Žiadosť o zmenu alebo zrušenie povolenia na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je držiteľom povolenia na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany a žiada o zmenu alebo zrušenie povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na:

 1. poskytovanie odbornej prípravy a aktualizačnej odbornej prípravy,
 2. vykonávanie osobnej dozimetrie,
 3. stanovovanie osobných dávok pracovníkov vystavených ožiareniu radónom alebo prírodným ionizujúcim žiarením.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Prílohy

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zmení rozhodnutie na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany na základe žiadosti, v ktorej žiadateľ identifikuje zmenu podmienok a skutočností, na základe ktorých bola služba dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany povolená.

Za zmenu podmienok a skutočností sa považuje zmena:

 1. odborného garanta,
 2. obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu; obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
 3. miesta poskytovania služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany,
 4. spôsobu alebo úrovne poskytovania služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany.

K žiadosti o zmenu alebo zrušenie povolenia na vykonávanie služby dôležitej  z hľadiska radiačnej ochrany je potrebné priložiť doklady, ktoré zmenu alebo zrušenie odôvodňujú.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zruší povolenie na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany na základe žiadosti, ak žiadateľ:

 1. požiada o zrušenie povolenia,
 2. prestane poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany,
 3. prestane spĺňať podmienky, na ktorých základe bolo povolenie vydané,
 4. nevykoná opatrenia uložené príslušným orgánom radiačnej ochrany na odstránenie zistených nedostatkov,
 5. závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s poskytovanou službou dôležitou z hľadiska radiačnej ochrany.

K žiadosti o zmenu alebo zrušenie povolenia na vykonávanie služby dôležitej  z hľadiska radiačnej ochrany je potrebné priložiť doklady, ktoré zmenu alebo zrušenie odôvodňujú.

Informácie

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

 • Listinné podanie - 50,00 €
 • Elektronické podanie - 25,00 €

Zrušenie povolenia na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany nie je spojené s úhradou správneho poplatku.

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
 3. prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie eKolok,
 4. na samoobslužných platobných kioskoch.

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Výsledkom konania je zmena alebo zrušenie povolenia na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany.

Zmenené alebo zrušené rozhodnutie na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany bude zaslané do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.