Žiadosť o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia  o registrácii na poskytovanie služby dôležitej  z hľadiska radiačnej ochrany

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť podať žiadosť o zmenu alebo zrušenie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je držiteľom rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany, a ktorá žiada o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany na:

 1. stanovenie hodnôt rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody a prírodnej minerálnej vody,
 2. stanovenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na:
  • prevenciu prenikania radónu do stavby,
  • ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe,
 3. stanovenie obsahu rádionuklidov v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch, ak sa výsledky stanovenia použijú na hodnotenie ožiarenia osôb a reguláciu spotreby potravín,
 4. stanovenie radónového indexu pozemku a stanovenie ožiarenia z prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia v stavbe na:
  • prevenciu prenikania radónu do stavby,
  • ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe,
 5. meranie fyzikálnych veličín na účely hodnotenia veľkosti ožiarenia pracovníkov alebo obyvateľov z prírodných zdrojov,
 6. meranie a hodnotenie obsahu rádionuklidov v rádioaktívnej látke uvoľňovanej z pracoviska s prírodným ionizujúcim žiarením do životného prostredia.
   

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Podmienky

Príslušný orgán radiačnej ochrany zmení rozhodnutie o registrácii na poskytovanie služby dôležitej  z hľadiska radiačnej ochrany na základe žiadosti, v ktorej žiadateľ identifikuje zmenu podmienok a skutočností, na základe ktorých bolo rozhodnutie o registrácii vydané.

Za zmenu podmienok a skutočností sa považuje zmena:

 1. odborného garanta,
 2. obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu; obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
 3. miesta poskytovania služby,
 4. metodík stanovenia obsahu rádionuklidov, metodík stanovenia radónového indexu pozemku a metodík meraní, ktoré boli súčasťou dokumentácie predloženej k registrácii, ak je zmena dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany.

K žiadosti o zmenu rozhodnutia registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany je potrebné priložiť doklady, ktoré zmenu alebo zrušenie odôvodňujú.

Príslušný orgán radiačnej ochrany zruší rozhodnutie o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany na základe žiadosti, ak žiadateľ:

 1. požiada o zrušenie registrácie,
 2. prestane poskytovať službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany,
 3. prestane spĺňať podmienky, na ktorých základe bola služba dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany registrovaná,
 4. nevykonal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 5. závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s poskytovanou službou dôležitou z hľadiska radiačnej ochrany,
 6. nemá odborného garanta na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany.

K žiadosti o zrušenie rozhodnutia o registrácie na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany je potrebné priložiť doklady, ktoré zmenu alebo zrušenie odôvodňujú.

Informácie

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

 • Listinné podanie - 30,00 €
 • Elektronické podanie - 15,00 €

Zrušenie registrácie na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany nie je spojené s úhradou správneho poplatku.

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
 3. prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie eKolok,
 4. na samoobslužných platobných kioskoch.

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci.

Výsledkom konania je zmena alebo zrušenie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany.

Zmenené alebo zrušené rozhodnutie o registrácii na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany bude zaslané do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v podaní, budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, kde nasleduje prerušenie konania. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.