Zoznam pracovníkov RÚVZ TN s absolvovaným tretím stupňom vysokoškolského vzdelania (CSc., PhD.), docenti a profesori, ktorí pracovali alebo pracujú vo verejnom zdravotníctve

Absolventi doktorandského štúdia

MUDr. Mária Štefkovičová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Účinnosť chemických látok v dezinfekcii rúk v nemocničnom prostredí
Školiteľ: prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.
Od – do: 2002 – 2006
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bartislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav verejného zdravotníctva

PhDr. Slavka Litvová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Surveillance nozokomiálnych nákaz v podmienkach Slovenskej republiky
Školiteľ: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Od – do: 2011 – 2016
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bartislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav verejného zdravotníctva

MUDr. Věra Dobiášová, CSc.
Téma doktorandskej práce: Úskalia očkovania seniorov
Školiteľ: prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Od – do: 2003 – 2008
Školiace pracovisko: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva

Mgr. Lenka Reizigová, PhD., MPH
Téma doktorandskej práce: Monitorovanie rezistencie na antibiotiká u environmentálnych izolátov baktérií získaných z prostredia lôžkových zdravotníckych zariadení na Slovensku v roku 2015
Školiteľ: špecialista prof. MUDr. Vladimír Krčméry, Dr.Sc., Dr.h.c., RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD.
Od – do: 2013 – 2016
Školiace pracovisko: Laboratórium molekulárnej mikrobiológie, Spoločné vedecké pracovisko Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Trnavská univerzita v Trnave

PhDr. Lenka Krajčovičová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Komorbidita depresie a diabetes mellitus na Slovensku a v Rumunsku
Školiteľ: PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD.
Od – do: 2007 – 2010
Školiace pracovisko: Trnavská Univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

PhDr. Janka Prnová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Multimodálna stratégia založená na dôkazoch pri znižovaní výskytu nozokomiálnych infekcií s etiológiou Pseudomonas aeruginosa u pacientov v intenzívnej starostlivosti.
Školiteľ: prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MPH
Od – do: 2017 – 2020
Školiace pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra verejného zdravotníctva

Mgr. Matúš Štefánek, PhD.
Téma doktorandskej práce: Fotodynamická inaktivácia – unikátny prístup v boji proti rezistetným kvasinkám rodu Candida
Školiteľ: prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.
Od – do: 2019 – 2023
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie,

RNDr. Kristína Beňová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Úloha cytokínov v imunitnej odpovedi na infekciu vírusom chrípky
Školiteľ: doc. RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.
Od – do: 2017 – 2021
Školiace pracovisko: Biomedicínske centrum SAV, Virologický ústav

Ing. Natália Letková, PhD.
Téma doktorandskej práce: Priority v zamestnávaní vo výrobných podnikoch pod vplyvom aktuálnych zmien na trhu práce
Školiteľ: doc. Sergej Vojtovič
Od – do: 2017 – 2020
Školiace pracovisko: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Pracovníci, ktorí získali vedecko-pedagogickú hodnosť docent

doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD, MPH
Téma habilitačnej prednášky: Rotavírusové infekcie ako verejno-zdravotnícky problém
Názov habilitačnej práce: Dezinfekcia a sterilizácia – kľúčový nástroj v prevencii nozokomiálnych nákaz
Rok habilitácie: 2011
Univerzita, fakulta: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva,

Pracovníci, ktorí získali vedecko-akademickú hodnosť profesor

prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Téma inauguračnej prednášky: Bezpečnosť pacienta v kontexte surveillance nozokomiálnych nákaz na Slovensku
Obhájené pred vedeckou radou: 22.1.2019
Vymenovanie prezidentom republiky: 11.6.2019