Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie povolenia na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany: 

 1. poskytovanie odbornej prípravy a aktualizačnej odbornej prípravy,
 2. vykonávanie osobnej dozimetrie,
 3. stanovovanie osobných dávok pracovníkov vystavených ožiareniu radónom alebo prírodným ionizujúcim žiarením.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva povolenie na poskytovanie služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany na základe žiadosti, ktorá obsahuje:

 1. obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
 2. meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
 3. službu dôležitú z hľadiska radiačnej ochrany, na ktorú žiada vydať povolenie,
 4. miesto poskytovania služby,
 5. meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnická osoba,
 6. meno, priezvisko, kontaktné údaje, číslo a dátum vydania dokladu o absolvovaní odbornej prípravy odborného garanta.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Prílohy

 1. charakteristika služby dôležitej v oblasti radiačnej ochrany a popis technického vybavenia,
 2. dokumentácia v závislosti od poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany.

V prípade žiadosti o vydanie povolenia na poskytovanie odbornej prípravy a aktualizačnej odbornej prípravy:

 1. učebné osnovy,
 2. opis vzdelávacieho procesu,
 3. zoznam lektorov, ich odbornú spôsobilosť a prax v radiačnej ochrane.

 1. charakteristika plánovanej služby dôležitej v oblasti radiačnej ochrany a popis technického vybavenia,
 2. dokumentácia v závislosti od poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany.

V prípade žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie osobnej dozimetrie:

 1. špecifikácia a rozsah vykonávania osobnej dozimetrie, na ktorú sa žiada vydať povolenie,
 2. opis pracoviska, na ktorom sa budú vyhodnocovať osobné dozimetre, prístrojové vybavenie a zoznam pracovníkov,
 3. zoznam prístrojov, meradiel a pomôcok potrebných na vykonávanie osobnej dozimetrie, doklady o metrologickom overení alebo kalibrácii meradiel,
 4. opis a nákres osobných dozimetrov, ktoré sa budú používať na monitorovanie dávok, podmienky ich používania, ich fyzikálne vlastnosti, energetická a smerová závislosť, druh monitorovaného ionizujúceho žiarenia, rozsah a presnosť merania osobných dávok,
 5. prevádzkové predpisy pracoviska,
 6. metodika a postup stanovenia individuálneho ožiarenia, ktorá obsahuje:
  • postup merania a stanovenia veličín, ktoré sa budú používať na výpočet osobných dávok,
  • postup hodnotenia a interpretácie nameraných hodnôt vrátane stanovenia nepresnosti merania a spôsobu odstránenia vplyvu známych systematických nepresností,
  • metodika výpočtu a stanovenia osobného dávkového ekvivalentu,
  • metodika výpočtu a stanovenia ekvivalentnej dávky v koži,
  • metodika výpočtu a stanovenia ekvivalentnej dávky v očnej šošovke,
  • metodika výpočtu a stanovenia ekvivalentnej dávky na končatiny,
  • metodika výpočtu a stanovenia efektívnej dávky,
  • postup stanovenia dávok pri používaní viacerých osobných dozimetrov,
  • postup stanovenia dávok pri používaní osobných ochranných prostriedkov,
  • postup odhadu dávok pri strate, zničení alebo poškodení osobného dozimetra, ktoré neumožňuje jeho vyhodnotenie,
  • vzor zmluvy so zákazníkmi, ktorým sa bude poskytovať služba osobnej dozimetrie,
  • vzor pokynov pre zákazníkov,
  • spôsob odovzdávania výsledkov osobného monitorovania zákazníkom,
  • vzor dokumentu, v ktorom budú zákazníkom odovzdávať výsledky monitorovania,
  • postup stanovenia dávok a odovzdania výsledkov zákazníkom pri doručení osobného dozimetra po havarijnom ožiarení alebo mimoriadnom ožiarení pracovníka,
  • spôsob oznámenia výsledkov osobného monitorovania zákazníkom, ak dávky prekračujú prípustné limity ožiarenia alebo referenčné hodnoty,
 7. program zabezpečenia kvality na vykonávanie osobnej dozimetrie vrátane spôsobu overovania a kalibrácie používaných prístrojov, meradiel a osobných dozimetrov,
 8. systém evidencie a archivácie údajov,
 9. systém zasielania a oznamovania výsledkov osobného monitorovania do centrálneho registra dávok,
 10. zoznam zdrojov ionizujúceho žiarenia používaných pri vykonávaní osobnej dozimetrie, spôsob ich skladovania, sprievodné listy a osvedčenia rádioaktívnych žiaričov.

 1. charakteristika plánovanej služby dôležitej v oblasti radiačnej ochrany a popis technického vybavenia,
 2. dokumentácia v závislosti od poskytovanej služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany

V prípade žiadosti o vydanie povolenia na stanovovanie osobných dávok pracovníkov vystavených ožiareniu z radónu alebo z iného prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia:

 1. špecifikácia a rozsah stanovovania dávok pracovníkov,
 2. opis pracoviska, kde sa budú vyhodnocovať osobné dávky pracovníkov, prístrojové vybavenie a zoznam pracovníkov,
 3. zoznam prístrojov, meradiel a pomôcok potrebných na stanovenie osobných dávok, doklady o metrologickom overení alebo kalibrácii meradiel,
 4. opis a nákres osobných dozimetrov, ktoré sa budú používať na monitorovanie dávok z radónu alebo iného prírodného zdroja ionizujúceho žiarenia, podmienky ich používania, ich fyzikálne vlastnosti, energetická a smerová závislosť, druh monitorovaného ionizujúceho žiarenia, rozsah a presnosť merania osobných dávok,
 5. prevádzkové predpisy pracoviska,
 6. metodika a postup stanovenia dávok, ktorá obsahuje
  • postup merania a stanovenia veličín, ktoré sa budú používať na výpočet osobných dávok,
  • postup hodnotenia a interpretácie nameraných hodnôt vrátane stanovenia nepresnosti
  • merania a spôsobu odstránenia vplyvu známych systematických nepresností,
  • metodika výpočtu a stanovenia osobného dávkového ekvivalentu a efektívnej dávky,
  • vzor zmluvy so zákazníkmi, ktorým sa bude poskytovať služba,
  • vzor pokynov pre zákazníkov,
  • spôsob odovzdávania výsledkov zákazníkom,
  • vzor dokumentu, ktorým budú zákazníkom výsledky odovzdávané,
 7. program zabezpečenia kvality na stanovenie osobných dávok vrátane spôsobu overovania a kalibrácie používaných prístrojov, meradiel a dozimetrov,
 8. systém evidencie a archivácie údajov,
 9. systém zasielania a oznamovania výsledkov do centrálneho registra dávok,
 10. zoznam zdrojov ionizujúceho žiarenia používaných pri stanovení osobných dávok, spôsob ich skladovania, kópie sprievodných listov a osvedčenia rádioaktívnych žiaričov.
 
 

 

 

Informácie

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

 • Listinné podanie  - 50,00 €
 • Elektronické podanie  - 25,00 €

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
 3. prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie eKolok,
 4. na samoobslužných platobných kioskoch.

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť. 

Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Výsledkom konania je vydanie  povolenia na poskytovanie služby dôležitej v oblasti radiačnej ochrany. 

Povolenie na poskytovanie služby dôležitej v oblasti radiačnej ochrany bude zaslané do elektronickej schránky na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

V prípade chýbajúcej prílohy alebo  iných nedostatkov v žiadosti, budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním  „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, kde nasleduje prerušenie konania. Ak nebudú nedostatky odstránené, konanie bude ukončené   vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.  Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa vydania povolenia.