Zoznam pracovníkov RÚVZ NR s absolvovaným tretím stupňom vysokoškolského vzdelania, docenti a profesori, ktorí pracovali alebo pracujú vo verejnom zdravotníctve

Absolventi doktorandského štúdia

MUDr. Anna Líšková, PhD.
Téma doktorandskej práce: Chirurgické ranové infekcie z pohľadu verejného zdravotníctva
Školiteľ: prof. MVDr. Alexander Sabó, CSc.
Od - do: 1995 - 1999
Školiace pracovisko: Virologický ústav SAV Bratislava

Pracovníci, ktorí získali vedecko-pedagogickú hodnosť docent

doc. MUDr. Anna Líšková, PhD.
Téma habilitačnej prednášky: Vývoj rezistencie patogénov dýchacieho traktu získaných v komunite
Názov habilitačnej práce: Nozokomiálne infekcie v chirurgických disciplínach
Rok habilitácie: 2002
Univerzita, fakulta: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

doc. Ing. Ondrej  Hegedüs, PhD.
Téma habilitačnej prednášky: Možnosti riešenie selénového deficitu vo výžive obyvateľstva SR
Názov habilitačnej práce: Princípy a modelovanie transféru, kumulácie a cesty zvyšovania obsahu selénu v potravinárskych surovinách
Rok habilitácie: 2010
Univerzita, fakulta: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Pracovníci, ktorí získali vedecko-pedagogickú hodnosť profesor

prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.
Téma inauguračnej prednášky: Minimálne laboratórne vybavenie a diagnostika v podmienkach verejného zdravotníctva v krajinách tretieho sveta
Obhájené pred vedeckou radou: 14.1.2008 Vedecká rada Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Vymenovanie prezidentom republiky: 25.1.2010