Zoznam pracovníkov RÚVZ BB s absolvovaným tretím stupňom vysokoškolského vzdelania (CSc., PhD.), docenti, profesori a doktori vied (DrSc.), ktorí pracovali alebo pracujú vo verejnom zdravotníctve

Kandidáti vied a absolventi doktorandského štúdia

MUDr. Adela Palanová, CSc.
Téma kandidátskej práce: Príspevok k epidemiologickému výskytu Q horúčky na strednom Slovensku
Školiteľ: bez školiteľa
Od – do: 1966 – 1972
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Katedra epidemiológie

MUDr. Tomáš Geist, CSc.
Téma kandidátskej práce: Pôsobenie antimónu a arzénu na ľudský organizmus
Školiteľ: prof. MUDr. Karel Symon, CSc., prof. MUDr. Miloš Nosáľ
Od – do: 1980 – 1985
Školiace pracovisko: Univerzita Karlova, Lekárska fakulta hygienická

MUDr. Ján Moravík, CSc.
Téma kandidátskej práce: Účinok zvárania na zdravie zváračov
Školiteľ: MUDr. Ladislav Ulrich, CSc.
Od – do: 1981 – 1986
Školiace pracovisko: Výskumný ústav preventívneho lekárstva, Centrum hygieny práce a pracovného lekárstva v Bratislave

MUDr. Cyril Klement, CSc.
Téma kandidátskej práce: Príspevok k citlivosti streptokokov skupiny D
Školiteľ: prof. MUDr. Miroslav Hejzlar, DrSc.
Od – do: 1981 – 1989
Školiace pracovisko: Univerzita Karlova, Lekárska fakulta hygienická

Ing. Marián Schwarz, CSc.
Téma doktorandskej práce: Fotochrómne 1,4-dihydropyridíny a ich oxanalógy
Školiteľ: prof. Ing. Josef Kuthan, DrSc.
Od – do: 1986 – 1989
Školiace pracovisko: Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe, Chemickotechnologická fakulta

MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Uplatnenie metódy hodnotenia zdravotného rizika
Školiteľ: prof. MUDr. Ľubica Ághová, CSc.
Od – do: 1995 – 1998
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

Mgr. Soňa Feiková, PhD.
Téma doktorandskej práce: Regulation of proteoliytic processing of e-Mybprotein
Školiteľ: RNDr. Juraj Bies, DrSc.
Od – do: 1996 – 2000
Školiace pracovisko: Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava

Ing. Eva Miháliková, PhD.
Téma doktorandskej práce: Monitorovanie a chemická charakteristika veľkostných aerosólových frakcií v ovzduší s ohľadom na hodnotenie ich potencionálneho rizika
Školiteľ: prof. Ing. Vasil Koprda, DrSc.
Od – do: 1996 – 2001
Školiace pracovisko: Slovenská technická univerzita v Bratislave

MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Intervencia do životného štýlu obyvateľstva ako metóda podpory zdravia v oblasti prevencie chronických ochorení
Školiteľ: doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc.
Od – do: 01.10.1998 – 20.12.2002
Školiace pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra epidemiológie

Ing. Alžbeta Ďurecová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Príspevok k stanoveniu prírodnej rádioaktivity minerálnych vôd v stredoslovenskom regióne
Školiteľ: prof. Ing. Juraj Tölgyessy, DrSc.
Od – do: 1997 – 2002
Školiace pracovisko: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Katedra životného prostredia

RNDr. Jana Čamajová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Molekulárno-biologická charakterizácia produkcie L-treonínu u priemyselného producenta Escherichia coli
Školiteľ: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Od – do: 1998 – 2002
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Ing. Iveta Nagyová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Diskrétne spacery pre anionické separácie látok kapilárnou izotachoforézou
Školiteľ: prof. RNDr. Dušan Kaniansky, DrSc.
Od – do: 1993 – 2003
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie

MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Hodnotenie vplyvu životných podmienok a spôsobu života na respiračné zdravie detí ako základ intervencií
Školiteľ: doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc.
Od - do: 01.09.2000 – 15.12.2003
Školiace pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a soc. práce

RNDr. Františka Hrubá, PhD.
Téma doktorandskej práce: Využitie geografických informačných systémov a priestorových analýz na stanovenie rizika ochorení
Školiteľ: prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.
Od – do: 1999 – 2003
Školiace pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a soc. práce, Trnava

Ing. Daniela Borošová, PhD., MPH
Téma doktorandskej práce: Optimalizácia a zabezpečenie kvality stanovenie stopových koncentrácií Cd, Cr, Hg, Ni, Pb vo vzorkách vlasov metódou atómovej absorpčnej spektometrie
Školiteľ: doc. Ing. Ernest Beinrohr, CSc.
Od – do: október 1998 – marec 2005
Školiace pracovisko: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Katedra analytickej chémie

Ing. Marek Drímal, PhD.
Téma doktorandskj práce: Expozícia arzénu a uplatnenie metódy hodnotenia zdravotného rizika v miestne špecifických podmienkach
Školiteľ: prof. MUDr. Ladislav Rozsíval, MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.
Od – do: 1998 – 2005
Školiace pracovisko: Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky

MUDr. Katarína Slotová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Hodnotenie vplyvu ovzdušia uzatvorených priestorov budov nevýrobného charakteru na respiračné zdravie populácie ako základ intervencií
Školiteľ: doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc.
Od – do: 2003 – 2009
Školiace pracovisko: Trnavská univerzita v trnave, Fakulta zdravotníctva a soc. práce

RNDr. Jana Rusková, PhD.
Téma doktorandskej práce: Uplatnenie environmentálnej politiky pri remediácii banských záťaží vo vybraných lokalitách okolia Banskej Bystrice
Školiteľ: doc. RNDr. Peter Andráš
Od – do: 2006 – 2009
Školiace pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra životného prostredia

RNDr. Jozef Strhársky, PhD.
Téma doktorandskej práce: Toxoplazmóza u gravidných žien a novorodencov
Školiteľ: doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.
Od – do: 2004 – 2010
Školiace pracovisko: Parazitologický ústav SAV, Košice

Ing. Katarína Trnková, PhD.
Téma doktorandskej práce: Voľne žijúce meňavky (Heterolobosea, Gymnamoebia): ekológia a rozšírenie v bazénoch umelých kúpalísk Banskobystrického kraja
Školiteľ: doc. RNDr. Dušan Matis, CSc.
Od – do: október 2003 – október 2010
Školiace pracovisko: Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky

RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Monitoring a detekcia vybraných druhov patogénov molekulárno-biologickými metódami
Školiteľ: doc. Ing. Margita Obernauerová, CSc.
Školiteľ špecialista: doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.
Od – do: 2003 – 2010
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie

MUDr. Jana Kerlik, PhD.
Téma doktorandskej práce: Periférne faktory v regulácii syntézy a účinku nadobličkových glukokortikoidov
Školiteľ: MUDr. Žofia Rádiková, PhD.
Školiteľ špecialista: MUDr. Richard Imrich, PhD.
Od – do: 2006 – 2010
Školiace pracovisko: Ústav experimentálnej endokriniológie SAV a Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

Ing. Ľudmila Sirotová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Nové senzory a metódy pre hodnotenie vybraných fytochemikálií
Školiteľ: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
Od – do: 2002 – 2010
Školiace pracovisko: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

RNDr. Renáta Kissová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Monitoring a detekcia chrípkových vírusov vo virologickom laboratóriu so zameraním na potrebu verejného zdravotníctva
Školiteľ: doc. MUDr. Cyril Klement, CSc., MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Od – do: september 2006 – 2011
Školiace pracovisko: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva

MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD.
Téma doktorandskej práce: Etiologické aspekty nádorov pankreasu
Školiteľ: doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.
Od – do: 2006 – 2011
Školiace pracovisko: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva

RNDr. Zuzana Klöslová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Hodnotenie expozície polycyklickým aromatickým uhľovodíkom z pracovného a životného prostredia
Školiteľ: doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.
Od – do: 2006 – 2011
Školiace pracovisko: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva

Ing. Katarína Michalková, PhD.
Téma doktorandskej práce: Ovplyvňovanie vlastností sól-gél vrstiev „malými molekulami“
Školiteľ: doc. Ing. Alfonz Plško, CSc.
Od – do: 2009 – 08/2013
Školiace pracovisko: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Centrum kompetencie pre výskum skla VITRUM LAUGARICIO, spoločné pracovisko ÚACh SAV, TnUAD a FChPT STU

JUDr. PhDr. Marián Nosáľ, PhD.
Téma doktorandskej práce: Právne postavenie obvinených vo výkone väzby
Školiteľ: doc. JUDr. Dušan Korgo, PhD.
Od – do: 2009 – 2014
Školiace pracovisko: Akadémia Policajného zboru v Bratislave

RNDr. Alexandra Varjúová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Hodnotenie radiačnej záťaže a odhad rizika z ožiarenia predčasne narodených detí a patologických novorodencov v dôsledku rádiologických vyšetrení
Školiteľ: doc. RNDr. Denisa Nikodémová, PhD.
Od – do: február 2010 – jar 2014
Školiace pracovisko: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva

Ing. Martin Frič, PhD.
Téma doktorandskej práce: Modelovanie a optimalizácia pracovných podmienok z hľadiska expozície hluku pre vybrané typy profesií
Školiteľ: doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.
Od – do: 03.02.2010 – 03.02.2014
Školiace pracovisko: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva, RÚVZ Banská Bystrica

Mgr. Petra Koppová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Edukatívne možnosti prevencie násilia na pracovisku
Školiteľ: prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
Od – do: 2012 – 2015
Školiace pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra andragogiky

RNDr. Edita Bottková, PhD.
Téma doktorandskej práce: Výskyt kmeňov Streptococcus pneumoniae na Slovensku
Školiteľ: doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.
Školiteľ špecialista: RNDr. Lucia Maďarová, PhD.
Od – do: 2011/2012 – 2015/2016
Školiace pracovisko: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva, RÚVZ Banská Bystrica

RNDr. Michaela Mancoš, PhD.
Téma doktorandskej práce: Chimerické endolyzíny s rozšíreným antimikrobiálnym spektrom
Školiteľ: doc. Ing. Andrej Godány, CSc.
Školiteľ špecialista: RNDr. Barbora Vidová, PhD.
Od – do: 2015 – 2020

Mgr. Ing. Tomáš Eperješi, PhD., MPH
Téma doktorandskej práce: Vplyv "tvrdosti" vody na zdravie vybraných skupín populácie
Školiteľ: doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.
Od – do: 2015 – 2021
Školiace pracovisko: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva, RÚVZ Banská Bystrica

PhDr. Monika Musilová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Dopad epidemiologických opatrení na priebeh pandémie COVID-19 na Slovensku
Školiteľ: doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Od – do: 2016 – 2022
Školiace pracovisko: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva, RÚVZ Banská Bystrica

MUDr. Lea Cortésová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Hodnotenie expozície detí a ich matiek polycyklickým aromatickým uhľovodíkom v životnom prostredí použitím metódy ľudského biomonitoringu
Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Slotová, PhD.
Od – do: 2017 – 2022
Školiace pracovisko: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva, RÚVZ Banská Bystrica

Mgr. Adriána Plšková, PhD.
Téma doktorandskej práce: Vývoj metabolického syndrómu a s ním súvisiacich ochorení srdca a ciev v SR a EU v závislosti od makroekonomických faktorov
Školiteľ: doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., MPH
Od – do: 2019 – 2022
Školiace pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor: verejné zdravotníctvo

Ing. Radovan Lapuník, PhD.
Téma doktorandskej práce: Európske trendy a stratégia financovania verejného zdravotníctva
Školiteľ: doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.
Od – do: 2018 – 2023
Školiace pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

Doktorandské štúdium realizujú

Mgr. Ing. Jana Oravec Bérešová
Téma doktorandskej práce: Hodnotenie vybraných ukazovateľov zdravotného rizika nákazy ochorením SARS-CoV-2 u zdravotníckych a sociálnych pracovníkov v prvej línii v Slovenskej republike
Školiteľ: doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.
Od – do: 2021 – 2025
Školiace pracovisko: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva, RÚVZ Banská Bystrica

Mgr. Ing. Zuzana Záhorcová
Téma doktorandskej práce: Zmrzliny ako epidemiologické riziko podľa štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Školiteľ: doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Od – do: 2024 – 2028
Školiace pracovisko: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva, RÚVZ Banská Bystrica

Pracovníci, ktorí získali vedecko-pedagogickú hodnosť docent

doc. MUDr. František Klein (* 1898 – † 1960)
Rok habilitácie: 1932 (venia docendi), patologická anatómia
Univerzita, fakulta: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
Poznámka: doc. MUDr. František Klein prosektor nemocnice v Žiline pracoval počas SNP v ŠMBDS v Banskej Bystrici (ŠMBDS: Štátna mikrobiologicko-diagnostická stanica. Prvá organizačná štruktúra, od ktorej odvodzuje svoj pôvod RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici)

doc. MUDr. Dionýz Blaškovič
Rok habilitácie: 12.11.1945, mikrobiológia
Univerzita, fakulta: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
Poznámka: MUDr. Dionýz Blaškovič pracoval počas SNP ako vedúci ŠMBDS v Banskej Bystrici.

doc. MUDr. Ján Karolček
Rok menovania: 1962
Univerzita, fakulta: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
Poznámka: MUDr. Ján Karolček bol menovaný vedúcim pobočky ŠZSÚ (Štátny zdravotne-sociálny ústav) v Banskej Bystrici a po potlačení SNP dňom 21.11.1944 a viedol ju do roku 1949.

doc. Ing. Marián Schwarz, CSc.
Téma habilitačnej prednášky: Toxikológia plynných znečisťujúcich expozícií ozónu
Názov habilitačnej práce: Výskum environmentálnych a profesionálnych expozícií ozónu
Rok habilitácie: 2008
Univerzita, fakulta: Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a enviromentalistiky

doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.
Téma habilitačnej prednášky: Medzinárodné zdravotné predpisy – súvislosti a implementácia v SR
Názov habilitačnej práce: Verejno-zdravotnícke aspekty biologických zbraní
Rok habilitácie: 2009
Univerzita, fakulta: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva

doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.
Téma habilitačnej prednášky: Prevencia nádorových ochorení súvisiacich s prácou s dôrazom na rakovinu pľúc
Názov habilitačnej práce: Príspevok k prevencii nádorových ochorení súvisiacich s prácou s dôrazom na rakovinu pľúc
Rok habilitácie: 2011
Univerzita, fakulta: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva

doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD.
Téma habilitačnej prednášky: Zdravotná bezpečnosť pitnej vody
Názov habilitačnej práce: Riziká a zdravotné dôsledky expozície arzénu príjmom pitnej vody
Rok habilitácie: 2014
Univerzita, fakulta: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva

doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Téma habilitačnej prednášky: Epidemiologický informačný systém a jeho prínos k posilneniu surveillance chorôb
Názov habilitačnej práce: Rizikové faktory chronických chorôb v SR ako verejno-zdravotný problém
Rok habilitácie: 2015
Univerzita, fakulta: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva

doc. MUDr. Katarína Slotová, PhD.
Téma habilitačnej prednášky: Životné prostredie a zdravie detskej populácie
Názov habilitačnej práce: Riziká a zdravotné dôsledky expozície vlhkosti a plesniam vo vnútornom prostredí budov
Rok habilitácie: 2016
Univerzita, fakulta: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva

doc. RNDr. Jana Dadová (Rusková), PhD.
Téma habilitačnej prednášky: Environmentálne riziká v oblasti Cu-ložiska Ľubietová
Názov habilitačnej práce: Ťažké kovy v životnom prostredí montánnej krajiny na príklade vybraných rudných ložísk
Rok habilitácie: 2016
Univerzita, fakulta: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.
Téma habilitačnej prednášky: Špecifiká hodnotenia zdravotných rizík pri sanácii environmentálnych záťaží
Názov habilitačnej práce: Hodnotenie toxikologických rizík expozície pracovníkov polychlórovaným bifenylom pri sanácii starej environmentálnej záťaže
Rok habilitácie: 2017
Univerzita, fakulta: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Pracovníci, ktorí získali vedecko-pedagogickú hodnosť profesor

prof. MUDr. František Klein (* 1898 – † 1960)
Odbor: patologická anatómia
Rok vymenovania: 1947

prof. MUDr. Dionýz Blaškovič, DrSc., akademik SAV
Odbor: mikrobiológia
Rok vymenovania: 1954

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
Téma inauguračnej prednášky: Biologické zbrane, bioterorizmus – odvrátená stránka verejného zdravotníctva
Obhájené pred vedeckou radou: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva, 13.10.2014
Vedecká rada SZU: 19.12.2014
Vymenovanie prezidentom republiky: 12.03.2015

prof. Ing. Marián Schwarz, CSc.
Téma inauguračnej prednášky: Expozície ozónu v pracovnom a životnom prostredí
Obhájené pred vedeckou radou: Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a enviromentalistiky, 28.06.2018
Vedecká rada Technickej univerzity vo Zvolene: 04.12.2018
Vymenovanie prezidentom republiky: 11.06.2019