Podávanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia, žiadosti o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať príslušný orgán radiačnej ochrany o vydanie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia, o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany.

Služba je určená pre právnickú osobu, alebo fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia, o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Informácie o službách

Všeobecné informácie

K žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia, žiadosti o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany je potrebné doložiť príslušné dokumenty.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Vydanie rohodnutia o registrácii a zmena registrácie:

 • listinné podanie - 30,00 €
 • elektronické podanie - 15,00 €.

Vydanie povolenia a zmena povolenia - výška správneho poplatku závisí od typu povolenia:

 • listinné podanie - 50,00 € alebo 1 000,00 €
 • elektronické podanie - 25,00 € alebo 950,00 €.

Zrušenie rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany nie je služba spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
 3. prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie eKolok,
 4. na samoobslužných platobných kioskoch.

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Lehota na vydanie povolenia na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu súvisiacich s prevádzkou jadrového zariadenia je 60 dní odo dňa doručenia žiadosti; v osobitne zložitých prípadoch môže Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní a predĺženie lehoty bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Lehotu na vybavenie ostatných žiadostí upravuje zákon o správnom konaní. Správny orgán je povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť správny orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie o registrácii alebo povolenie, rozhodnutie o zmene alebo zrušení rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie, bude rozhodnutie o registrácii alebo povolenie, rozhodnutie o zmene alebo zrušení rozhodnutia o registrácii alebo povolenia v oblasti radiačnej ochrany zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.