Azbest

Odstraňovanie azbestu zo stavieb (informácia)

Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach (ďalej len „odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb“) možno vykonávať len na základe oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR alebo dokladu z iného členského štátu, ktorý slúži na rovnaký účel alebo je z neho zrejmé, že táto skutočnosť je preukázaná (§ 41 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.).

Uvedené ustanovenie neumožňuje odstraňovať materiál s obsahom azbestu svojpomocne (fyzickými osobami).

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe žiadosti vydáva pre fyzické osoby - podnikateľov alebo právnické osoby oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb (§ 41 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.):

  1. odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch  budov s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím podtlakového systému,
  2. odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom,
  3. odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača.

Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba oprávnená na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb je podľa § 41 ods. 13 zákona č. 355/2007 Z. z. povinná pred začiatkom výkonu práce predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb na posúdenie (podľa § 13 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z.) a zdržať sa výkonu práce do času posúdenia navrhovanej činnosti.

Okrem predloženia návrhu na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb na posúdenie, je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba oprávnená na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb, podľa § 41 ods. 16 zákona č. 355/2007 Z. z.  povinná oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva začiatok a ukončenie výkonu odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest na konkrétnej stavbe. 

Úrad verejného zdravotníctva SR vedie zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorým bolo vydané, odobraté alebo zmenené oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb.