Žiadosť o zmenu alebo zrušenie registrácie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je držiteľom rozhodnutia o registrácii na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu a žiada o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o registrácii na:

 1. používanie zubného röntgenového prístroja,
 2. používanie celotelového röntgenového kostného denzitometra,
 3. používanie generátora žiarenia podliehajúceho registrácii,
 4. používanie uzavretého žiariča podliehajúceho registrácii,
 5. používanie zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič podliehajúci registrácii,
 6. používanie otvoreného žiariča podliehajúceho registrácii,
 7. používanie veterinárneho röntgenového prístroja.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Podmienky

Príslušný orgán radiačnej ochrany zmení rozhodnutie o registrácii na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu na základe žiadosti, v ktorej žiadateľ identifikuje zmenu podmienok a skutočností, na základe ktorých bola činnosť vedúca k ožiareniu registrovaná.

Za zmenu podmienok a skutočností sa považuje zmena:

 1. odborného zástupcu,
 2. obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu; obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
 3. miesta vykonávania činnosti,
 4. typu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia alebo počtu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia, ak je zmena dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany,
 5. prevádzkových podmienok, pracovných postupov alebo technologického zariadenia pracoviska, ak je zmena dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany.

K žiadosti o zmenu registrácie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu je potrebné priložiť doklady, ktoré zmenu odôvodňujú.

Príslušný orgán radiačnej ochrany zruší rozhodnutie o registrácii na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu na základe žiadosti, ak žiadateľ:

 1. požiada o zrušenie registrácie,
 2. prestane vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu,
 3. prestane spĺňať podmienky, na ktorých základe bola činnosť vedúca k ožiareniu registrovaná,
 4. nevykonal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 5. závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s vykonávanou činnosťou,
 6. nemá odborného zástupcu na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.

K žiadosti o zrušenie registrácie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu je potrebné priložiť doklady, ktoré zrušenie odôvodňujú.

Informácie

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

 • Listinné podanie  - 30,00 €
 • Elektronické podanie  - 15,00 €

Zrušenie registrácie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu nie je spojené s úhradou správneho poplatku.

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
 3. prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie eKolok,
 4. na samoobslužných platobných kioskoch.

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Výsledkom konania je vydanie rozhodnutia na zmenu alebo zrušenie registrácie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.

Rozhodnutie na zmenu alebo zrušenie registrácie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu bude zaslané do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov podania, budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“ , kde nasleduje prerušenie konania. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.