Zoznam pracovníkov RÚVZ KN s absolvovaným tretím stupňom vysokoškolského vzdelania 

Kandidáti vied a absolventi doktorandského štúdia

RNDr. Ján Ďurkovský, CSc.
Téma kandidátskej práce:
Školiteľ: doc. MUDr. Ján Karolček, DrSc.
Od - do: do roku 1978
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká faktulta

MUDr. Andrea Kološová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Postoje budúcich matiek k povinnému očkovaniu v SR
Školiteľ: prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
Od - do: 2010 - 2017
Školiace pracovisko: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva, Katedra epidemiológie