Žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska oblasti radiačnej ochrany na stanovenie:

 1. hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody, pramenitej vody a prírodnej minerálnej vody,
 2. obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na:
  1. prevenciu prenikania radónu do stavby,
  2. ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe,
 3. obsahu rádionuklidov v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch, ak sa výsledky stanovenia použijú na hodnotenie ožiarenia osôb a reguláciu spotreby potravín,
 4. radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na:
  1. prevenciu prenikania radónu do stavby,
  2. ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe,
 5. merania fyzikálnych veličín na účely hodnotenia veľkosti ožiarenia pracovníkov alebo obyvateľov z prírodných zdrojov,
 6. merania a hodnotenie obsahu rádionuklidov v rádioaktívnej látke uvoľňovanej z pracoviska s prírodným ionizujúcim žiarením do životného prostredia.

Príslušný orgán radiačnej ochrany vydáva rozhodnutie o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

 1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
 2. meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
 3. službu dôležitú v oblasti radiačnej ochrany, ktorú žiada zaregistrovať,
 4. miesto poskytovania služby,
 5. meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnická osoba,
 6. meno, priezvisko a bydlisko odborného garanta.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Podmienky

Žiadateľ k žiadosti priloží:

 1. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní odborného garanta v príslušnom odbore v závislosti od poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany,
 2. doklad odborného garanta o absolvovaní odbornej prípravy,
 3. doklad o akreditácii, ak nižšie nie je ustanovené inak,
 4. vzorový protokol o výsledkoch stanovenia.

Ak žiadateľ o vydanie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany nemá doklady o akreditácii na vykonávanie služby, k žiadosti priloží:

 1. doklad o metrologickom overení používaných meradiel,
 2. doklady o používaných etalónoch a rádioaktívnych žiaričoch,
 3. popis každej používanej metódy odberu, spracovania, merania a vyhodnotenia,
 4. popis spôsobu evidencie vzoriek a záznamov,
 5. spôsob interpretácie výsledkov stanovení vrátane vzorových protokolov o výsledkoch stanovenia,
 6. výsledky medzilaboratórnych porovnávacích skúšok alebo skúšok spôsobilosti za posledných päť rokov.

V prípade chýbajúcej dokumentácie bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie chýbajúcich podkladov.

Žiadateľ k žiadosti priloží:

 1. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní odborného garanta v príslušnom odbore v závislosti od poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany,
 2. doklad odborného garanta o absolvovaní odbornej prípravy,
 3. doklad o akreditácii, ak nižšie nie je ustanovené inak,
 4. vzorový protokol o výsledkoch stanovenia.

Ak žiadateľ o vydanie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany nemá doklady o akreditácii na vykonávanie služby, k žiadosti priloží:

 1. doklad o metrologickom overení používaných meradiel,
 2. doklady o používaných etalónoch a rádioaktívnych žiaričoch,
 3. popis každej používanej metódy odberu, spracovania, merania a vyhodnotenia,
 4. popis spôsobu evidencie vzoriek a záznamov,
 5. spôsob interpretácie výsledkov stanovení vrátane vzorových protokolov o výsledkoch stanovenia,
 6. výsledky medzilaboratórnych porovnávacích skúšok alebo skúšok spôsobilosti za posledných päť rokov.

V prípade chýbajúcej dokumentácie bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie chýbajúcich podkladov.

Žiadateľ k žiadosti priloží:

 1. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní odborného garanta v príslušnom odbore v závislosti od poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany,
 2. doklad odborného garanta o absolvovaní odbornej prípravy,
 3. doklad o akreditácii, ak nižšie nie je ustanovené inak,
 4. vzorový protokol o výsledkoch stanovenia.

Ak žiadateľ o vydanie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany nemá doklady o akreditácii na vykonávanie služby, k žiadosti priloží:

 1. doklad o metrologickom overení používaných meradiel,
 2. doklady o používaných etalónoch a rádioaktívnych žiaričoch,
 3. popis každej používanej metódy odberu, spracovania, merania a vyhodnotenia,
 4. popis spôsobu evidencie vzoriek a záznamov,
 5. spôsob interpretácie výsledkov stanovení vrátane vzorových protokolov o výsledkoch stanovenia,
 6. výsledky medzilaboratórnych porovnávacích skúšok alebo skúšok spôsobilosti za posledných päť rokov.

V prípade chýbajúcej dokumentácie bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie chýbajúcich podkladov.

Žiadateľ k žiadosti priloží:

 1. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní odborného garanta v príslušnom odbore v závislosti od poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany,
 2. doklad odborného garanta o absolvovaní odbornej prípravy,
 3. doklad o akreditácii, ak nižšie nie je ustanovené inak,
 4. vzorový protokol o výsledkoch stanovenia.

Ak žiadateľ o vydanie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany nemá doklady o akreditácii na vykonávanie služby, k žiadosti priloží:

 1. doklad o metrologickom overení používaných meradiel,
 2. doklady o používaných etalónoch a rádioaktívnych žiaričoch,
 3. popis každej používanej metódy odberu, spracovania, merania a vyhodnotenia,
 4. popis spôsobu evidencie vzoriek a záznamov,
 5. spôsob interpretácie výsledkov stanovení vrátane vzorových protokolov o výsledkoch stanovenia,
 6. výsledky medzilaboratórnych porovnávacích skúšok alebo skúšok spôsobilosti za posledných päť rokov.

V prípade chýbajúcej dokumentácie bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie chýbajúcich podkladov.

Žiadateľ k žiadosti priloží:

 1. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní odborného garanta v príslušnom odbore v závislosti od poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany,
 2. doklad odborného garanta o absolvovaní odbornej prípravy,
 3. doklad o akreditácii, ak nižšie nie je ustanovené inak,
 4. vzorový protokol o výsledkoch stanovenia.

Ak žiadateľ o vydanie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany nemá doklady o akreditácii na vykonávanie služby, k žiadosti priloží:

 1. doklad o metrologickom overení používaných meradiel,
 2. doklady o používaných etalónoch a rádioaktívnych žiaričoch,
 3. popis každej používanej metódy odberu, spracovania, merania a vyhodnotenia,
 4. popis spôsobu evidencie vzoriek a záznamov,
 5. spôsob interpretácie výsledkov stanovení vrátane vzorových protokolov o výsledkoch stanovenia,
 6. výsledky medzilaboratórnych porovnávacích skúšok alebo skúšok spôsobilosti za posledných päť rokov.

V prípade chýbajúcej dokumentácie bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie chýbajúcich podkladov.

Žiadateľ k žiadosti priloží:

 1. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní odborného garanta v príslušnom odbore v závislosti od poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany,
 2. doklad odborného garanta o absolvovaní odbornej prípravy,
 3. doklad o akreditácii, ak nižšie nie je ustanovené inak,
 4. vzorový protokol o výsledkoch stanovenia. 

Ak žiadateľ o vydanie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany nemá doklady o akreditácii na vykonávanie služby, k žiadosti priloží:

 1. doklad o metrologickom overení používaných meradiel,
 2. doklady o používaných etalónoch a rádioaktívnych žiaričoch,
 3. popis každej používanej metódy odberu, spracovania, merania a vyhodnotenia,
 4. popis spôsobu evidencie vzoriek a záznamov,
 5. spôsob interpretácie výsledkov stanovení vrátane vzorových protokolov o výsledkoch stanovenia,
 6. výsledky medzilaboratórnych porovnávacích skúšok alebo skúšok spôsobilosti za posledných päť rokov.

V prípade chýbajúcej dokumentácie bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie chýbajúcich podkladov.

Informácie

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

 • Listinné podanie - 30,00 €
 • Elektronické podanie - 15,00 €

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
 3. prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie eKolok,
 4. na samoobslužných platobných kioskoch.

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Zákonná lehota na vybavenie žiadosti je upravená v zákone o správnom konaní. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Výsledkom konania je vydanie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany.

Rozhodnutie o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany bude zaslané do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov podania, budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, kde nasleduje prerušenie konania. Ak nedostatky podania nebudú odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.