Žiadosť o vydanie registrácie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu

Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie rozhodnutia o registrácii na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu:

 1. používanie zubného röntgenového prístroja,
 2. používanie celotelového röntgenového kostného denzitometra,
 3. používanie generátora žiarenia podliehajúceho registrácii,
 4. používanie uzavretého žiariča podliehajúceho registrácii,
 5. používanie zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič podliehajúci registrácii,
 6. používanie otvoreného žiariča podliehajúceho registrácii,
 7. používanie veterinárneho röntgenového prístroja.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Podmienky

Žiadateľ k žiadosti ďalej priloží doklady preukazujúce jeho odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť ním určeného odborného zástupcu a dokumentáciu uvedenú nižšie:

 1. opis činnosti vedúcej k ožiareniu,
 2. doklad o typovom schválení zdroja ionizujúceho žiarenia,
 3. doklad o zaškolení obsluhy,
 4. prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojom ionizujúceho žiarenia,
 5. program radiačnej ochrany.

Žiadateľ k žiadosti ďalej priloží doklady preukazujúce jeho odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť ním určeného odborného zástupcu a dokumentáciu uvedenú nižšie:

 1. opis činnosti vedúcej k ožiareniu,
 2. doklad o typovom schválení zdroja ionizujúceho žiarenia,
 3. doklad o zaškolení obsluhy,
 4. prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojom ionizujúceho žiarenia,
 5. program radiačnej ochrany.

Žiadateľ k žiadosti ďalej priloží doklady preukazujúce jeho odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť ním určeného odborného zástupcu a dokumentáciu uvedenú nižšie:

 1. opis činnosti vedúcej k ožiareniu,
 2. doklad o typovom schválení zdroja ionizujúceho žiarenia,
 3. doklad o zaškolení obsluhy,
 4. prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojom ionizujúceho žiarenia,
 5. program radiačnej ochrany.

Žiadateľ k žiadosti ďalej priloží doklady preukazujúce jeho odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť ním určeného odborného zástupcu a dokumentáciu uvedenú nižšie:

 1. opis činnosti vedúcej k ožiareniu,
 2. doklad o typovom schválení zdroja ionizujúceho žiarenia,
 3. doklad o zaškolení obsluhy,
 4. prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojom ionizujúceho žiarenia,
 5. program radiačnej ochrany.

Žiadateľ k žiadosti ďalej priloží doklady preukazujúce jeho odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť ním určeného odborného zástupcu a dokumentáciu uvedenú nižšie:

 1. opis činnosti vedúcej k ožiareniu,
 2. osvedčenie uzavretého žiariča,
 3. doklad o zaškolení obsluhy,
 4. prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojom ionizujúceho žiarenia,
 5. program radiačnej ochrany.

Žiadateľ k žiadosti ďalej priloží doklady preukazujúce jeho odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť ním určeného odborného zástupcu a dokumentáciu uvedenú nižšie:

 1. opis činnosti vedúcej k ožiareniu,
 2. doklad o typovom schválení zdroja ionizujúceho žiarenia alebo osvedčenie uzavretého žiariča,
 3. doklad o zaškolení obsluhy,
 4. prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojom ionizujúceho žiarenia,
 5. program radiačnej ochrany.

Žiadateľ k žiadosti ďalej priloží doklady preukazujúce jeho odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť ním určeného odborného zástupcu a dokumentáciu uvedenú nižšie:

 1. opis činnosti vedúcej k ožiareniu,
 2. prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojom ionizujúceho žiarenia,
 3. sprievodný list otvoreného žiariča,
 4. program radiačnej ochrany.

Informácie

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

 • Listinné podanie  - 30,00 €
 • Elektronické podanie  - 15,00 €

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
 3. prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie eKolok,
 4. na samoobslužných platobných kioskoch.

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Výsledkom konania je vydanie rozhodnutia o registrácii na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.

Rozhodnutie o registrácii na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu je zasielané do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej schránky na doručovanie bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v podania, budete o tejto skutočnosti upovedomený prijatím „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“ a prípadne „Rozhodnutím o prerušení konania“. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.