lactis.
Školiteľ: doc. Ing. Margita Obernauerová, CSc.
Od – do: 2005 – 2009
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie

Mgr. Milada Eštóková, PhD.
Téma doktorandskej práce: Využitie indikátorovej formy metodiky podľa modelu Svetovej zdravotníckej organizácie ako spôsob vyhodnotenia environmentálneho zdravia na modelovom území
Školiteľ: doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc.
Od – do: externé doktorandské štúdium 2003 - 2010
Školiace pracovisko: Univerrzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

RNDr. Viera Nagyová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Charakterizácia meňaviek rodu Acanthamoeba
Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Timko, DrSc.
Od – do: 2004 – 2010
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústav molekulárnej biológie SAV Bratislava

RNDr. Karol Böhm, PhD.
Téma doktorandskej práce: Zabezpečenie radiačnej ochrany v dôsledku zavádzania nových techník zobrazovania v rádiodiagnostike
Školiteľ: doc. RNDr. Denisa Nikodémová, CSc.
Od – do: 2005 – 2011
Školiace pracovisko: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
Téma doktorandskej práce: Pandémia chrípky A(H1N1)pdm2009 v Slovenskej republike
Školiteľ: prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
Od – do: 2007 – 2012
Školiace pracovisko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicich, Lekárska fakulta, Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

RNDr. Martin Sojka, PhD.
Téma doktorandskej práce: Differences in pathogenesis of environmental and clinical coxsackievirus isolates and a parallel study on the prevalence of these viruses as a cause of aseptic meningitis in Slovakia
Školiteľ: RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc.
Od – do: 2007 – 2012
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie

RNDr. Dušan Galanda, PhD.
Téma doktorandskej práce: Stanovenie aktinoidov metódami spektrometrie alfa
Školiteľ: doc. RNDr. Ľubomír Mátel, CSc.
Od – do: 2009 – 2012
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie

RNDr. Jana Slimáková rod. Strišovská, PhD.
Téma doktorandskej práce: Nové rádiochemické metódy stanovenia 237Np a 241Pu s použitím extrakčnej chromatografie
Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc.
Od – do: 2009 – 2013
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie

Mgr. RNDr. Emília Pavleová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Kvalita pitnej vody z dávkovačov vody
Školiteľ: prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD.
Od – do: 2010 – 2014
Školiace pracovisko: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

RNDr. Veronika Drábová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Separácia rádionuklidov pomocou host-guest materiálov
Školiteľ: doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc.
Od – do: 2010 – 2014
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie

PhDr. Andrej Galbavý, PhD.
Téma doktorandskej práce: Komplexná starostlivosť o pacientov s diagnózou meningeómov z pohľadu verejného zdravotníctva
Školiteľ: doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Od – do: 2011 – 2014
Školiace pracovisko: Vysoká škola zdravotníctva a sociálne práce sv. Alžbety v Bratislave, Katedra verejného zdravotníctva a manažmentu v zdravotníctve

Ing. Zuzana Lukačovičová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Štúdium prípravy a vlastností komplexných zlúčenín železa s biologicky aktívnymi derivátmi pyridínu
Školiteľ: doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD.
Od – do: 2009 – 2015
Školiace pracovisko: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Oddelenie anorganickej chémie

RNDr. Janka Ráczová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Štúdium možností využitia solí kyseliny etyléndiamíntetraoctovej ako zložky mobilných fáz na separáciu vybraných organických látok metódami kvapalinovej chromatografie
Školiteľ: prof. RNDr. Milan Hutta, CSc.
Od – do: 2008 – 2016
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie

Ing. Mgr. Katarína Jatzová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Mobilné mitochondriálne intróny a podstata speciácie kvasiniek
Školiteľ: Ing. Pavol Sulo, CSc.
Od – do: interné doktorandské štúdium 2013 – 2017
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mgr. Lucia Chromíková, PhD.
Téma doktorandskej práce: Analýza vzťahu mladých ľudí ku konzumácii alkoholu a k regulačným opatreniam
Školiteľ: doc. PhDr. Mgr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
Od – do: 2017 – 2021
Školiace pracovisko: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva

RNDr. Milada Kaniková, PhD.
Téma doktorandskej práce: Monitoring mikrobiologickej a chemickej kvality ovzdušia v zdravotníckych zariadeniach v Bratislavskom kraji
Školiteľ: doc. PhDr. PaedDr. Eliška Knošková, PhD., MHA
Od – do: 2017/2018 – 2022/2023
Školiace pracovisko: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Ing. Tomáš Vlčko, PhD.
Téma doktorandskej práce: Markery identifikácie autenticity a kvality mäsa a predĺženie jeho trvanlivosti aplikáciou jedlých náterov
Školiteľ: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Od – do: 2020 – 2024
Školiace pracovisko: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Ústav potravinárstva

MUDr. Igor Kajaba, CSc.
Téma kandidátskej práce:
Školiteľ:
Od – do:
Školiace pracovisko:

MUDr. Štefan Sivák, CSc.
Téma kandidátskej práce:
Školiteľ:
Od – do:
Školiace pracovisko:

RNDr. Hana Blaškovičová, CSc.
Téma doktorandskej práce:
Školiteľ:
Od - do:
Školiace pracovisko:

MUDr. Miroslav Broniš, CSc.
Téma doktorandskej práce:
Školiteľ:
Od - do:
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

MUDr. Miloš Janoušek, CSc.
Téma kandidátskej práce: Účinky hluku na rovnovážny aparát človeka
Školiteľ:
Od – do: 1985 – 1990
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Katedra hygieny

RNDr. Magdaléna Šimkovičová, CSc.
Téma doktorandskej práce:
Školiteľ:
Od – do:
Školiace pracovisko:

RNDr. Jaroslava Tietzová, CSc.
Téma doktorandskej práce: Rotavírusy
Školiteľ:
Školiteľ špecialista: RNDr. Šefčovičová, PhD., MUDr. Anna Petrovičová, CSc.
Od – do:
Školiace pracovisko: VÚPL

MUDr. Iveta Trusková, PhD.
Téma doktorandskej práce:
Školiteľ:
Od – do:
Školiace pracovisko:

RNDr. Július Sivý, CSc.
Téma kandidátskej práce:
Školiteľ:
Od – do:
Školiace pracovisko:

RNDr. Edita Karelová, CSc., rod.Szabóová
Téma doktorandskej práce:
Školiteľ:
Od – do: 1982
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Doktorandské štúdium realizujú

Mgr. Matúš Prívara
Téma doktorandskej práce: In silico a in vitro prístupy pre efektívnu solubilnú heterologickú expresiu
Školiteľ: doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, PhD.
Od – do: 2022 – 2027
Školiace pracovisko: ÚVZ SR, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mgr. Barbora Kotvasová
Téma doktorandskej práce: Stanovenie baktérií rodu Legionella a ich osídlenie vo vzorkách životného prostredia
Školiteľ: prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.
Od – do: 2019 – 2025 (v súčasnosti štúdium prerušené)
Školiace pracovisko: ÚVZ SR, Trnavská univerzita v Trnave

Mgr. Andrea Gažiová
Téma doktorandskej práce: Monitoring mikrobiologickej kvality vôd na kúpanie
Školiteľ: prof. RNDr. František Ondriska, PhD.
Od – do: 2019 – 2025
Školiace pracovisko: ÚVZ SR, Trnavská univerzita v Trnave

PharmDr. Emília Košťálová
Téma doktorandskej práce: Fototrofné mikroorganizmy a ich potenciálne aplikácie pri znížení kontaminácie v modelových a reálnych vzorkách
Školiteľ: Ing. Alžbeta Takáčová, PhD.
Od – do: 2023 – 2028
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Ing. Zuzana Hanzlíková
Téma doktorandskej práce: Nutričná kvalita, bezpečnosť a dostupnosť bezlepkových potravín v Slovenskej republike.
Školiteľ: doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., doc. PharmDr. Mgr. Daniela Mináriková, PhD., MSc.
Od – do: 2018/2019 – 2023/2024
Školiace pracovisko: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Mgr. Terézia Vrábľová
Téma doktorandskej práce: Klonálna analýza kmeňov Neisserie meningitidis na Slovensku
Školiteľ: doc. RNDr. Stanislav Stuchlík, PhD.
Od – do: 2021 – 2026
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie

Pracovníci ÚVZ SR (Štátneho zdravotne-sociálneho ústavu, Krajskej hygienickej stanice), ktorí získali vedecko-pedagogickú hodnosť docent

doc. MUDr. Ivan Stodola, súkromný docent sociálneho lekárstva, riaditeľ ŠZSÚ (* 10.3.1888 - † 1977)
Habilitovaný: 05/1946
Univerzita, fakulta: Slovenská univerzita, Lekárska fakulta

doc. MUDr. Vojtech Mucha (* 31.7.1902)
Habilitovaný: 7.1.1939, docent bakteriológie imunológie, sérológie
Univerzita, fakulta: Slovenská univerzita, Lekárska fakulta

doc. MUDr. Ján Ilavský (* 1910)
Habilitovaný: 1947
Univerzita, fakulta: Slovenská univerzita, Lekárska fakulta

doc. MUDr. František Schultz
Vymenovaný za docenta: 1965
Univerzita, fakulta: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

doc. Ing. Dr. Fridrich Görner, CSc.
Vymenovaný za docenta: 1956, chémia, technológia požívatín
Univerzita, fakulta: Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Chemicko-technologická fakulta

doc. MUDr. Ferdinand Krutý
Vymenovaný za docenta: 1984
Univerzita, fakulta: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

doc. MUDr. František Valášek, CSc.
Vymenovaný za docenta: 1989
Univerzita, fakulta: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

doc. MUDr. Eva Máderová, CSc.
Téma habilitačnej prednášky: Hodnota vakcinácie
Názov habilitačnej práce: Surveillance infekčných chorôb na Slovensku
Rok habilitácie: 2009
Univerzita, fakulta: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva

doc. MUDr. Milan Nikš, CSc.
Téma habilitačnej prednášky: Antigény hlavného histokompatibilitného systému človeka
Rok habilitácie: 1988
Univerzita, fakulta: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

doc. MUDr. Emil Tomášik, CSc.
Téma habilitačnej prednášky: Príspevok k epidemiológii meningokových a gonokokových infekcii ochorení vo vojenských kolektívoch
Rok habilitácie: 1995
Univerzita, fakulta: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce

doc. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc. (rod. Špaňárová)
Téma habilitačnej prednášky: Využívanie testov na zisťovanie chromozómových aberáciíií lymfocytov periférnej krvi pracovníkov exponovanýchh genotoxickým látkam v praxi so zameraním na prevenciu
Názov habilitačnej práce: Biologické monitorovanie profesionálnej expozície vybraným chemickým látkam s neskorými účinkami pomocou testov genotoxicity
Rok habilitácie: 1997
Univerzita, fakulta: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce

doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
Téma habilitačnej prednášky: EÚ a verejné zdravotníctvo
Názov habilitačnej práce: Verejné zdravotníctvo – retrospektíva a perspektíva
Rok habilitácie: 2006
Univerzita, fakulta: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce

doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
Téma habilitačnej prednášky: Kampylobakteriózy – verejno-zdravotný problém
Názov habilitačnej práce: Surveillance chrípky v Slovenskej republike – inovácia a harmonizácia s EÚ
Rok habilitácie: 2009
Univerzita, fakulta: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva, Katedra epidemiológie

doc. MUDr. Jana Hamade, PhD.
Téma habilitačnej prednášky: Návykové látky u žiakov základných škôl a študentov stredných škôl na Slovensku
Názov habilitačnej práce: Trendy v užívaní návykových látok u žiakov základných škôl a študentov stredných škôl na Slovensku
Rok habilitácie: 2015
Univerzita, fakulta: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva

doc. RNDr. Dušan Galanda, PhD.
Téma habilitačnej prednášky: Metódy stanovenia alfa rádionuklidov v zložkách životného prostredia
Názov habilitačnej práce: Potenciál aplikácie bioremediácií pre zníženie obsahu alfa rádionuklidov v zložkách životného prostredia
Rok habilitácie: 2021
Univerzita, fakulta: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie

doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH
Téma habilitačnej prednášky: Právne aspekty kontroly tabaku a alkoholu na Slovensku a v Európskej únii
Názov habilitačnej práce: Kontrola tabaku a alkoholu vo verejnom zdravotníctve
Rok habilitácie: 2011
Univerzita, fakulta: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva

Pracovníci s titulom profesor

prof. MUDr. Vojtech Mucha, DrSc., akademik SAV (* 1902)
Rok vymenovania: 1943
Univerzita, fakulta: LF SU, odbor: bakteriológia, sérológia, imunológia

prof. Ing. Dr. Fridrich Görner, DrSc. (* 1921 – † 2006)
Rok vymenovania: 1980
Univerzita, fakulta: Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, odbor: chémia a technológia požívatín

prof. MUDr. Vladislav Zikmund, CSc. (* 1921 – † 2006)
Rok vymenovania: 1989
Univerzita, fakulta: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, odbor: psychiatria

prof. MUDr. Margaréta Šulcová, rod. Špaňárová
Téma inauguračnej prednášky: Sledovanie profesionálnej expozície genotoxickým látkam s osobitným zameraním na azbest v pracovnom i životnom prostředí a realizáciu opatrení na ochranu zdravia ľudí na Slovensku
Obhájené pred vedeckou radou: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce
Vymenovanie prezidentom republiky: 2000, Michal Kováč

prof. MUDr. Ivan Rovný, PHD., MPH
Téma inauguračnej prednášky: Verejné zdravotníctvo včera, dnes a zajtra
Obhájené pred vedeckou radou: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Vymenovanie prezidentom republiky: 24.11.2011, Ivan Gašparovič

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
Téma inauguračnej prednášky: Chrípka – stála hrozba
Obhájené pred vedeckou radou: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Vymenovanie prezidentom republiky: november 2016, Andrej Kiska