Žiadosť o zmenu alebo zrušenie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť podať žiadosť o zmenu alebo zrušenie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je držiteľom povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu:

 1. z hľadiska radiačnej ochrany v jadrovom zariadení,
 2. potrebné na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Pre koho je služba určená

 1. prevádzku jadrového zariadenia,
 2. etapy vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky,
 3. odber, skladovanie a manipulácia s čerstvým jadrovým palivom,
 4. nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a nakladanie s rádioaktívnym odpadom vrátane zberu, triedenia, skladovania, spracovania, úpravy na uloženie a ukladania rádioaktívneho odpadu,
 5. prepravu rádioaktívnej látky alebo štiepnej látky, rádioaktívneho žiariča, rádioaktívneho odpadu, vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré pre ich aktivitu nemožno uvoľniť spod administratívnej kontroly v areáli jadrového zariadenia,
 6. uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnosti vedúcej k ožiareniu vykonávanej na základe povolenia v jadrovom zariadení, spod administratívnej kontroly.

 1. výrobu zdroja ionizujúceho žiarenia alebo výrobu technologického zariadenia, ktorej súčasťou je inštalácia zdroja ionizujúceho žiarenia,
 2. výrobu ionizačných hlásičov požiaru,
 3. nakladanie s opustenými žiaričmi, rádioaktívnym materiálom neznámeho pôvodu a zachyteným rádioaktívnym materiálom,
 4. nakladanie s rádioaktívnymi rezíduami,
 5. pridávanie rádionuklidov alebo rádioaktívnych látok do spotrebných výrobkov a predmetov, do liekov a zdravotníckych pomôcok, dovoz a vývoz takýchto výrobkov,
 6. vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia,
 7. vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem servisnej činnosti pre generátory žiarenia, ktorá nie je spojená s ožiarením osôb,
 8. zber, zhromažďovanie, skladovanie a úprava rádioaktívnych žiaričov vrátane ionizačných hlásičov požiaru na likvidáciu, prevádzkovanie pracoviska určeného na zhromažďovanie alebo skladovanie rádioaktívnych žiaričov vrátane prepravy v rámci pracoviska,
 9. používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na nelekárske ožiarenie mimo zdravotníckeho zariadenia,
 10. monitorovanie ionizujúceho žiarenia na pracovisku alebo v jeho okolí na hodnotenie ožiarenia osôb,
 11. distribúciu, predaj a prenájom zdroja ionizujúceho žiarenia, na ktorého používanie je potrebné oznámenie, registrácia alebo povolenie,
 12. dovoz zdroja ionizujúceho žiarenia z tretích krajín.

 1. prevádzku urýchľovača častíc určeného na účel výskumu a vývoja, na technický účel,
 2. prevádzku generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia skonštruovaného tak, že najmenej na jednom prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od jeho povrchu je príkon dávkového ekvivalentu väčší ako 0,01 mSv.h-1,
 3. odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič, pri ktorom súčet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a príslušných oslobodzovacích úrovní týchto rádionuklidov je väčší ako 100, pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu alebo poskytovaní služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany,
 4. odber, skladovanie a používanie vysokoaktívneho žiariča, zariadenia, ktoré obsahuje vysokoaktívny žiarič, alebo odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča na nedeštruktívne testovanie materiálu,
 5. odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča, u ktorého súčet podielov aktivít jednotlivých rádionuklidov a príslušných oslobodzovacích úrovní týchto rádionuklidov je väčší ako 100,
 6. odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča alebo zariadenia obsahujúceho uzavretý žiarič určeného na ožarovanie predmetov bežného používania a iných materiálov a surovín, ožarovanie krvi alebo na prevádzku iného stacionárneho ožarovača určeného na účely výskumu a vývoja alebo na technický účel,
 7. používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na dočasnom pracovisku na dobu dlhšiu ako 30 dní,
 8. odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča na účely diagnostiky, liečby alebo výskumu na zvieratách vo veterinárnej medicíne,
 9. uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnosti vedúcej k ožiareniu, spod administratívnej kontroly a na uvoľňovanie prírodného rádioaktívneho materiálu, v ktorom bol obsah rádionuklidov zvýšený technologickým procesom spod administratívnej kontroly,
 10. zmiešavanie prírodného rádioaktívneho materiálu, v ktorom bol obsah rádionuklidov zvýšený technologickým procesom s nerádioaktívnym materiálom na opätovné použitie alebo recykláciu,
 11. nakladanie s produktmi banskej činnosti, ktoré vznikli v súvislosti so získavaním rádioaktívneho nerastu a sú uložené na odvaloch a odkaliskách,
 12. používanie röntgenového prístroja pri diagnostike v rádiológii okrem prístroja alebo zariadenia podliehajúceho registrácii,
 13. odber, skladovanie a používanie zdroja ionizujúceho žiarenia v radiačnej onkológii,
 14. odber, skladovanie a používanie zdroja ionizujúceho žiarenia v nukleárnej medicíne.

Informácie

Príslušný orgán radiačnej ochrany zmení rozhodnutie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu na základe žiadosti, v ktorej žiadateľ identifikuje zmenu podmienok a skutočností, na základe ktorých bola činnosť vedúca k ožiareniu povolená.

Za zmenu podmienok a skutočností sa považuje zmena:

 1. obchodného zástupcu,
 2. obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu; obchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
 3. miesta vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu,
 4. povoleného predmetu a rozsahu distribúcie, predaja, prenájmu, prepravy, dovozu alebo inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia,
 5. typu alebo počtu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia alebo technologického zariadenia pracoviska, ak je zmena dôležitá z hľadiska radiačnej ochrany.

Príslušný orgán radiačnej ochrany zruší rozhodnutie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu na základe žiadosti, ak žiadateľ:

 1. požiada o zrušenie povolenia
 2. prestane vykonávať činnosť vedúcu k ožiareniu
 3. prestane spĺňať podmienky, na ktorých základe bolo povolenie vydané
 4. nevykoná opatrenia uložené príslušným orgánom radiačnej ochrany na odstránenie zistených nedostatkov
 5. závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s vykonávanou činnosťou vedúcou k ožiareniu.

K žiadosti o zmenu alebo zrušenie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu je potrebné priložiť doklady, ktoré zmenu alebo zrušenie odôvodňujú.

V prípade chýbajúcej dokumentácie bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie chýbajúcich podkladov.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku. Správne poplatky za služby sú v súlade so zákonom o správnych poplatkoch.

Správne poplatky za vydanie zmeny iných rozhodnutí na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu:

 • Listinné podanie - 1000,00 €
 • Elektronické podanie - 930,00 €

Správne poplatky za vydanie v iných povoleniach o zmenu alebo zrušenie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu:

 • Listinné podanie - 50,00 €
 • Elektronické podanie - 25,00 €

Zrušenie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu nie je spojené s úhradou správneho poplatku.
 

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe,
  • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu,
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu),
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (hotovostne alebo platobnou kartou).
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
 3. prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie eKolok,
 4. na samoobslužných platobných kioskoch.

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Výsledkom konania je vydanie zmeny alebo zrušenie povolenia na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu.
V prípade, chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti, budete o tejto skutočnosti upovedomený prijatím „Výzvy na odstránenie nedostatkov žiadosti“ , a prípadne „Rozhodnutím o prerušení konania“. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Zmenené alebo zrušené rozhodnutie na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu bude zaslané do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.